Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę kompleksu działek oznaczonych numerami 209/2, 213, 216, 219 położonych w Ściborzycach Wielkich, stanowiących własność Gminy Kietrz

Burmistrz Kietrza

ogłasza

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę kompleksu działek oznaczonych numerami 209/2, 213, 216, 219 położonych

w  Ściborzycach Wielkich, stanowiących własność Gminy Kietrz.

lp.

Oznaczenie nieruchomości

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w SU i KZP  miejscowości Ściborzyce Wlk.

Sposób zagospodarowania

---------------------------------------

 Cel dzierżawy

Okres dzierżawy

Wartość wywoławcza czynszu rocznego

brutto

 

Wysokość wadium

---------------------

Termin wpłaty

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1.

 

Działka nr  209/2

o pow. 1,7200 ha    k.m. 2

KW nr OP1G/

00007273/0 

 

 

 

Ściborzyce Wielkie

nieruchomość o pow. 1,7200 ha wg. ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jako grunty :   

- Ps IV o pow. 0,23 ha,  

- K użytki kopalne o pow. 0,67 ha, 

- Lzr- PsV grunty zadrzewione i zakrzewione o pow. 0,82 ha, położona w Ściborzycach Wielkich..

 

 

Nieruchomość położona jest na obszarach :

Z - zieleni,

R – rolnych,

KDZ – droga publiczna klasa zbiorcza.

 

 

    2 lata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

449,42 zł brutto

 

Czynsz zwolniony z opodatkowania podatkiem vat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400,00 – zł..

 

do 20 czerwca     2024 r.  musi znajdować się na koncie gminy.

 

2.

 

Działka nr    213

o pow. 0,3200 ha    k.m. 2

KW nr OP1G/

00014546/7 

 

 

Ściborzyce Wielkie

nieruchomość o pow. 0,3200 ha wg. ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jako grunty Lzr- PsIII grunty zadrzewione i zakrzewione o pow. 0,32 ha, położona w Ściborzycach Wielkich..

 

Nieruchomość położona jest na obszarach :

Z - zieleni,

KDZ – droga publiczna klasa zbiorcza.

 

 

       2 lata

 

3.

 

Działka nr    216

o pow. 0,0548 ha    k.m. 2

KW nr OP1G/

00021167/8 

 

 

Ściborzyce Wielkie

nieruchomość o pow. 0,0548 ha wg. ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jako Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, położona w Ściborzycach Wielkich.

 

Nieruchomość położona jest na obszarach :

RMM – Zabudowa wsi, z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem,

KDZ – droga publiczna klasa zbiorcza.

 

 

       2 lata

 

  4.

 

Działka nr    219

o pow. 0,2700 ha    k.m. 2

KW nr OP1G/

00021167/8 

 

 

Ściborzyce Wielkie

nieruchomość o pow. 0,2700 ha wg. ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jako PsIV – pastwiska, położona w Ściborzycach Wielkich.

 

Nieruchomość położona jest na obszarach :

Z - zieleni,

 

 

      2 lata

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 r. o godz. 11. 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3-Maja 1, w Sali Konferencyjnej nr 25, poziom III,
  2. Przetarg dotyczyć będzie kompleksu działek oznaczonych nr 209/2, 213, 216, 219 o łącznej pow. 2,3648 ha, położonych w Ściborzycach Wielkich,
  3. Wysokość rocznej stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego :

Stawka  wywoławcza czynszu dzierżawy określona w tabeli jest kwotą brutto. Dzierżawca korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Czynsz w wylicytowanej wysokości płatny będzie z góry do 31 marca każdego roku, po zawarciu stosownej umowy.

4. Wadium

4.1.Wadium oraz termin jego wnoszenia, podane w pkt 8 tabeli, należy wpłacić w pieniądzu w formie przelewu na konto Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001  Bank Spółdzielczy Racibórz o/Kietrz, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej do dnia, który wskazano w tabeli.

4.2.Dowód wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać kto lub na czyją rzecz wpłacił wadium i tym samym kto jest uprawniony do wzięcia udziału    w przetargu na dzierżawę kompleksu działek.

4.3.Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną wyłonieni jako dzierżawcy nieruchomości, wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu, w formie wskazanej w zgłoszeniu udziału w przetargu.

            5. Uczestnictwo w przetargu:

5.1.Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane jeżeli:

  • wpłacą wadium w wymaganej wysokości i terminie,
  • przedstawią ważny dokument tożsamości,
  • w razie konieczności, złożą odpowiednie pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające reprezentację,
  • zapoznają się szczegółowo z ogłoszeniem o przetargu.

5.2.Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa przedstawionego w oryginale, zawierającego zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego dzierżawienia nieruchomości, oraz na składania wszelkich oświadczeń, jakie w trakcie przetargu okażą się konieczne.

5.3.W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga. W przypadku najmu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie, że czynsz najmu opłacany będzie z środków nieobjętych majątkiem wspólnym, potwierdzone przez współmałżonka (przy panującym ustroju wspólności majątkowej), lub oryginał bądź uwierzytelnioną kopię umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej (w przypadku rozdzielności majątkowej). W przypadku dzierżawy nieruchomości na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, należy przedstawić wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż sprzed trzech miesięcy)

6.Zagospodarowanie nieruchomości: 

Według ustaleń w studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ściborzyce Wielkie, nieruchomości w/w położone są na obszarach jak podano w pkt 5.

            7.Dodatkowe informacje o przetargu.

7.1.Przetarg jest skuteczny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu   wywoławczego. Minimalne postąpienie wynosi 20,- zł .

7.2. Przetarg odbędzie się w formie ustnej licytacji polegającej na tym, że uczestnicy przetargu ustnie zgłaszają kolejne postąpienia stawki czynszu, dopóki mimo trzykrotnego wywołania najwyższej wysokości czynszu nie ma dalszych postąpień. Wówczas przetarg zostaje zamknięty i ogłoszony zostaje jego wynik.

7.3.Umowa dzierżawy zawarta zostanie w terminie do 14 dni od daty zamknięcia przetargu. Podstawą zawarcia umów dzierżawy, będzie podpisany protokół z przetargu.

7.4.Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania, pomimo pisemnego powiadomienia, wynajmujący odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi,

7.5.Burmistrz Kietrza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

7.6.Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń przed siedzibą  Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl.w zakładce „Nieruchomości - Przetargi” i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl.

             8. Informacje dotyczące dzierżawionych działek :

8.1.Działki nr 209/2, 213, 216, 219 położone są w południowej części miejscowości.

             8.2. Nieruchomość opisana w pkt 8.1, wolna od wszelkich praw, roszczeń i obciążeń.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.U.UE.L119 4.5.2016,str.1-88/ oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 12 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z póżn.zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / t.j. : Dz.U. z 2014 poz. 1490/.

 

            Kietrz, dn. 20.05.2024 r.

            WGN.6845.26.2024 r.

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna - Bator