Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z XXIX sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25.03.2021

                                                                                                                              

Protokół Nr XXIX/2021 

XXIX sesja Rady Miejskiej w Kietrzu

 


Obrady rozpoczęto 25-03-2021 o godz. 15:04, a zakończono o godz. 17:00 tego samego dnia.

 

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

1. Mirosław Skoczylas

2. Damian Bosowski

3. Lech Duda

4. Lesław Kuśnierz

5. Czesław Lach

6. Stanisław Babiniec

7. Barbara Drzał

8. Paweł Chruściel

9. Agata Mormul

10. Bartłomiej Górka

11. Małgorzata Król

12. Zuzanna Rogowska

13. Małgorzata Bajer

14. Beata Głogiewicz

15. Zofia Janusz

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Burmistrz Kietrza - Dorota Przysiężna- Bator,

- Skarbnik Gminy - Beata Trzcińska,

- Sekretarz Gminy – Aneta Kopeczek

- Radca prawny - Adam Biernacki

 - Elżbieta Sokołowska- kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami,

- Ireneusz Kaczmar – kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji

- Kamil Bednarz – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa

- Ryszard Kasprzycki – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu

 

 

1. Rozpoczęcie obrad sesji. (15:04)

 

Przewodniczący Rady Pan Mirosław Skoczylas stwierdzając wymagane kworum otworzył XXIX sesję Rady Miejskiej w Kietrzu. Przewodniczący przywitał uczestników sesji.

 

2. Przedstawienie porządku obrad. (15:06)

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 

1. Rozpoczęcie obrad sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XXVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2021 roku.

4. Informacje:

4.1. Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym.

4.2. Przewodniczących stałych Komisji Rady o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Zapytania i interpelacje radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

6.1. zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2021;

6.2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;

6.3 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na   
     terenie Gminy Kietrz w 2021 roku;

6.4 udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków;

6.5 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/278/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-                 Gminnego „Pogranicze Głubczycko-Prudnickie”;

6.6 uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2024;

6.7 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy   Langenowskiej,
     stanowiącej własność Gminy Kietrz;

6.8 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Kietrzu, od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu;

6.9 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Żeromskiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz;

6.10 wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przy ul. 3 Maja 3 oraz przy ul. Głubczyckiej           28, stanowiących własność Gminy Kietrz;

6.11 wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul.
       Głubczyckiej 17-19, stanowiącego własność Gminy Kietrz

6.12 wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich
        63 stanowiącej własność Gminy Kietrz

6.13 wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przy ul.
       Okrzei 11 oraz przy ul. Matejki 6, stanowiących własność Gminy Kietrz

6.14 zmiany uchwały Nr XXVIII/324/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie
        wyposażenia w nieruchomości samorządową instytucję kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu

7. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i dopytania

8. Oświadczenia radnych.

9. Informacje bieżące.

10. Zakończenie obrad.

 

 

 

3. Przyjęcie protokołu XXVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2021 roku (15:06)

 

Protokół XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kietrzu przyjęty został jednogłośnie.


Wyniki imienne:

 

ZA (15) Paweł Chruściel, Zuzanna Rogowska, Beata Głogiewicz, Małgorzata Król, Czesław Lach, Bartłomiej Górka, Lesław Kuśnierz,Barbara Drzał, Lech Duda, Zofia Janusz, Małgorzata Bajer, Agata Mormul, Mirosław Skoczylas, Damian Bosowski, Stanisław Babiniec

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0

 

4. Informacje bieżące (15:09):

 

4.1 Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym. (15:09) – w załączeniu do protokołu.

4.2 Informacje przewodniczących stałych komisji w okresie międzysesyjnym.

 

1) Przewodniczący Komisji rewizyjnej radny Lesław Kuśnierz poinformował, że komisja będzie
     kontynuować kontrolę w Zespole Szkół w Kietrzu. Protokół będzie dostępny w terminie
     późniejszym po zakończeniu całości kontroli.

