Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 44.A.2024 Burmistrza Kietrza z dnia 26 marca 2024r.

ZARZĄDZENIE Nr 44.A.2024

Burmistrza Kietrza

z dnia 26 marca 2024r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, działki nr 714/4 położonej w Nowej Cerekwi, stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023r., poz. 40 z późń.zm.) art.25 w związku z art.23  ust.1 pkt 7, art.35, art.37 ust. 1 i art.67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.  Dz. U. z  2023r., poz.344 z późn.zm.), oraz realizując uchwałę  nr LXIX/702/2024 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14 lutego 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 714/4 położonej w Nowej Cerekwi, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

  zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego, prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Nowej Cerekwi, ewidencyjnie oznaczonej nr 714/4 k.m.5, obręb 0009 Nowa Cerekwia o powierzchni 0,2411 ha, zapisanej w księdze wieczystej OP1G/00021172/6 Sądu Rejonowego w Głubczycach, na własność Gminy Kietrz.

2.  Ustalam cenę wywoławczą działki opisanej § 1. ust.1, na kwotę 15 600,- (słownie złotych: piętnaście tysięcy sześćset 00/100). Cena zwolniona jest z podatku od towarów i usług.                         

3.  Ustalam wadium w wysokości 2 000,- zł

4. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny, o której mowa w § 1. ust. 2.

§ 2.  Celem sprzedaży działki objętej niniejszym zarządzeniem, jest jej zagospodarowanie  wynikające z zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Kietrz.

§ 3.1.   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu kietrz.pl oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu - na okres 21 dni, a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

2.  Ogłoszenie o przetargu, zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu i na stronie internetowej tego Urzędu kietrz.pl.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu opublikowany zostanie w dziennikach internetowych o zasięgu ogólnopolskim otoprzetargi.pl, przetargi-gctrader.pl oraz portalach internetowych branżowych w sekcji nieruchomości.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna - Bator

 

Załącznik do ZARZĄDZENIA  44.A.2024

Burmistrza Kietrza z dnia 26.03.2024r.

 

     WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. nr 2023r., poz.344, z późn.zm.)

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości: 

Działka nr 714/4 k.m.5, obręb 0002 Nowa Cerekwia, o powierzchni 0.2411 ha, położona w Nowej Cerekwi, zapisana w księdze wieczystej OP1G/00021172/6 Sądu  Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz. Wg ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako (PsIII) -pastwiska, (RIIIa) – grunty orne.

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowi grunt rolny położony w Nowej Cerekwi o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, który na chwilę obecną użytkowany jest rolniczo. Ukształtowanie terenu lekko pochyłe o nieznacznych deniwelacjach.

Dojazd i dostęp do  drogi publicznej ulicy Kolejowej, jest możliwy za pośrednictwem drogi polnej – działki oznaczonej nr 823.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

  Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz, zatwierdzonym uchwałą nr XLIX/531/2022 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca  2022 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz, działka objęta niniejszym zarządzeniem stanowi obszar rolniczy, oznaczony w studium symbolem R.

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 15 600,- zł. Cena zwolniona jest z podatku od towarów   i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. /tekst jedn. Dz. U.z 2023 r. poz. 1570 z późn.zm./

5. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży:

Sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego

6. Pierwszeństwo nabycia:

    Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie  nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.    

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24, e-mail:

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna - Bator

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń

przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu,

a także na stronach internetowych urzędu kietrz.pl.,

natomiast informację o zamieszczeniu wykazu podano w prasie lokalnej.