Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE nr 41.A.2024 Burmistrza Kietrza z dnia 22 marca 2024 r.

ZARZĄDZENIE nr 41.A.2024

Burmistrza Kietrza

z dnia 22 marca 2024 r.  

dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie wykazania do wydzierżawienia gruntów położonych w Kietrzu, Ściborzycach Wielkich, Nowej Cerekwi  i Dzierżysławiu, stanowiących własność Gminy Kietrz, z przeznaczeniem na ogródki przydomowe, ogródki działkowe, uprawy rolne, poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, rekreację i ogrodnictwo.

 

         Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm. ), art.13 ust.1, art. 25, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm. ), uchwały nr LXVII/679/2023 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości, położonych w Kietrzu, Ściborzycach Wielkich, Nowej Cerekwi i Dzierżysławiu oraz zarządzenia Nr 8.A.2024 Burmistrza Kietrza z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie oddania  w dzierżawę gruntów, położonych w Kietrzu, Ściborzycach Wielkich, Nowej Cerekwi i Dzierżysławiu stanowiących własność Gminy Kietrz, z przeznaczeniem na ogródki przydomowe, ogródki działkowe, uprawy rolne, poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, rekreację   i ogrodnictwo.

zarządzam, co następuje:

§1. W zarządzenia Nr 9.A.2024 Burmistrza Kietrza z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wykazania do wydzierżawienia gruntów położonych w Kietrzu, Ściborzycach Wielkich, Nowej Cerekwi i Dzierżysławiu, stanowiących własność Gminy Kietrz, z przeznaczeniem na ogródki przydomowe, ogródki działkowe, uprawy rolne, poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, rekreację i ogrodnictwo, wprowadza się następujące zmiany : w ust. 1, zmienia się treść rubryki 10 poziomej w tabelce, która przyjmuje następujące brzmienie :

Dz. nr 363/1

KW Nr OP1G/000

21167/8

 

 

 0,0011

Ściborzyce Wielkie

Zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp.

Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane ).

Wydzierżawienie gruntu  w celu utworzenia dogodnego wjazdu do nieruchomości oznaczonej działką nr 365.

Na czas nieoznaczony

1,00 zł/m²,  miesięcznie plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

 

§2. Zmienia się wykaz nieruchomości w zakresie działki nr 363/1 stanowiącej własność Gminy Kietrz, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, wykaz ten zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego kietrz.pl. oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu na okres 21 dni. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie w prasie lokalnej.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna - Bator

 

 

 

 

 

Załącznik do  ZARZĄDZENIA Nr 41.A.2024

Burmistrza Kietrza z dnia 22 .03.2024

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym działki nr 363/1 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz.344 ze zm. )

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że

1. Z zasobu Gminy Kietrz została, przeznaczona do oddania w dzierżawę działka ewidencyjna nr 363/1 o powierzchni dzierżawy 0,0011 ha, obręb Ściborzyce Wielkie karta mapy 3, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach nr OP1G/00021167/8 na własność Gminy Kietrz

2. Opis nieruchomości:

Teren objęty działką nr 363/1 wg. ewidencji gruntów i budynków stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp. Położona w Ściborzycach Wielkich, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

3. Przeznaczenie nieruchomości:

Działka nie jest objęta Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  Kietrz dla nieruchomości przewidziana jest następująca funkcja: teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności ( ukształtowane ).

4. Wysokość stawki czynszu:

Miesięczny czynsz dzierżawnego za przedmiotową nieruchomość wynosi: 11,00 zł netto, powiększony o 23% podatek vat, wnoszony będzie w terminie do 20 dnia każdego miesiąca. Dzierżawca poza czynszem ponosić będzie opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

5. Sposób aktualizacji czynszu:

Wydzierżawiająca zastrzega, iż w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu dzierżawnego, zostaną one zaktualizowana na podstawie jednostronnego oświadczenia woli wydzierżawiającego, skierowanego w tej sprawie do dzierżawcy. Nowe stawki obowiązywać będą od daty wskazanej w tym piśmie.

6. Informacje o sposobie zagospodarowania:

Nieruchomość zostanie oddana w dzierżawę w celu utworzenia dogodnego wjazdu do nieruchomości oznaczonej działką nr 365.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24,  e-mail:

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń

przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu, a także na stronach internetowych urzędu kietrz.pl.,

natomiast informację o zamieszczeniu wykazu podano w prasie lokalnej.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna - Bator