2) Przewodnicząca Komisji ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych poinformowała, że komisja
    odbyła posiedzenie w dniu 22.03.2021 r., na której były 4 wizje lokalne w terenie, przyjmowanie stron,
    rozpatrzenie wniosków mieszkaniowych oraz przydzielenie wolnych lokali mieszkalnych.

3) Przewodniczący Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi radny Lech Duda
     przedstawił informację z posiedzenia komisji w dniu 23.02.2021 r., tematem był ustalenie
     priorytetów wykonania zadań po przeglądzie wykonanym przez komisje powołaną przez Panią
     Burmistrz na terenie czterech sołectw.

5. Zapytania i interpelacje radnych (15:28):

 

Pan Damian   Bosowski:

 

  1. Odnośnie ul. Zatorze, proszę o dopilnowanie, aby prace naprawcze na ul. Zatorze zostały zrobione rzetelnie i solidnie. Proszę o dopilnowanie wykonania prac, naprawy terenów  zniszczonych, po inwestycji, której gmina była inwestorem.

 

  1. Mam pytanie odnośnie Programu „Czyste Powietrze”, czy gmina zdecydowała się na współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska? Jeżeli tak to w jakim zakresie?

 

  1. Pytanie dotyczy utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kietrza, na którejś sesji poprosiłem o udostepnienie mi harmonogramu. Niestety harmonogram nie był realizowany. Chodzi mi głównie o ul. Fabryczną i teren gminny przy ul. Fabrycznej. Dostałem odpowiedź, że ul. Fabryczna jest sprzątana w ósmej kolejności. Liście jak leżały tak leżą. Proszę wziąć pod uwagę, że nie mieszkam tam tylko ja, ale inni mieszkańcy i staram się reprezentować i dbać o interesy mieszkańców.. Proszę o uprzątnięcie terenu należącego do gminy oraz proszę o przedstawienie harmonogramu sprzątania miasta Kietrza na rok 2021.

 

Leszek Kuśnierz - mam pytanie na prośbę mieszkańców ul. Słonecznej. Chciałbym zapytać o budowę wodociągu na ul. Słonecznej, Czy jest już podpisana umowa z wykonawcą? Jeżeli jest, to kiedy mają być rozpoczęte prace
i kiedy planowane jest ukończenie prac? Jeżeli nie ma umowy, to dlaczego jej nie ma i kiedy można się spodziewać ze będzie podpisana.

 

Pan Lech Duda - na ostatniej sesji padła prośba o udostępnienie mi wykazu inwestycji. Otrzymałem, ale nie wszystkie miejscowości są ujęte, brakuje Ściborzyc i Kozłówek. Jeżeli jest taka możliwość to proszę, aby te miejscowości także udostępnić.

 

 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: (15:36)

 

6.1. zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2021 (15:36)

 

Komentarza do projektu uchwały pkt. 6.1 i pkt. 6.2 udzieliła Skarbnik Gminy Beata Trzcińska. Pani Skarbnik poinformowała o korekcie do projektu uchwały.

 

