Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 50.A.2024 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 29 marca 2024 r.

Zarządzenie Nr  50.A.2024

Burmistrza Kietrza

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu publicznym ustnym nieograniczonym działki nr 2400/1 położonej w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz oraz ustalenie ceny wywoławczej do II przetargu.

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz.40 z późn.zm.) art. 39 ust. 2 oraz art. 67 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn.zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)

             

 

Burmistrz Kietrza zarządza:

§1. Przeznaczyć do sprzedaży w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość położoną w Kietrzu przy ulicy Głubczyckiej, oznaczoną działką nr 2400/1  k.m.1 o pow. 0,0248 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach, na własność Gminy Kietrz.

§2.1. Ustalić cenę wywoławczą do II przetargu w wysokości 17 500,00 zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy pięćset 00/100), która powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1570  z późn.zm.).

2.Ustalić wadium w kwocie 2 000,- zł

3.Ustalić minimalne postąpienie w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny, o której mowa w § 1. ust. 2.

§3. Przetarg przeprowadzi Komisja powołana zarządzeniem nr 28.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 lutego 2020 r. /ze zmianami/.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna - Bator