Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 90/2024 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 05.06.2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 90/2024

BURMISTRZA KIETRZA

z dnia 05.06.2024 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Kietrzu

§1

Na podstawie statutu Gminnej Rady Seniorów w Kietrzu, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLVI/418/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2018 r. Burmistrz Kietrza ogłasza nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Kietrzu.

§2

Gminna Rada Seniorów w Kietrzu zrzesza przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych.

§3

Gminna Rada Seniorów w Kietrzu ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny
w sprawach ważnych dla osób starszych. Kadencja Gminnej Rady Seniorów w Kietrzu wynosi 2 lata od momentu powołania jej członków.

§4

Gminna Rada Seniorów w Kietrzu składa się z 11 członków. Członkowie wybierani są
w głosowaniu bezpośrednim, tajnym, na spotkaniu walnym zwołanym przez Burmistrza Kietrza. Uprawnionymi do oddania głosu na kandydata do Gminnej Rady Seniorów w Kietrzu są mieszkańcy Gminy Kietrz, którzy ukończyli 55 rok życia.

§5

Zgłoszenia indywidualne kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów należy dokonać na karcie zgłoszeniowej stanowiącej Załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia. Do zgłoszenia kandydata na członka należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Gminnej Rady Seniorów stanowiące Załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§6

1. W przypadku kandydatów (max. 3) zgłaszanych przez podmioty działające na rzecz osób starszych (np. organizacje pozarządowe, kluby seniorów etc.) zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia oraz dołączyć dodatkowo:

a) dokument potwierdzający poparcie min. 15 osób z danej organizacji pozarządowej będący częścią Załącznika nr 2;

b) oświadczenie kandydata do Rady o wyrażeniu zgody na kandydowanie stanowiące Załącznik nr 3 do Zarządzenia;

c) statut lub inny dokument regulujący zasady funkcjonowania podmiotu zgłaszającego kandydata do Rady.

2. Udzielenie poparcia przez tą samą osobę więcej niż jednemu kandydatowi do Rady będzie skutkować nieuwzględnieniem głosu poparcia tej osoby przy wszystkich zgłoszonych kandydatach.

3. Wypełnione zgłoszenia należy dostarczyć do Punktu Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego
w Kietrzu.

4. Karty zgłoszeniowe kandydatów można pobrać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu lub w Referacie Oświaty i Kultury, pok. nr 10.

5. Termin zgłoszenia kandydatów upływa 05.07.2024 r. o godz. 14:00. (decyduje data wpływu do urzędu).

§7

Zgłoszenia kandydatów do Rady podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez Burmistrza Kietrza. Weryfikacja polega na sprawdzeniu kompletności i poprawności formularzy zgłoszeniowych.

§8

W przypadku gdy zgłoszenie zawiera braki formalne, wzywa się do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia stosownego wezwania. W przypadku nieusunięcia braków w terminie, zgłoszenie nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.

§9

Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku zebrania wyborczego zostanie dokonane telefonicznie lub pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania wyborczego.

§10

Skład wybranej Gminnej Rady Seniorów, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia w tej sprawie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 14 dni od wybrania członków Rady.

§11

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§12

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Burmistrz Kietrza 
Dorota Przysiężna-Bator

DOCXFormularz zgloszeniowy Załącznik 1.docx (17,12KB)
DOCXFormularz zgloszeniowy Załącznik 2.docx (18,96KB)
DOCXOświadczenie Załącznik 3.docx (16,23KB)