D. Bosowski – mam pytanie odnośnie zwiększenia planu wydatków w proponowanej uchwale jest pozycja zwiększenie planu wydatków o kwotę 16 000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg, w związku ze zwiększonymi opadami śniegu. Szanowni Państwo Jak wyglądała nasza gmina po opadach śniegu każdy chyba widział. Kilka lat wstecz opady były dużo intensywniejsze i wtedy to spółka Hydrokan stanęła na wysokości zadania i faktycznie natychmiast  śnieg ten został usuwany z dróg gminnych i chodników. W tym momencie zima zaskoczyła drogowców i zaskoczyła spółkę gmina  Hydrokan. Było to może tydzień opadów śniegu , który spowodował że Hydrokan żąda 16 000 tys więcej na zimowe utrzymanie dróg. Ja się pytam na co mają być wydatkowane te pieniądze. Jak wszyscy dobrze wiemy ciągnik który służył do odśnieżania ulic, generował większe koszty.  Dużo więcej niż kosiarki, które maja zaczepione pługi. Częściej kilka lat temu wyjeżdżał ten ciągnik niż teraz. Nie wiem czy było jakieś pogotowie w Hydrokanie, może za to mamy płacić więcej  jeżeli tak to w jakich godzinach. Czy w godz. popołudniowych po zakończeniu godzin pracy Hydrokanu jakiś sprzęt, może ludzie po godz, 15 wyruszali w miasto by odśnieżyć chodniki i ulice, Jak z tego co wiem, zresztą Pani Burmistrz o tym mówiła to dopiero na drugi  dzień o godz. 7.00 ludzie zostali zadysponowani  Jestem przeciwny przekazywaniu kolejnych środków na to odśnieżanie. Efekty pracy były bardzo mizerne. Składam wniosek o usunięcie tej  kwoty z projektu budżetu

 

Pan Skoczylas – czy Pan oczekuje odpowiedzi czy od razu przechodzimy do głosowania wniosku?
 

D. Bosowski – możemy przejść do głosowania wniosku.

 

Pani Burmistrz – ja bym bardzo chętnie udzieliła odpowiedzi Panie przewodniczący, jeżeli była by taka możliwość.

 

Pan Skoczylas – tak bardzo proszę, bo to może mieć wpływ na wniosek.

 

Pani Burmistrz – Panie radny poproszę teraz o pytanie, bo mówił Pan długo, obrazowo, bo nie wiem czy chodzi o to żeby powiedzieć to co Pan powiedział czy chodzi o to, że zadać pytanie i uzyskać odpowiedź.

 

Pan Bosowski – to był wstęp do złożonego przeze mnie wniosku.

 

Pani Burmistrz – Pan oczekuje odpowiedzi na pytanie jakieś czy nie, czy chodziło o to, że powiedzieć to co Pan powiedział.

 

Pan Bosowski – to było uzasadnienie wniosku, który złożyłem.

 

Pani Burmistrz – czyli nie ma pytań?

 

Pan Bosowski – jest wniosek.

 

Pani Burmistrz – Panie przewodniczący trudno mi pojąć intencje wypowiedzi Pana radnego Bosowskiego,
ja chętnie  i pracownik merytoryczny, czyli Pan Kamil Bednarz chętnie odpowiedzielibyśmy na pytania, po to aby pomóc Państwu podjąć decyzję, ale pytania nie padły. Natomiast mieliśmy okazje wysłuchać, proszę się na mnie nie obrazić Panie radny, Pan mnie tez przed chwila prosił o to, żebym się nie obraziła, jeśli użyje pan sformułowania, że liście, które pozostały w jakimś miejscu bliżej nie określonym to złośliwość z mojej strony czy też Hydrokanu. No więc proszę na mnie tez się nie obrazić. Ja bardzo chętnie odpowiedziałabym na pytanie, gdyby takowe pytania padły. Bo zaczynam mieć jakieś takie podejrzenia, przepraszam jeśli są nie ugruntowane, że tu w ogóle nie chodzi o to, aby zadać pytanie tylko żeby mówić, mówić, mówić i nie popierać tego faktami. Proszę mi powiedzieć, kiedy to kilka lat wcześniej Hydrokan  świetnie się wywiązał, o który rok chodzi,  a teraz tak fatalnie.

 

Pan Bosowski – Pani Burmistrz nie jestem w stanie odpowiedzieć w tym momencie, proszę dać mi kilka minut
i wtedy Pani odpowiem, w którym to było roku, kiedy to Hydrokan tak dobrze się wywiązał, odśnieżając nawet w godzinach popołudniowych, gminne ulice, które wcześniej nie były odśnieżane. Nie wiem czy to był rok 2016 czy 2017. Proszę dać mi chwileczkę, a ja odnajdę takie dokumenty lub zdjęcia, które posiadam.

