Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 8 grudnia 2020 roku

Kietrz, dn. 28.12.2020 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia

Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 8 grudnia 2020 roku

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 14:00

Stan Komisji Rewizyjnej:

- wszyscy obecni: Lech Duda, Bartłomiej Górka, Agata Mormul, Lesław Kuśnierz

Stan Komisji ds. rozwoju miasta, oświaty i usług:

- obecni: Agata Mormul, Bartłomiej Górka, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska, Zofia Janusz

Radny Paweł Chruściel uczestniczył w spotkaniu zdalnie bez prawa do głosowania.

Stan Komisji ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych:

- wszyscy obecni: Małgorzata Król, Czesław Lach, Barbara Drzał, Beata Głogiewicz, Damian Bosowski

Stan Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi:

- wszyscy obecni: Lech Duda, Barbara Drzał, Czesław Lach, Małgorzata Bajer, Zofia Janusz.

Stan Komisji do spraw Skarg, Wniosków i Petycji:

- obecni: Damian Bosowski, Beata Głogiewicz, Lesław Kuśnierz, Zuzanna Rogowska

Radny Paweł Chruściel uczestniczył w spotkaniu zdalnie bez prawa do głosowania.

 

Uczestnicy posiedzenia:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu- Mirosław Skoczylas,

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu- Stanisław Babiniec,

Zastępca Burmistrza- Marceli Głogiewicz,

Skarbnik gminy- Beata Trzcińska.

Posiedzenie prowadził Lesław Kuśnierz - Przewodniczący Komisji rewizyjnej.

 

Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Kietrz na rok 2021.

3. Wyrażenie opinii w zakresie ewentualnej zgody na nieodpłatne przejęcie gruntów przeznaczonych pod drogę wewnętrzną, przewidzianą do obsługi zaprojektowanej na terenach prywatnych funkcji mieszkaniowej, a następnie ewentualnej zgody na sfinansowanie z środków budżetu gminy realizacji tej drogi ( pismo WGN.6822.3.2020 przesłane elektronicznie).

4. Sprawy bieżące.

 

Ad 1. Pani Skarbnik omówiła WPF. WPF jest sporządzona na lata 2021-26 z prognozą długu do 2029. Dane, które są zawarte w WPF na 2021 musza się pokrywać z uchwałą budżetową. W materiałach otrzymaliście państwo informacje, co z czego wynika. Kolejne lata to jest prognoza. Załącznikiem są przedsięwzięcia które są zadaniami wieloletnimi. Proszę o zapytania.

Zastępca Burmistrza nie zabierał głosu do WPF.

Skarbnik- jeśli będziemy wprowadzać autopoprawki w budżecie musimy pamiętać o zmianach w WPF.

 

Ad. 2.

Skarbnik – to są dwa akty współzależne od siebie. Budżet zadaniowy, który otrzymaliście jest poukładany w taki sposób jak wymagają przepisy. W budżecie ustalono dochody w wysokości 51 857744,85 zł. Dochody z udziału z podatku dochodowego są mniejsze o ok 500 tyś. w roku poprzednim. Subwencje ogólne są zwiększone o ok. 150 tyś. Wydatki w łącznej kwocie 53 tyś. Rok 2021 będzie bardzo trudny budżetowo. Trudno jest bazować na roku obecnym z powodu pandemii. W związku z tym, aby zrównoważyć budżet była konieczność wzięcia 2,5 mln kredytu.

Zastępca Burmistrza- chciałbym wprowadzić autopoprawkę, a dalej idąc 3. Burmistrz Kietrza chciałby wprowadzić autopoprawkę 60016 drogi publiczne i gminne– 155 tyś zł likwidacja drogi na fundusz sołecki. Poprawka druga 60016 likwidacja zadania pod nazwą: modernizacja ul. Kilińskiego w Kietrzu 280 tyś. na wsparcie funduszy inwestycyjnych, sołeckich. Pozostawienie jedynie kwot na projekty dotyczącej tej ulicy. Trzecia autopoprawka w dziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód mamy zadanie sporządzenie dokumentacji projektowej budowa oczyszczalni ścieków na terenie Kietrzu kwota 154 tyś. Wnoszę o likwidację na rzecz wsparcia działań inwestycyjnych i funduszy sołeckich.

Głosowanie nad autopoprawkami:

Komisja rewizyjna: 4 za.

Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług: 5 za.

Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi: 5 za.

Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 4 za 1 wstrzymujący.

Komisja skarg i wniosków: 3 za, 1 wstrzymujący.

Autopoprawki zostały przyjęte.

