Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kietrz

Polska-Kietrz: Usługi związane z odpadami

2021/S 065-168460

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Kietrz
Adres pocztowy: ul. 3 Maja 1
Miejscowość: Kietrz
Kod NUTS: PL523 Nyski
Kod pocztowy: 48-130
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bożena Wołoszyn
E-mail: 
Tel.: +48 774854356
Faks: +48 774854359
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.kietrz.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kietrz

 

Numer referencyjny: WOR 271.1.2021

II.1.2)Główny kod CPV

90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

 

1. Usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z domków letniskowych i innych obiektów wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku na terenie gminy Kietrz oraz ich zagospodarowanie w sposób umożliwiający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

2. Szacowana liczba odpadów komunalnych w okresie od 12.5.2021 do 31.12.2021 wyniesie ok.: 1 233,70 Mg – odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych); 185,92 Mg tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali; 324,0 Mg – bioodpadów (w tym odpadów zielonych); 32,74 Mg papieru i tektury; 94,81 Mg szkła; 234,01 Mg – popiołów i żużli; 148,0 Mg – odpadów wielkogabarytowych, 10,63 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Gm. składa się z miasta Kietrz i 12 sołectw.

 

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość bez VAT: 1 069 743.25 PLN

II.2)Opis

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL523 Nyski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Teren miasta i gminy Kietrz.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

1. Usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z domków letniskowych i innych obiektów wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku na terenie gminy Kietrz oraz ich zagospodarowanie w sposób umożliwiający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

2. Szacowana liczba odpadów komunalnych w okresie od 12.5.2021 do 31.12.2021 wyniesie ok.: 1 233,70 Mg – odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych); 185,92 Mg tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali; 324,0 Mg – bioodpadów (w tym odpadów zielonych); 32,74 Mg papieru i tektury; 94,81 Mg szkła; 234,01 Mg – popiołów i żużli; 148,0 Mg – odpadów wielkogabarytowych, 10,63 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

3. W skład gminy Kietrz wchodzi miasto Kietrz oraz 12 sołectw.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Brak

 

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji

  • Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem istniejących robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie

Wyjaśnienie:

 

Uzasadnienie prawne:

Art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz.2019 z późn. zm.).

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający organizując przetarg nieograniczony na usługę odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kietrz oraz ich zagospodarowanie, przeprowadził procedurę powyżej progów unijnych. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 6.3.2020, nr 2020/S 047-111341. W prowadzonym postępowaniu zamawiający przewidział udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu usług podobnych. t.j. na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kietrz oraz ich zagospodarowaniu.

Planowane obecnie zamówienie jest całkowicie zgodne z zamówieniem podstawowym. Zamawiający przewidział udzielenie zamówienia podobnego na okres jednego roku. Informacja taka była zawarta w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego, podano warunki na jakich planuje się udzielenie takiego zamówienia.

Zapisy o powyższym znalazły się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ogłoszeniu o zamówieniu, w sekcji II.2.14) Informacje dodatkowe, zamawiający zawarł informację, że dopuszcza możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp.

Szacując wartość zamówienia podstawowego, zamawiający uwzględnił wartość przewidywanych zamówień podobnych zastosował procedurę uwzględniającą łączną wartość.

Umowa w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta z wykonawcą t.j. „Naprzód” Spółka z o.o. z siedzibą w Rydułtowach, ul. Raciborska 144B, w dniu 11 maja 2020 roku.

Wobec powyższego zmawiający zastosował procedurę udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7, ustawy z dnia 11 września 2019 roku, Prawo Zamówień publicznych, który to artykuł jest zgodny z brzmieniem artykułu 67 ust. 1 pkt 6 poprzedniej ustawy.

Do negocjacji zaprasza się spółkę z o.o. „Naprzód”.

 

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

25/03/2021

V.2.2)Informacje o ofertach

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza

Oficjalna nazwa: Naprzód Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Raciborska 144 B
Miejscowość: Rydułtowy
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-280
Państwo: Polska

Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak

V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)

Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 069 743.25 PLN

V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Informacja podana w pkt V.2 1) jest datą wysłania zaproszenia do wykonawcy a nie datą zawarcia umowy. Pole do wypełnienia jest jednak obowiązkowe. Data zawarcia umowy zostanie podana w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia. Kwota podana w pkt V.2.4) ogłoszenia to szacunkowa wartość zamówienia. Kwota umowna zostanie podana w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia. Zamawiający nie przeprowadzał wstępnych konsultacji rynkowych, o których mowa w art. 84 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie zamieszczał informacji w BZP o niniejszym postępowaniu.

 

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

30/03/2021