 

Pani Burmistrz – panie radny przepraszam, że wejdę w słowo, ale zakładam, że jeżeli Pan coś mówi i mówi Pan to publicznie, to ma Pan to przemyślane, ma Pan to ugruntowane i jest Pan gotów na to aby w jakiś sposób udowodnić słuszność stawianych tez. Nawet jeśli Pan mi teraz powie, że to był rok 2017 lub 2016, bo absolutnie nie zakładam, że 2019 to proszę mi powiedzieć czy Pan jakoś badał intensywność tych opadów, ich rozłożenie w czasie. Uważa pan, że to jest tak dalece analogiczna sytuacja, że można to porównywać i można głośno mówić, że ludzie, którzy od późnych godzin nocnych albo wcześnie rannych siedzieli po kilka, kilkanaście godzin
i odśnieżali, że oni w tym roku to po prostu nic nie robili, bo tak wynika z pańskiej wypowiedzi. Można to porównywać, nie wiem Panie radny, ale chętnie bym taką odpowiedź usłyszała, że Pan zbadał intensywność opadów, poza tym o jeszcze jednej sprawie chce powiedzieć, mówi Pan, że zostali zadysponowani do sławnego na całą Polskę chodnika, a właściwie jego połowy pracownicy dopiero o 7 rano. Nie Panie radny, zostali zadysponowania zaraz po tym, jak otrzymałam od Pana  sygnał w postaci wiadomości smsowej, ale zrobili to rano między innym z tego powodu, że jeszcze przez chwilę padał śnieg, a po drugie oni właśnie odśnieżali te gminne ulice i drogi, o których pan mówi, że były nieodśnieżone. Tam nikt nie stał i nie czekał w blokach startowych i nie czekał, aż samo się odśnieży. Tam wszyscy pracowali Panie radny i wtedy kiedy miało to sens, czyli zaraz wcześnie rano ów przedmiotowy, słynny chodnik został odśnieżony. Chciałabym teraz poprosić Pana Kamila Bednarza, o to, żeby nam przedstawił dane, fakty, dane liczbowe, które pomogą Państwu podjąć decyzję, czy wydano o te 16 000,00 zł więcej, czy była taka możliwość, że Hydrokan wydał o te 16 000,00 zł więcej czy tez nie.

 

Kamil Bednarz – generalnie, to zwiększenie  nie wynika, tylko z tego że zabrakło jakiejś kwoty na zapłacenie faktury. Za miesiąc styczeń było 57 000 zł brutto  i luty 66 000 zł brutto. Natomiast  zwiększenie wynika z tego, że zgodnie z umową gmina musi pokryć koszty dyżurów pracowników Hydrokanu i w tym roku zostaje nam miesiąc marzec  i miesiąc grudzień. To jest kwota w miesiącu ponad 5000,00 tys. Generalnie największy koszt generuje posypywanie dróg i chodników mieszanką solno-piaskową. W miesiącu styczniu sam koszt mieszanki było to 27 000,00 zł, dokładnie 101 ton zostało rozdysponowanych na drogi gminne. W miesiącu lutym była to kwota 19 000,00 zł, tu było trochę mniej tych ton. Poza tym koszty dodatkowe czyli odśnieżanie chodników, posypywanie ręczne. W miesiącu styczniu piaskarka wyjeżdżał kilkakrotnie 14 dni w miesiącu styczniu, a w lutym 10 dni. Dodatkowo dochodzi praca pługu i dyżury za każdy miesiąc. Nie wiem co jeszcze wyczytywać. Czy są pytania.

