Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Dzierżysław 2

UCHWAŁA NR LXIX/699/2024
z dnia 14 lutego 2024 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego obszar położony w sołectwie Dzierżysław

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zm.), na wniosek Burmistrza. Kietrza

Rada Miejska w Kietrzu
uchwala, co następuje

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Dzierżysław, zwanego dalej planem miejscowym.

2. Integralną część niniejszej uchwały stanowi załącznik graficzny w skali 1:10 000, przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu miejscowego, o którym mowa w ust. 1.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4 Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kietrz.

PDFUchwała nr LXIX.pdf (588,15KB)
PDFWZÓR FORMULARZA APP.pdf (173,57KB)


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar  położony w sołectwie Dzierżysław

PDFobwieszczenie p. Dzierzysławia.pdf (120,78KB)