Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 2455/2, położonej w Kietrzu przy ul. Żeromskiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

Burmistrz Kietrza

ogłasza

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 2455/2, położonej w Kietrzu przy ul. Żeromskiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz       

 Kietrz, dnia 14 maja 2024 r.

Położenie nieruchomości:

ulica,

księga wieczysta

Obręb, Karta mapy

Nr działki,

 

Powierzchnia

m2

Przeznaczenie nieruchomości w MPZP miasta Kietrz

Sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza netto

(zł)

Wysokość wadium (zł)

Termin wpłaty

Termin przetargu

1

2

3

4

5

6

7

 

Kietrz

ul. Żeromskiego

OP1G/00021692/7

  0013 Kietrz,  k.m.10

 

2455/2

 

 

1047

Dla nieruchomości obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony Uchwałą nr XXXVII/330/2017 z dnia 22.06.2017 (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego poz. 1925 z 11 lipca 2017r.) Nieruchomość przeznaczona jest w ww. planie pod zabudowę mieszkaniowo-usługową o niskiej intensywności projektowane na rysunku planu oznaczona symbolem 22 MNUp, położona na granicy zasięgu obszarów i obszary szczególnego zagrożenia powodzią P=0,2% i P=1%, strefie ochrony konserwatorskiej „B”

 

Budowa na obszarze zagrożonym powodzią może być realizowana z uwzględnieniem zapisów ustawy z 20 lipca 2017r. prawo wodne (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn.zm) w zakresie obowiązku uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Szczegółowe zasady, parametry zagospodarowania terenu, kształtowania przestrzeni zostały określone w powołanym wyżej planie, który jest wiążący dla tego terenu.

 

85 000,00

 

(słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy  złotych 00/100)

………………

 

plus podatek VAT

wg obowiązującej

stawki w dniu

sprzedaży

 

8 500,-

do

19 czerwca 2024r.

 

25 czerwca 2024r.

godz. 12:00

 

  1. Przetarg odbędzie się 25 czerwca 2024r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3 Maja 1, w Sali Konferencyjnej nr 25,
  2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, na podstawia art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz.U. z 2023, poz.344 z późn.zm./ upłynął z dniem 08.05.2024r.
  3. Cena nieruchomości:

Cena wywoławcza określona w tabeli jest ceną netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości netto, ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki 23%, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty ceny nieruchomości brutto, pomniejszonej o wpłacone wadium, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży                            

       4. Wadium

4.1.Wadium w wysokości i terminie określonym w tabeli, należy wpłacić w pieniądzu w formie przelewu na konto Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001  Bank Spółdzielczy Racibórz o/Kietrz, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej do dnia 19 czerwca 2024 r.

4.2.Dowód wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać kto lub na czyją rzecz wpłacił wadium i tym samym kto jest uprawniony do wzięcia udziału w przetargu  na zbycie określonej  działki.

4.3.W przypadku chęci nabycia nieruchomości w udziałach, wpłata wadium musi być dokonana przez każdego z potencjalnych przyszłych nabywców, w wysokości proporcjonalnej do nabywanych udziałów.                   

4.4.Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami nieruchomości, wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu, w formie wskazanej w zgłoszeniu udziału w przetargu.

5. Uczestnictwo w przetargu

   5.1 Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane jeżeli:

  • wpłacą wadium w wymaganej wysokości i terminie,
  • w dniu przetargu, przed jego rozpoczęciem złożą podpisane własnoręcznym podpisem zgłoszenie do udziału w przetargu. W przypadku pełnomocnika, zgłoszenie podpisywane jest przez mocodawcę, 
  • przedstawią ważny dokument tożsamości
  • w razie konieczności, złożą odpowiednie pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające reprezentację,
  • zapoznają się z regulaminem przetargów, zatwierdzonym Zarządzeniem nr 28.A.2020Burmistrza Kietrza z dnia 26 lutego 2020 r./ze zmianami/

Regulamin przetargów oraz formularz zgłoszenia do udziału w przetargu dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego, bądź na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu bipkietrz.pl MENU PRZEDMIOTOWE ”Nieruchomości” w zakładce „Przetargi-Ogłoszenia”-załączniki.

