Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Kietrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2020-01-07.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-15.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: sekretariat@kietrz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 485 43 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

48-130 Kietrz, ul. 3 Maja 1
Tel.: +48774854356
Faks: +48774854359
E-mail:
Strona internetowa: kietrz.pl

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 3 wejścia. Dwa od ulicy Matejki, oraz jedno od ulicy 3 Maja.

Wejście główne (od ulicy Matejki) to rozsuwane szklane drzwi, bez progu.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie jest wyposażony w windę.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze: punkt obsługi klienta, korytarz, toaleta.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na parkingu przy budynku brak jest oznaczenia miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Z uwagi na ograniczenia architektoniczne budynku Urzędu Miejskiego w Kietrzu i brak możliwości zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do poszczególnych referatów Urzędu, Urząd Miejski w Kietrzu realizuje zadania w zakresie dostępności o którym mowa w art.6 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w sposób alternatywny poprzez:

- pracownik realizując własny zakres obowiązków każdorazowo na wezwanie osoby znajdującej się na parterze budynku w punkcie obsługi klienta, podejmuje czynności z osobą zgłaszającą takie żądanie (osobą ze szczególnymi potrzebami),

- dla osób niepełnosprawnych potrzebujących załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim w Kietrzu, istnieje możliwość przyjazdu pracownika urzędu do miejsca zamieszkania takiej osoby, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kietrzu lub mailowo.

Zgłoszeń można dokonać telefonicznie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kietrzu pod nr telefonu 77 485 4356-58 wew. 28 lub mailowo na adres: sekretariat@kietrz.pl.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak tłumacza języka migowego.