 

Pan Bosowski – to nie ja oczekiwałem odpowiedzi tylko Pani Burmistrz, ale jeżeli można Proszę o szczegółowe zestawienie na piśmie. Chciałbym się jeszcze odnieść w kwestii tematu słynnego chodnika. Ja sobie pozwoliłem, w tym dniu, w którym zrobiłem zdjęcia, jak inni zarządcy radzą sobie z utrzymaniem czystości, z odśnieżaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa swoim mieszkańcom, a jak radzi sobie gmina Kietrz. Pozwoliłem sobie w tym dniu przejechać się po drogach gminnych i patrzyłem na chodniki gminne. Niestety nie zobaczyłem tam nikogo, żadnych pracowników, którzy odśnieżaliby te zaśnieżone tereny. Stąd tez moja interwencja, zarówno w urzędzie miejskim jak i droga nieformalna do Pani. Jakby mi Pani wtedy odpowiedziała, że są inne ważniejsze trasy, to zdjęcie chodnika nie znalazłoby się na Facebooku. Niestety ani w tym dniu to był poniedziałek, ani we wtorek nikogo nie widziałem, a chodniki i ulice wyglądały tak samo jak wcześniej.  Proszę mi wybaczyć i nie posądzać o jakąś złośliwość, a to że Telewizja Polska zainteresowała się tym tematem ma takie prawo. Pani tez w TV  powiedziała, że o godz.  7  zadysponowała pani pracowników, więc ja się trzymam tego, co usłyszałem w mediach. Niestety w tym roku zima zaskoczyła służby komunalne gminy Kietrz .

 

Pani Burmistrz – proszę mi wybaczyć, że nie odpisałam Panu na wiadomość, ale tez Pan tego nie oczekiwał. Natomiast oczekiwał Pan na cytuję: „szybkie rozwiązanie problemu”. Rozwiązanie polegało na tym ,że natychmiast po wiadomości zadzwoniłam do Hydrokanu i tam dostałam informację, że ta część chodnika zostanie jak tylko to będzie możliwe odśnieżona rano. Nie dziwię się, że odwiedziła nas Telewizja Polska i filmuje to co chce i mówić o tym co chce filmować, ale jak rozmawiałam z redaktorem pod urzędem jak się jechało, jak droga.

 

Pan Bosowski – telewizja publiczna ma to do siebie, że wyszukuje sama tematy i nie każe sobie za to płacić w porównaniu do Pana z kamera, któremu gmina Kietrz ogromne pieniądze, za to co nakręci i co ma powiedzieć w swoim kanale, który jest dostępny również w Internecie. Wiem, że wszystkie drogi wyglądały podobnie, ale gmina mogła dać przykład i pokazać, że jednak może być inaczej.

 

Pani Burmistrz – i było inaczej Panie radny, tylko brak Panu trochę obiektywizmu.

 

Pan Lech Duda – ja notowałem kwoty, które Pan Bednarz wymienił, kiedy ta piaskarka wyjeżdżała. Z czego się wzięła kwota w lutym skoro piaskarka wyjeżdżała mniej razy.

 

Pan Bednarz więcej było odśnieżania ręcznego i pracy pługu, czyli motogodzin. Możemy te raporty udostępnić.

 

Pani Skarbnik – cała Polska była zaskoczona zimą i też zostały zaskoczone budżety, które planuje się biorąc dane z dwóch lat wstecz. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad o 30 % więcej,  zarząd dróg Wojewódzkich o 80 %  ponad plan, Miejski Zarząd Dróg w Opolu o 50 procent. My nie doszacowaliśmy o 13 %.

Pani Burmistrz – ja chciałam powiedzieć o mojej rozmowie z Panią wicestarostą i powiat wydał ok. 800 000 zł

 i tez nie byli na to przygotowani. Czyli w tym roku jest to zjawisko dość powszechne.

 

 

Więcej uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek i  w głosowaniu jawnym, imiennym wniosek został odrzucony.