 

Lesław Kuśnierz- proponuję rozdysponowanie kwoty 155 tys. na: projekt dokumentacji technicznej  ul. Ogrodowej wraz z chodnikiem (rozdz. 60016), wymiana krawężnika na ul. Reja za 50 tyś., sporządzenie dokumentacji projektowej ul. Polna wraz z kanalizacją burzową i sanitarną 40 000 zł,  i w rozdziale01008 odtworzenie rowu przy drodze w kierunku cmentarza i utwardzenie skrzyżowania w Pilszczu i modernizacja rowu odwadniającego wzdłuż drogi gminnej w Rogożanach -5 tyś.

Głosowanie nad wnioskiem radnego Lesława Kuśnierza:

Komisja rewizyjna: 4 za.

Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług: 5 za.

Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi: 5 za.

Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 5 za.

Komisja skarg i wniosków: 4 za.

Wniosek został przyjęty.

 

Bartłomiej Górka- składam wniosek, aby z zadania w rozdziale  60016  na ul. Kilińskiego w kwocie 280 tyś. przenieść na:

- 60016 przebudowa odcinka ul. Kościuszki w Dzierżysławiu -  kwota 50 tyś.

- 60016 budowa odwodnienia wzdłuż drogi  528/2 w Chruścielowie - kwota 30 tyś

- 60017 przebudowa drogi wewnętrznej na ul. Głowackiego - kwota   120 tyś,

- 90095 Budowa oświetlenia w Nasiedlu- kwota 15 tyś

- 90095 doposażenie placu zabaw w Ludmierzycach - kwota 5 tyś

- 60016  sporządzenie dokumentacji projektowej budowa drogi ul. Kilińskiego kwota - 60 tyś.

 

Głosowanie nad wnioskiem radnego Bartłomieja Górki:

Komisja rewizyjna: 3 za 1 przeciw

Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług: 3 za 2 wstrzymane

Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi: 5 za.

Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 4 za, 1 wstrzymujący,

Komisja skarg i wniosków: 4 za

Wniosek został przyjęty.

 

Radny Mirosław Skoczylas złożył wniosek, aby w rozdziale 92195  zmniejszyć dochody o 60 tyś zł, a w wydatkach zmniejszyć o 100 tyś zł, z czego 40 tyś zł przesunąć do rozdziału 60016 na zadanie pn. wykonanie odcinka drogi łączącej ul. Kwiatową z ul. Głubczycką.

 

Głosowanie nad wnioskiem radnego Mirosława Skoczylasa:

Komisja rewizyjna: 4 za

Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług: 4 za 1 wstrzymany

Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi: 5 za.

Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 5 za,

Komisja skarg i wniosków: 4 za

Wniosek został przyjęty.

 

Radny Lech Duda złożył wniosek o to, aby kwota wycofana z budżetu w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód w wysokości 154 964 zł była przeznaczona na wsparcie funduszy sołeckich w zadaniach:

- w rozdz. 60016 budowa nawierzchni na drodze  w Nasiedlu przy pałacu- kwota  10 tyś zł,

- w . rozdz. 60017 zakup tłucznia do naprawy nawierzchni drogi transportu rolnego w Kozłówkach- 9 000 zł,

- w rozdz. 60017 budowa parkingu przy placu zabaw w Lubotyniu- kwota 30 tyś,

- w rozdz. 92695 montaż krzesełek w Pilszczu na boisku- 8 000 zł,

- w rozdz. 92695 budowa ogrodzenia boiska sportowego w  Ściborzycach Wielkich- 12 000 zł,

- w rozdz. 92695 zakup materiałów do budowy kontenera na szatnie w Rozumicach – kwota 5 000 zł,

- w rozdz. 90095 montaż punktu świetlnego w Nowej Cerekwi- kwota 10000 zł,  

- w rozdz. 92120 remont zabytków kościelnych w Dzierżysławiu- kwota 18.000,

- w rozdz. 60016 budowa chodnika na ul. Górnej w Wojnowicach-  28 tyś,

- w rozdz. 90095 montaż punktu świetlnego na ul. Cegielnianej – 24 964,26 zł.

 

Głosowanie nad wnioskiem radnego Lecha Dudy:

Komisja rewizyjna: 4 za

Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług: 5 za

Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi: 4 za.

Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 4 za, 1 wstrzymujący,

Komisja skarg i wniosków: 4 za.

Wniosek został przyjęty.

 

Radny Lech Duda – w tamtym roku w dziale dotyczącym działalności pożytku publicznego zwiększyliśmy fundusze bo akurat u nas w gminie jest dużo stowarzyszeń. Wnioskuję aby z rodz. 92601 zmniejszyć o kwotę 70 tyś zł i przenieść ją do rozdz. 92605 na wsparcie klubów sportowych i stowarzyszeń.

