Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 2457 położonej w Kietrzu przy ul. Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Burmistrz Kietrza

ogłasza

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 2457

 położonej w Kietrzu przy ul. Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Kietrz

 Kietrz, dnia 09 maja 2024 r.

Położenie nieruchomości:

 ulica,

księga wieczysta

obręb, Karta mapy

Nr działki,

 

Powierzchnia

m2

Przeznaczenie nieruchomości w MPZP miasta Kietrz

Sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza

Wysokość wadium zł

Termin wpłaty

Termin przetargu

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

Kietrz

ulicy Szkolna

OP1G/00014610/7

0013 Kietrz, k.m.14

2457

 

 

 

 

709

 

 

 

Dla nieruchomości obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą nr XXXVII/330/2017 z dnia 22.06.2017 (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego poz. 1925 z 11 lipca 2017r.)

Nieruchomość przeznaczona w ww. planie pod zabudowę mieszkaniowo-usługową o niskiej  intensywności                                                                                            (projektowane) na rysunku planu oznaczona symbolem 21 MNUp, położona w strefie ochrony konserwatorskiej „B”

Sposób zagospodarowania – Ściśle wg. ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrza

55 000,-

(słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy  00/100)

………………

plus podatek VAT wg obowiązującej

stawki w dniu

sprzedaży

5 500,-

 

do

19 czerwca 2024r.

24 czerwca 2024r.

 

godz. 12:00

1.Przetarg odbędzie się 24 czerwca 2024r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3 Maja 1, w Sali Konferencyjnej nr 25,

2.Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, na podstawia art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz.U. z 2023, poz.344 z późn.zm./ upłynął z dniem 08.05.2024r.. 

3.Cena nieruchomości:

Cena wywoławcza określona w tabeli jest ceną netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości netto, ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki 23%, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty ceny nieruchomości brutto, pomniejszonej o wpłacone wadium, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

4.Wadium:

4.1.Wadium w wysokości i terminie określonym w tabeli należy wpłacić w pieniądzu w formie przelewu na konto Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz o/Kietrz, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej do 19 czerwca 2024r.

4.2.Dowód wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać kto lub na czyją rzecz wpłacił wadium i tym samym kto jest uprawniony do wzięcia udziału w przetargu na zbycie określonej działki.

4.3.W przypadku chęci nabycia nieruchomości w udziałach, wpłata wadium musi być dokonana przez każdego z potencjalnych przyszłych nabywców, w wysokości proporcjonalnej do nabywanych udziałów.       

4.4.Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami nieruchomości, wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu, w formie wskazanej w zgłoszeniu udziału w przetargu.

5.Uczestnictwo w przetargu:

5.1. Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane jeżeli:

 • wpłacą wadium w wymaganej wysokości i terminie,
 • w dniu przetargu, przed  jego rozpoczęciem złożą opatrzone własnoręcznym podpisem zgłoszenie do udziału w przetargu. W  przypadku pełnomocnika, zgłoszenie podpisywane jest przez mocodawcę ,
 • przedstawią ważny dokument tożsamości,
 • w razie konieczności, złożą odpowiednie pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające reprezentację,
 • zapoznają się z regulaminem przetargów, zatwierdzonym Zarządzeniem nr 28.A.2020  Burmistrza Kietrza  z dnia 26 lutego 2020 r./ ze zmianami/

Regulamin przetargów oraz formularz zgłoszenia do udziału w przetargu dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego, bądź na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bipkietrz.pl MENU PRZEDMIOTOWE ”Nieruchomości” w zakładce „Przetargi-Ogłoszenia”-załączniki

5.2.Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa przedstawionego w oryginale, zawierającego zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości, oraz na składanie wszelkich oświadczeń, jakie w trakcie przetargu okażą się konieczne.

Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w siedzibie urzędu, bądź na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej www.bipkietrz.pl MENU PRZEDMIOTOWE” Nieruchomości” w zakładce „Przetargi-Ogłoszenia” - załączniki.

5.3.W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie, że nabycia dokona z środków nieobjętych majątkiem wspólnym, potwierdzone przez współmałżonka (przy panującym ustroju wspólności majątkowej), lub oryginał bądź uwierzytelnioną kopię umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej (w przypadku rozdzielności majątkowej). W przypadku nabycia nieruchomości na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, należy przedstawić wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż sprzed trzech miesięcy)

5.4.Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są do przedłożenia przynajmniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem notarialnej umowy sprzedaży, zezwolenia na nabycia nieruchomości przez cudzoziemca wydane przez odpowiedniego ministra.

6.Zagospodarowanie nieruchomości: Ściśle według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrza, zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 r.

7.Dodatkowe informacje o przetargu.

7.1. Przetarg jest skuteczny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej; minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

7.2. Koszty związane z nabyciem prawa własności oraz ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej, ponosi nabywca.

7.3. Termin i miejsce zawarcia umowy, określone zostaną po zamknięciu przetargu, w odrębnym zawiadomieniu.

7.4. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy sprzedaży lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

7.5. Burmistrz Kietrza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

7.6. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń przed siedzibą  Urzędu Miejskiego w Kietrzu, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego kietrz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kietrz.pl MENU PRZEDMIOTOWE ”Nieruchomości-Przetargi”, a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu ogólnopolskim otoprzetargi.pl, przetargi-gctrader.pl oraz portalach internetowych branżowych w sekcji nieruchomości.

8.Informacje dotyczące sprzedawanej działki.

8.1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Kietrzu przy ul. Szkolnej, przeznaczona pod realizację zabudowy mieszkaniowo usługowej, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

W sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna. Działka ma regularny kształt zbliżony do wąskiego prostokąta. Na terenie działki znajduje się stara altanka, która nie jest trwale z gruntem związana, a także kilka krzewów, drzewek ozdobnych i owocowych. Teren nieruchomości płaski, nieznacznie pochylony obecnie nieużytkowany, porośnięty trawą. Działka nie jest ogrodzona, ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej, tj. ulicy Szkolnej. W pasie drogowym ul. Szkolnej znajdują się sieci: wodociągowa, gazowa, linia telekomunikacyjna, napowietrzna elektroenergetyczna i kablowa oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  Wg ewidencji gruntów i budynków działki sklasyfikowane są jako (Bp) zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

8.2. Nabywcy nieruchomości zapewnią własnym kosztem i staraniem infrastrukturę niezbędną do realizacji budowy.

8.3.Działka opisana w pkt 8.1, wolna od wszelkich praw, roszczeń na rzecz osób trzecich.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.U.UE.L119 z 4.5.2016,str.1-88/ oraz w zakresie wynikającym  z ustawy z dnia 12 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2023r., poz.344 z późn.zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2021 poz.2213/.

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna - Bator

JPEGwycinek mapowy działki 2457.jpeg (131,27KB)
DOCXdz. nr 2457 Kietrz ul. Szkolna_ zgłoszenie do II przetargu.docx (26,21KB)
DOCPelnomocnictwo.doc (39,00KB)
DOCREGULAMIN PRZETARGÓW z dn. 26.02.2020r.doc (61,50KB)
JPEGdziałka nr 2457 -wydłużony prostokąt.jpeg (97,80KB)