Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Kietrza

Ogłoszenie nr 550539882-N-2020 z dnia 10.12.2020 r.

Kietrz: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Kietrza. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kietrz, Krajowy numer identyfikacyjny 53141289800000, ul. ul. 3-go Maja  1, 48-130  Kietrz, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 854 356, e-mail zam.publiczne@kietrz.pl, faks 774 854 359.
Adres strony internetowej (url): www.bip.kietrz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Kietrza.
Numer referencyjny  WKB 271.7.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1) bieżące zapewnienie utrzymania czystości i oczyszczanie ulic wraz z miejscami postojowymi, chodników w tym: ­ oczyszczanie ulic wraz z miejscami postojowymi – 25 226 m2 ­ oczyszczanie chodników – 14 866 m2, /miesięcznie, ­ oczyszczanie trawników i skwerów – 65 985 m2,/jednorazowo, ­ oczyszczanie zieleńców w obrębie całego pasa drogowego oraz w rejonie sprzątania, ­ usuwanie mechaniczne lub chemiczne zarastającej roślinności z chodników, likwidacja odrostów traw i chwastów w strefie przykrawężnikowej, ­ likwidacja skutków zdarzeń losowych obejmujące usuwanie z jezdni i chodników zanieczyszczeń stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego bądź pieszych, w ilości nie większej niż 5 zdarzeń w okresie trwania umowy, ­ bieżące utrzymanie w czystości miejsc pamięci – pomniki, ­ bieżące oczyszczanie i utrzymanie fontanny – 1 szt., ­ niezależnie od zakresu terminu i częstotliwości wykonywanych usług określonych w zaproszeniu oraz umowie, Wykonawca obowiązany jest do wykonania niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości na zgłoszenie Zamawiającego, w ilości nie większej niż 6 zdarzeń w okresie trwania umowy (przez zapis „wykonania niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości” Zamawiający rozumie podjęcie działań zmierzających do oczyszczenia (ręcznego bądź mechanicznego) wskazanego przez Zamawiającego terenu np. dodatkowe oczyszczenie wskazanej ulicy czy chodnika z wszelkich zanieczyszczeń), - przez „wszelkie zanieczyszczenia” Zamawiający rozumie m.in. błoto, piasek, kamienie, muł, gruz betonowy, żwir, niedopałki papierosów, połamane drzewa, gałęzie, liście, zwierzęce odchody, wszelkiego rodzaju opakowania, papier, szkło, butelki, worki, folie, resztki pokarmów, porzucone lub zgubione ładunki, elementy pojazdów oraz inne zanieczyszczenia powstające w wyniku ruchu pieszego i kołowego lub z innych przyczyn. 2) bieżące opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta w rejonie sprzątania – 200 szt. na terenie miasta Kietrza, oraz bieżące wykonywanie przeglądu wszystkich koszy, 3) dekoracja (montaż i demontaż) miasta flagami przed świętami narodowymi: 1-3 maja, 11 listopada i lokalnymi: Dni Kietrza, 4) wykonanie niezbędnych czynności związanych z udrożnieniem kratek kanalizacji deszczowej (osadnik wraz z przykanalikiem) na terenie Gminy Kietrz w ilości nie większej niż 10 zdarzeń w okresie trwania umowy, 5) podlewanie klombów z kwiatami. Przewidywany czas trwania umowy: 12 miesięcy.

II.5) Główny Kod CPV: 90600000-3

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 67 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.), zamówienie w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie udzielane jest przez Gminę Kietrz, która jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli jest jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Gmina Kietrz (zamawiający) sprawuje nad Przedsiębiorstwem Komunalnym „HYDROKAN” Sp. z o.o. kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej. Spółka została powołana przez Radę Miejską w Kietrzu celem wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę. Zgodnie z art. 2 i art. 9 ust 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1693 z późn. zm.) oraz art. 6 d ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.z 2018 r. poz. 1454 z późń. zm.) w ramach zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, Gmina zleca wykonanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Kietrza. Ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej (Przedsiębiorstwa Komunalnego „HYDROKAN” Sp. z o.o.) dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę, t.j. Gminę Kietrz. W kontrolowanej osobie prawnej (Przedsiębiorstwie Komunalnym „HYDROKAN” Sp. z o.o.), nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Komunalne "HYDROKAN" Sp. z o.o.,  ,  ul. Traugutta 15,  48-130,  Kietrz,  kraj/woj. opolskie

PDFInformacja o zamiarze zawarcia mowy na stronę-sig.pdf (717,24KB)

PDFinformacja o zawarciu umowy in house.pdf (765,50KB)