Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy ul. Wojska Polskiego 10 G, stanowiącego własność Gminy Kietrz.

Burmistrz Kietrza

ogłasza

 

            pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony

na najem lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy ul. Wojska Polskiego 10 G, stanowiącego własność Gminy Kietrz.

 

Oznaczenie nieruchomości

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w MPZP miasta Kietrz

Sposób zagospodarowania

---------------------------------------

 Cel dzierżawy

Okres dzierżawy

Wartość wywoławcza czynszu miesięcznego

netto

 

Wysokość wadium

---------------------

Termin wpłaty

1.

2.

3.

4

5

6

7

Działka nr  1852/2

o pow. 1006 mstanowi własność Gminy Kietrz, w udziale  wynoszącym  2646/10000.

 

KW nr OP1G/

00020660/7 

 

Kietrz                 ul. Wojska Polskiego nr 10G

 

Centrum miasta, usytuowany   w budynku mieszkalno-użytkowym wielorodzinnym.    

Lokal użytkowy o pow. 67,80 m2, składający się z trzech pomieszczeń: sklepowego, socjalnego i korytarza. W pomieszczeniu sklepowym ściany częściowo obłożone glazurą, podłoga wyłożona płytkami ceramicznymi, witryny sklepowe 4 sztuki.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną (jest siła), wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie, klimatyzację (dwa wentylatory). Lokal dotychczas wykorzystywany był pod funkcję handlową.

 W planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą nr XXXVII/330/2017 z dnia 22.06.2017 (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego poz. 1925 z 11 lipca 2017 r.) nieruchomość położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej (ukształtowane i projektowane). Strefa ochrony konserwatorskiej „A” .

Celem najmu jest zagospodarowanie zgodnie z funkcją planu miejscowego.

 

3 lata

 

 

1100,00  zł.

 

 

 

200,00 - zł.

do 6 maja 2024 r  musi znajdować się na koncie gminy.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2024 r. o godz. 11. 00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3-Maja 1, w Sali Konferencyjnej nr 25, poziom III,

2.Przetarg dotyczyć będzie najmu lokalu użytkowego o pow. 67,80 m2 , położonego w Kietrzu przy ul. Wojska Polskiego 10 G,

3.Wysokość miesięcznej stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego :

Stawka  wywoławcza czynszu najmu określona w tabeli jest kwotą netto. Do wylicytowanego  w wyniku przetargu czynszu  doliczony zostanie podatek VAT wg. stawki 23%, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Czynsz w wylicytowanej wysokości płatny będzie z góry do 20 dnia każdego miesiąca, po zawarciu umowy przez administratora i zarządcę budynku w którym znajduje się lokal.

4.Wadium:

4.1.Wadium w wysokości  200,00,- zł. w terminie określonym w tabeli, należy wpłacić w pieniądzu w formie przelewu na konto Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001  Bank Spółdzielczy Racibórz o/Kietrz, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej do dnia, który wskazano w tabeli.

4.2.Dowód wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać kto lub na czyją rzecz wpłacił wadium i tym samym kto jest uprawniony do wzięcia udziału    w przetargu na dzierżawę tego lokalu.

4.3.Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną wyłonieni jako najemcy nieruchomości, wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu, w formie wskazanej w zgłoszeniu udziału w przetargu.

5.Uczestnictwo w przetargu:

5.1.Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane jeżeli:

  • wpłacą wadium w wymaganej wysokości i terminie,,
  • przedstawią ważny dokument tożsamości,
  • w razie konieczności, złożą odpowiednie pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające reprezentację,
  • zapoznają się szczegółowo z ogłoszeniem o  przetargu.

5.2.Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa przedstawionego w oryginale, zawierającego zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego najmu nieruchomości, oraz na składania wszelkich oświadczeń, jakie w trakcie przetargu okażą się konieczne.

5.3.W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga. W przypadku najmu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie, że czynsz najmu opłacany będzie z środków nieobjętych majątkiem wspólnym, potwierdzone przez współmałżonka (przy panującym ustroju wspólności majątkowej), lub oryginał bądź uwierzytelnioną kopię umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej (w przypadku rozdzielności majątkowej). W przypadku dzierżawy nieruchomości na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, należy przedstawić wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż sprzed trzech miesięcy)

6.Zagospodarowanie nieruchomości: 

Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr XXXVII/330/2017  Rady Miejskiej w  Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 r. / Dz.  Urz. Woj. Opolskiego z 11 lipca 2017 r., poz.1925/, działka położona jest na terenach o przeznaczeniu podstawowym – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej (ukształtowane i projektowane). Strefa ochrony konserwatorskiej „A”. Na rysunku planu teren oznaczony jest symbolem 3 MWU.

7.  Dodatkowe informacje o przetargu.

7.1.Przetarg jest skuteczny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu   wywoławczego. Minimalne postąpienie wynosi 20,- zł.

7.2. Przetarg odbędzie się w formie ustnej licytacji polegającej na tym, że uczestnicy przetargu ustnie zgłaszają kolejne postąpienia stawki czynszu, dopóki mimo trzykrotnego wywołania najwyższej wysokości czynszu nie ma dalszych postąpień. Wówczas przetarg zostaje zamknięty i ogłoszony zostaje jego wynik.

7.3.Umowy najmu zawarta zostanie w terminie do 14 dni od daty zamknięcia przetargu. Podstawą zawarcia umów najmu będzie podpisany protokół z przetargu.

7.4.Jeżeli osoba ustalona jako najemca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania, pomimo pisemnego powiadomienia, wynajmujący odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi,

7.5.Burmistrz Kietrza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

7.6.Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń przed siedzibą  Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu bip.kietrz.pl w zakładce „Nieruchomości - Przetargi” i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego kietrz.pl .

8. Informacje dotyczące najmowanej nieruchomości:

8.1. Lokal użytkowy o pow. 67,80 m2 w dobrym stanie technicznym, położony w centrum miasta Kietrza przy ul. Wojska Polskiego 10 G w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej, który dotychczas wykorzystywany był jako sklep branży mięsno-wędliniarskiej. Wyposażony w instalacje techniczne: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie, klimatyzację.

 8.2. Nieruchomość opisana w pkt 8.1, wolna od wszelkich praw, roszczeń i obciążeń.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.U.UE.L119 4.5.2016,str.1-88/ oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 12 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / t.j. : Dz.U. z 2021 poz. 2213/.

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna - Bator

WGN.6850.4.2024.HP

Kietrz, dn. 08.04.2024 r.

PDFrzut pomieszczeń lokalu Kietrz ul.W. Polskiego 10G.pdf (198,83KB)
JPEGlokal użytkowy ul.W. Polskiego 10G Kietrz.jpeg (84,87KB)