 

Głosowanie w sprawie wniosku o usunięcie kwoty 16000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg (16:07)

 

Wyniki imienne:

 

ZA (2) Damian Bosowski, Lesław Kuśnierz

 

 PRZECIW (10) Zuzanna Rogowska, Agata Mormul, Stanisław Babiniec, Paweł Chruściel, Małgorzata Król, Barbara Drzał, Czesław Lach, Małgorzata Bajer, Beata Głogiewicz, Mirosław Skoczylas

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Bartłomiej Górka, Lech Duda, Zofia Janusz

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z proponowaną korektą i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

ZA (10) Agata Mormul, Barbara Drzał, Paweł Chruściel, Czesław Lach, Małgorzata Król, Małgorzata Bajer, Zuzanna Rogowska, Stanisław Babiniec, Beata Głogiewicz, Mirosław Skoczylas

 

PRZECIW (2) Damian Bosowski, Lesław Kuśnierz

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Bartłomiej Górka, Lech Duda, Zofia Janusz

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXIX/332/2021

 

 

6.2 uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (16:08)

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z proponowaną korektą i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (12) Czesław Lach, Małgorzata Bajer, Zuzanna Rogowska, Paweł Chruściel, Barbara Drzał, Lesław Kuśnierz, Małgorzata Król, Agata Mormul, Stanisław Babiniec, Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz, Beata Głogiewicz

 

PRZECIW (1) Damian Bosowski

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Bartłomiej Górka, Lech Duda

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXIX/333/2021

 

 

6.3. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kietrz w 2021 roku (16:10)

 

 

Komentarza do projektu uchwały udzielił Ireneusz Kaczmar – kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Radny Bosowski – czy można by było taki punkt dotyczący zwierząt bezdomnych, nieagresywnych, takich które uciekły , które zostały potrącone w szczególności po godzinach pracy i w dniu wolne od pracy. Czy można zawrzeć w umowie, żeby weterynarz miała możliwość zabrać takie zwierzę na przechowanie, żeby nie generować kosztów.

Ireneusz Kaczmar – to wszystko jest zapisane w programie. Po godzinach pracy całość spraw przejmuje policja. Proponowałem policji, mam taki kojec na przechowanie. Spróbuje jeszcze raz wyjść z taką propozycją.

 

Pan Bosowski – w umowie z weterynarzem powinien być zapis, że  może go zabrać i przetrzymać tego psa. Jeżeli pies byłby kilka godzin zabezpieczony, łatwiej i szybciej można by było znaleźć właściciela.

 

Ireneusz Kaczmar – ważne jest aby znaleźć właściciela. Postaramy się zadziałać w tym kierunku, aby taki pies mógł przeczekać u weterynarza.

 

Pan Bosowski – mój apel, aby był zapis o przetrzymaniu, jeżeli jest to zwierzę nie agresywne, żeby przetrzymać jeden, dwa dni do czasu ustalenia właściciela.

 

Ireneusz Kaczmar – mamy tylko jednego lekarza weterynarii , który zgodził się podpisać umowę. Sprawę, którą Pan poruszył zawrzemy w umowie.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (15)Agata Mormul, Czesław Lach, Zuzanna Rogowska, Małgorzata Król, Barbara Drzał, Bartłomiej Górka, Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Stanisław Babiniec, Zofia Janusz, Lech Duda, Mirosław Skoczylas, Beata Głogiewicz, Małgorzata Bajer, Lesław Kuśnierz

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

 

UCHWAŁA NR XXIX/334/2021

 

 

6.4. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (16:22)

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Beata Trzcińska Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (15) Damian Bosowski, Agata Mormul, Bartłomiej Górka, Czesław Lach, Zuzanna Rogowska, Małgorzata Bajer, Barbara Drzał, Lech Duda, Stanisław Babiniec, Zofia Janusz, Paweł Chruściel, Mirosław Skoczylas, Małgorzata Król, Beata Głogiewicz, Lesław Kuśnierz

 

 PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXIX/335/2021

 

6.5. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/278/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze Głubczycko-Prudnickie”; (16:25)

 