  5.2 Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa przedstawionego w oryginale, zawierającego zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości, oraz na składanie wszelkich oświadczeń, jakie w trakcie przetargu okażą się konieczne.

Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w siedzibie urzędu, bądź na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej bipkietrz.pl MENU PRZEDMIOTOWE ”Nieruchomości” w zakładce „Przetargi-Ogłoszenia”-załączniki.

  5.3. W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie, że nabycia dokona z środków nieobjętych majątkiem wspólnym ,potwierdzone przez współmałżonka (przy panującym ustroju wspólności majątkowej), lub oryginał bądź uwierzytelnioną kopię umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej (w przypadku rozdzielności majątkowej). W przypadku nabycia nieruchomości na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą ,należy przedstawić wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż sprzed trzech miesięcy)

    5.4. Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są do przedłożenia przynajmniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem notarialnej umowy sprzedaży, zezwolenia na nabycia nieruchomości przez cudzoziemca wydane przez odpowiedniego ministra.

      6. Zagospodarowanie nieruchomości:

Ściśle według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Kietrza.

7. Dodatkowa informacja o przetargu.

    7.1. Przetarg jest skuteczny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej; minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

    7.2. Koszty związane z nabyciem prawa własności oraz ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej, ponosi nabywca.

    7.3. Termin i miejsce zawarcia umowy, określone zostaną po zamknięciu przetargu, w odrębnym zawiadomieniu.

    7.4. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy sprzedaży lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

     7.5. Burmistrz Kietrza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

    7.6. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu na stronie   Urzędu Miejskiego kietrz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej „MENU PRZEDMIOTOWE”   w zakładce „Nieruchomości – przetargi – ogłoszenia, a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu ogólnopolskim otoprzetargi.pl, przetargi-gctrader.pl oraz portalach internetowych branżowych w sekcji nieruchomości.

    8. Informacje dotyczące sprzedawanej nieruchomości.

  8.1. Nieruchomość gruntowa opisana ewidencyjnie nr 2455/2, niezabudowana położona w Kietrzu przy ul. Żeromskiego. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny mieszkaniowe jednorodzinne oraz usługowe. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Teren płaski o nieznacznych deniwelacjach, niezagospodarowany i nieogrodzony. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej- ulicy Żeromskiego. W pasie drogowym przebiegają sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacji deszczowej. Wg ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako (Bp) zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Działka, jak wspomniano na wstępie, położona jest na granicy obszarów szczególnego zagrożenia powodzią Budowa na obszarze zagrożonym powodzią może być realizowana z uwzględnieniem przepisów ustawy z 20 lipca 2017r. prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn.zm.) w zakresie obowiązku uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. W sąsiedztwie realizowane jest budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, co dowodzi możliwości uzyskania takiego pozwolenia na ten obszar. Szczegółowe zasady, parametry zagospodarowania terenu, kształtowania przestrzeni zostały określone w powołanym wyżej planie, który jest wiążący dla tego terenu.

   8.2. Nabywcy nieruchomości zapewnią własnym kosztem i staraniem infrastrukturę niezbędną do realizacji zabudowy.

   8.3. Działka opisana w pkt 8.1, wolna od wszelkich praw, roszczeń na rzecz osób trzecich.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.U.UE.L119 z 4.5.2016,str.1-88/ oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 12 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn.zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2021 poz.2213/

Z up. Burmistrza 

/-/ Wojciech Błajda

z-ca Burmistrza

ODTI_dz. nr 2455-2_Zgłoszenie udziału w przetargu_Kietrz Żeromskiego.odt (16,67KB)
JPEGwycinek mapowy dz.2455-2.jpeg (64,77KB)
JPEGwycinek mapowy działki nr 2455-2 obręb Kietrz.jpeg (109,87KB)

DOCPelnomocnictwo.doc (39,00KB)
DOCREGULAMIN PRZETARGÓW z dn. 26.02.2020r.doc (61,50KB)