 

Skarbnik- referat merytoryczny oszacował wydatki krytej pływalni na kwotę 1 200 000 zł. My przyjęliśmy 1 mln zł w budżecie. Miały być cięcia w różnych dziedzinach funkcjonowania gminy, w pożytku również takich cięć dokonaliśmy.

Pani Skarbnik przedstawiła ostatnie faktury z krytej pływalni.

Agata Mormul- jestem przeciwna zabieraniu pieniędzy z krytej pływalni. Szukajmy środków w innym dziale.

Mirosław Skoczylas- mamy nadzieję, że Instytucja Kultury którą tworzymy coś zmieni w funkcjonowaniu krytej pływalni.

Głosowanie nad wnioskiem radnego Lecha Dudy:

Komisja rewizyjna: 3 za, 1 wstrzymujący,

Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług: 4 za, 1 wstrzymujący

Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi: 4 za, 1 wstrzymujący,

Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 4 za, 1 wstrzymujący,

Komisja skarg i wniosków: 4 za.

Wniosek został przyjęty.

 

Stanisław Babiniec- nie będę składał wniosku. Podczas głosowania wniosku Pana radnego Górki były nieprawidłowości. Jeżeli radna Mormul zgłasza swoją propozycję do tego wniosku i nie pozwala się radnej skończyć, bo ja nie dowiedziałem się czy ta propozycja dotyczy tego samego panelu zadań. Mógł paść wniosek przeciwstawny. Tego nie wiemy. Podobna sytuacja była przy wniosku Pana Dudy, też się zgłaszałem, bo chciałem pewną poprawkę tam wnieść, ale zostałem pominięty w udzielaniu głosu.

 

Lesław Kuśnierz- pani radna Mormul nie była zdecydowana co do propozycji. Czy Pani radna chciała zgłosić jakiś wniosek?

 

Agata Mormul-  mój błąd, że nie zgłosiłam wniosku.

 

Mirosław Skoczylas- jeśli padł wniosek to się głosuje nad wnioskiem. Jeśli jest przeciwstawny wniosek to się głosuje wniosek do wniosku. To nie jest takie skomplikowane. Mogła Pani radna zaproponować skąd zabrać i gdzie dać.

 

Marceli Głogiewicz- pan radny Górka złożył wniosek w rozdziale 60016 zostało zaproponowane i przegłosowane sporządzenie dokumentacji technicznej drogi na ul. Kilińskiego. Być może rozwiązaniem tej sytuacji będzie rozłożenie tej kwoty na 45 tyś na opracowanie projektowe i 15 tyś przeznaczyć na naprawę tych dziur na ul. Kilińskiego o co wnosiła Pani radna Mormul. Ja takiego wniosku złożyć nie mogę ale byłoby to jakieś rozwiązanie.

 

Mirosław Skoczylas- takich zmian możemy dokonać również w styczniu.

 

Damian Bosowski- wnioskuję o przeniesienie z 15 tysięcy z działu 90004 na 60095 na utworzenie nowych miejsc parkingowych.

Głosowanie nad wnioskiem radnego Damiana Bosowskiego:

Komisja rewizyjna: 2 za, 2 przeciw.

Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług: 2 za, 3 przeciw

Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi: 2 przeciw, 3 wstrzymujące.

Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 1 za, 2 wstrzymujące, 2 przeciw.

Komisja skarg i wniosków: 2 przeciw, 2 wstrzymujące.

Wniosek nie został przyjęty.

 

Lech Duda- proszę o zwrócenie uwagi przy planowaniu na odtworzenie granic dróg transportu rolnego. W budżecie jest tylko 10 tyś. na odtwarzanie granic. Chętnie zaproszę Państwa, jak będzie komisja do Pilszcza. Zobaczycie jak zalewa. Nie wiem czy radny Babiniec miał do mnie pretensje o zmiany. Trzeba było złożyć wniosek.

 

Lesław Kuśnierz – Pan radny Babiniec ma do mnie pretensje, nie do Pana. W budżecie jest zapis: dostosowanie budynku szkolnego na ul. Kościuszki do wymagań PPOŻ. Co w tym temacie się dzieje?

 

Zastępca Burmistrza- będziemy starali się sporządzić ekspertyzę techniczną która mam nadzieję pozwoli nam zastosować inne rozwiązania, niż zostały określone w decyzji PSP w Kietrzu. Te przepisy PPOŻ wymagają dostosowania istniejących budynków do nowych przepisów. Mogą być stosowane rozwiązania zamienne. Zobaczymy co da się wyciągnąć z ekspertyzy technicznej. Na dzień dzisiejszy szkoła wystąpiła do PSP o prolongatę terminu wykonania 4 zadań ze względu na 2 pkt., które zostały już zrealizowane.