Komentarza do projektu uchwały udzielił zastępca Burmistrza – Marceli Głogiewicz. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (14) Bartłomiej Górka, Beata Głogiewicz, Czesław Lach, Zuzanna Rogowska, Lech Duda, Małgorzata Bajer, Lesław Kuśnierz, Paweł Chruściel, Agata Mormul, Barbara Drzał, Stanisław Babiniec, Małgorzata Król, Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Damian Bosowski

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXIX/336/2021

 

6.6. uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2024 (16:28)

 

Komentarza do projektu uchwały udzielił  Pan Ryszard Kasprzycki – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (15) Agata Mormul, Bartłomiej Górka, Barbara Drzał, Beata Głogiewicz, Stanisław Babiniec, Lech Duda, Paweł Chruściel, Zuzanna Rogowska, Lesław Kuśnierz, Małgorzata Bajer, Małgorzata Król, Czesław Lach, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas, Damian Bosowski

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXIX/337/2021

 

6.7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Langenowskiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz (16:31)

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Elżbieta Sokołowska. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (15) Agata Mormul, Damian Bosowski, Paweł Chruściel, Stanisław Babiniec, Lech Duda, Zuzanna Rogowska, Beata Głogiewicz, BarbaraDrzał, Czesław Lach, Bartłomiej Górka, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas, Małgorzata Król, Małgorzata Bajer, Lesław Kuśnierz

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXIX/338/2021

 

6.8. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Kietrzu, od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu (16:33)

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Elżbieta Sokołowska. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (15) Agata Mormul, Bartłomiej Górka, Barbara Drzał, Czesław Lach, Stanisław Babiniec, Zuzanna Rogowska, Damian Bosowski, LesławKuśnierz, Beata Głogiewicz, Paweł Chruściel, Małgorzata Król, Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz, Lech Duda, Małgorzata Bajer

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXIX/339/2021

 

6.9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Żeromskiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz (16:35)

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Elżbieta Sokołowska. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (15) Damian Bosowski, Agata Mormul, Bartłomiej Górka, Małgorzata Król, Czesław Lach, Lech Duda, Paweł Chruściel, Zofia Janusz, Barbara Drzał, Małgorzata Bajer, Beata Głogiewicz, Stanisław Babiniec, Zuzanna Rogowska, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

 NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXIX/340/2021

 

6.10. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przy ul. 3 Maja 3 oraz przy ul. Głubczyckiej 28, stanowiących własność Gminy Kietrz (16:37)

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Elżbieta Sokołowska. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (15) Agata Mormul, Damian Bosowski, Czesław Lach, Bartłomiej Górka, Zuzanna Rogowska, Paweł Chruściel, Małgorzata Król, BarbaraDrzał, Lech Duda, Beata Głogiewicz, Zofia Janusz, Małgorzata Bajer, Mirosław Skoczylas, Stanisław Babiniec, Lesław Kuśnierz

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXIX/341/2021

 

6.11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19, stanowiącego własność Gminy Kietrz (16:39)

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Elżbieta Sokołowska. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

 

ZA (15)

 Agata Mormul, Czesław Lach, Bartłomiej Górka, Małgorzata Król, Lech Duda, Beata Głogiewicz, Barbara Drzał, Stanisław Babiniec ,Paweł Chruściel, Małgorzata Bajer, Zofia Janusz, Zuzanna Rogowska, Damian Bosowski, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXIX/342/2021

 

6.12. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich 63 stanowiącej własność Gminy Kietrz (16:40)

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Elżbieta Sokołowska. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (15) Agata Mormul, Lech Duda, Czesław Lach, Bartłomiej Górka, Zofia Janusz, Barbara Drzał, Zuzanna Rogowska, Stanisław Babiniec, Beata Głogiewicz, Małgorzata Bajer, Damian Bosowski, Paweł Chruściel, Mirosław Skoczylas, Małgorzata Król, Lesław Kuśnierz

 

 PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

 NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXIX/343/2021

 

6.13. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przy ul. Okrzei 11 oraz przy ul. Matejki 6, stanowiących własność Gminy Kietrz (16:41)

