Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE nr 39.A.2024 Burmistrza Kietrza z dnia 19 marca 2024 r.

ZARZĄDZENIE nr 39.A.2024

Burmistrza Kietrza

z dnia 19 marca 2024 r.  

 

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę część działki nr 232/1, położonej         w Kietrzu.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym, (tekst. jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25, art. 35 ust.1 i 2, ustawy        z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze. zm.)

 

 

zarządzam, co następuje:

 

§1. Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres 3 lat część działki nr 232/1 o pow. dzierżawy 0,0240 ha, obręb Kietrz karta mapy 2, położonej w Kietrzu, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach nr OP1G/00021162/3 na własność Gminy Kietrz,

§2. Nieruchomość objęta niniejszym zarządzeniem oddana zostanie w dzierżawę, z przeznaczeniem na ogródek działkowy.

§3. Roczny czynsz dzierżawny za przedmiotową nieruchomość wynosi : 36,00 zł netto, plus obowiązujący podatek vat.

§4. Szczegółowe warunki dzierżawy, określone zostaną w umowie dzierżawy.

§5. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kietrz, przeznaczonej do oddania     w dzierżawę, zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego kietrz.pl. oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu na okres 21 dni. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie w prasie lokalnej.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna - Bator

 

 

 

Załącznik do  ZARZĄDZENIA Nr 39.A.2024

                                                                                                                            Burmistrza Kietrza z dnia 19.03.2024 r.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część działki nr 232/1 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz,

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.)

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że

 

1. Z zasobu Gminy Kietrz została, przeznaczona do oddania w dzierżawę część działki ewidencyjnej nr 232/1 o powierzchni dzierżawy 0,0240 ha, obręb Kietrz karta mapy 2, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach nr OP1G/00021162/3 na własność Gminy Kietrz, z przeznaczeniem na ogródek działkowy.

2.  Opis nieruchomości:

Teren objęty działką nr 232/1 wg. ewidencji gruntów i budynków stanowi grunty orne RIIIa o pow. 0,8968 oraz inne tereny zabudowane B o pow. 0,0030 ha. Położona w Kietrzu, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Kształt działki zbliżony do litery L .

3. Przeznaczenie nieruchomości:

W Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 r., działka objęta niniejszym zarządzeniem położona jest na terenie miejsc do parkowania, garaże. Na rysunku planu teren oznaczony jest symbolem 4 KS.

4. Wysokość stawki czynszu:

Roczny czynsz dzierżawnego za przedmiotową nieruchomość wynosi : 36,00 zł netto, powiększony o 23% podatek vat, wnoszony będzie w terminie do 31 marca każdego roku. Dzierżawca poza czynszem ponosić będzie opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

5. Sposób aktualizacji czynszu:

Wydzierżawiająca zastrzega, iż w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu dzierżawnego, zostaną one zaktualizowana na podstawie jednostronnego oświadczenia woli wydzierżawiającego, skierowanego w tej sprawie do dzierżawcy. Nowe stawki obowiązywać będą od daty wskazanej w tym piśmie.

6. Informacje o sposobie zagospodarowania:

Nieruchomość zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem na ogródek działkowy.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24,  e-mail:

Niniejszy wykaz zamieszczono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu

Miejskiego w Kietrzu, a także na stronach internetowych urzędu kietrz.pl., natomiast informację o zamieszczeniu wykazu podano w prasie lokalnej.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna - Bator