 

Bartłomiej Górka- z czego wynikają rozbieżności w planowaniu budżetu tj. np. na szkole w Nowej Cerekwi Pani dyrektor wnioskuje o kwotę 72 tyś a my przyznajemy 90 tyś. Z czego wynikają te rozbieżności.

 

Skarbnik- to są jedyne przypadki gdzie propozycja Pani Burmistrz jest wyższa niż propozycja Pani dyrektor. Złożony projekt budżetu przez Panią dyrektor w mojej ocenie jest mocno nierzetelny. Budżet ten skierowałam do analizy do księgowości i na podstawie wydatków z tego roku budżet był niedoszacowany. Do budżetu z Panią Burmistrz postanowiłyśmy dać propozycje mocno urealnione, żeby w przyszły roku nie było problemu skąd wziąć na szkołę.

 

Bartłomiej Górka- zadanie w rodz. 85219 zadanie z MOPS-u jest kilka pustych pozycji i nagle jest pozycja szkolenie pracowników z kwotą 137 tyś. To tyle nas kosztują szkolenia?

 

Skarbnik – kwota ta jest łączna na cały rozdział.

 

Przewodniczący posiedzenia poddał pod zaopiniowanie projekt budżetu gminy na 2021 rok wraz z wprowadzonymi zmianami.

Głosowanie:

Komisja rewizyjna: 4 za,

Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług: 5 za

Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi: 4 za,

Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 3 za, 1 przeciw,

Komisja skarg i wniosków: 2 za, 1 przeciw. 

Projekt budżetu został zaopiniowany pozytywnie przez Stałe Komisje Rady Miejskiej w Kietrzu.

 

Przewodniczący posiedzenia poddał pod zaopiniowanie projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wprowadzonymi zmianami.

Głosowanie:

Komisja rewizyjna: 4 za,

Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług: 5 za

Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi: 4 za,

Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 3 za, 1 przeciw,

Komisja skarg i wniosków: 2 za, 1 przeciw. 

Projekt WPF został zaopiniowany pozytywnie przez Stałe Komisje Rady Miejskiej w Kietrzu.

 

Ad.3. Stałe komisje wydały negatywną opinię w zakresie ewentualnej zgody na nieodpłatne przejęcie gruntów przeznaczonych pod drogę wewnętrzną, przewidzianą do obsługi zaprojektowanej na terenach prywatnych funkcji mieszkaniowej, a następnie ewentualnej zgody na sfinansowanie z środków budżetu gminy realizacji tej drogi.

Głosowanie:

Komisja rewizyjna: 4 przeciw,

Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług: 5 przeciw,

Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi: 5 przeciw,

Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 4 przeciw,

Komisja skarg i wniosków: 3 przeciw.   

 

Ad.4.

Zastępca Burmistrza – proszę o jeszcze jedną opinię Państwa. Składamy wniosek o przebudowę drogi w Ściborzycach Wielkich bo ta droga tam jest często zalewana. Oszacowaliśmy wartość tej inwestycji na ok. 389 tyś zł z czego wnioskowaliśmy o 63,63 %. Czy wniosek przejdzie czy nie to nie jesteśmy w stanie tego na chwilę obecną powiedzieć. Burmistrz wnosi do komisji o zasięgnięcie opinii czy Rada wyrazi wolę na przeznaczenie środków w budżecie na 2021 rok na wkład własny dla tej inwestycji. Inwestycja nie była planowana.

Mirosław Skoczylas- to jest wniosek złożony z PROW. To jest najgorsza droga w naszej gminie chyba. Jeśli otrzymamy to dofinansowanie to cieszyłbym się, jeśli to będziemy realizować.

Przewodniczący posiedzenia poddał pod zaopiniowanie propozycję złożoną przez Zastępcę Burmistrza.

Głosowanie:

Komisja rewizyjna: 4 za,

Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług: 5 za,

Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi: 5 za,

Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych: 4 za,

Komisja skarg i wniosków: 3 za.

Komisje zaopiniowały propozycję pozytywnie.

 

Mirosław Skoczylas- sesja budżetowa odbędzie się chyba ok 21-22 grudnia. Proszę aby komisja rewizyjna wykonała choć jedną kontrolę w tym roku. W planie jest kontrola w Nowej Cerekwi. Przy absolutorium RIO może żądać protokołów kontroli z roku 2020. Decyzje zostawiam Panu przewodniczącemu komisji.

 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono.

Posiedzenie zakończono o godz. 15:55

Protokołowała: Aneta Mormul.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Lesław Kuśnierz