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Elżbieta Sokołowska. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (15) Bartłomiej Górka, Damian Bosowski, Lech Duda, Agata Mormul, Zuzanna Rogowska, Beata Głogiewicz, Czesław Lach, Barbara Drzał, Paweł Chruściel, Małgorzata Król, Małgorzata Bajer, Stanisław Babiniec, Lesław Kuśnierz, Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

 

UCHWAŁA NR XXIX/344/2021

 

6.14. zmiany uchwały Nr XXVIII/324/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyposażenia w nieruchomości samorządową instytucję kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu (16:42)

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Elżbieta Sokołowska. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (15) Agata Mormul, Bartłomiej Górka, Lech Duda, Damian Bosowski, Czesław Lach, Beata Głogiewicz, Barbara Drzał, Zuzanna Rogowska, Paweł Chruściel, Stanisław Babiniec, Małgorzata Król, Lesław Kuśnierz, Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz, Małgorzata Bajer

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0

 

UCHWAŁA NR XXIX/345/2021

 

7. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i dopytania (16:44)

 

Pani Burmistrz – zacznę od skomentowania prośby radnego Bosowskiego, tak Panie radny gmina dopilnuje tego, aby ten remont będący efektem zniszczeń dokonanych w czasie prac przy ulicy Zatorze został należycie przeprowadzony. O takiej konieczności informowała nas już radna z tamtego okręgu tuż po podjęciu prac, ponieważ mieszkańcy już zgłaszali, że jakieś zniszczenia się pojawią. Mam nadzieję, że wykonawca należycie naprawi to co uszkodził.

 

Odnośnie programu „Czyste powietrze” tak gmina złożyła akces do rządowego programu, ale ostateczną decyzje podejmiemy gdy niektóre elementy zostaną doprecyzowane.

 

Prosi Pan radny Bosowski o harmonogram sprzątania i umowę, oczywiście będzie udostępniony. Moja prośba, jeżeli Pan widzi niedoskonałości proszę zgłaszać od razu. Możemy od razu zareagować. Operuje Pan hiperbolizacją, np. że ogromne pieniądze płacimy Panu z kamerą. Pan zafundował darmową antyreklamę pracownikom Hydrokanu.

 

Pani Burmistrz, - Panie radny Kuśnierz Ulica Słoneczna, wodociąg trwają prace, które wykonuje Pan mecenas i to są prace które zmierzają do tego, aby stworzyć model przekazania tych pieniędzy, które państwo przeznaczyliście na tę część wodociągu na Słonecznej. Jak te prace zostaną zakończone rozpoczną się prace na ulicy Słonecznej. Umowa zostanie podpisana tuz po świętach.

 

Burmistrz Kietrza - Panie radny Duda jeżeli tak się zdarzyło, że brakuje którejś miejscowości to niedopatrzenie i na pewno zostanie to uzupełnione.

 

Pan Bosowski – jeżeli zauważę jakieś niedoskonałości to pozwolę sobie Panią bezpośrednio poinformować. Dla mnie najważniejsze jest to, aby był porządek.

 

Pani Burmistrz – będę zaszczycona, jeżeli Pan mnie będzie informować. Będę reagować natychmiast. Mnie również zależy, aby w tej gminie było czysto.

 

 

8. Oświadczenia radnych (16:52)

Brak.

 

9. Informacje bieżące (16:53)

 

 Pan Przewodniczący przypomniał o konieczności składania oświadczeń majątkowych oraz o planowanym

 wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji.

 

10. Zakończenie obrad (17:00)

    

Sesje zakończono o godzinie 17.00.                      

                     

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

    /-/ Mirosław Skoczylas

 

DOCXSprawozdanie Burmistrza.docx (33,16KB)
PDFXXIX sesja Rady Miejskiej w Kietrzu - wykaz głosowań.pdf (40,83KB)
 

 

Protokołowała: Magdalena Wójtowicz