Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 42.A.2024 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 26.03.2024r.

ZARZĄDZENIE Nr 42.A.2024

Burmistrza Kietrza

z dnia 26 marca 2024r.

 

w sprawie przeznaczenia  do zbycia w drodze pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, działki nr 2455/2 położonej w Kietrzu przy ul. Żeromskiego,

stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.) art.13 ust.1, art.25 ust.1 i 2, art.35 ust.1 i 2, art. 37 ust.1 i art.67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2023r., poz. 344 z późn.zm.) oraz realizując uchwałę nr XLII/475/2022 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2455/2 położonej w Kietrzu przy  ul. Żeromskiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.1.Przeznaczam do sprzedaży w drodze pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego, prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie nr 2455/2 k.m.10, obręb Kietrz, o powierzchni 0.1047 ha, położonej w Kietrzu przy ul. Żeromskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1G/00021692/7 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.

2.Ustalam cenę wywoławczą netto nieruchomości opisanej § 1. ust.1, na kwotę 85 000,- (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100), która powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 z późn.zm.)

3.Ustalam wadium w wysokości 8 500,-zł .

4.Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny, o której mowa w § 1. ust. 2.

§ 2.1. Celem sprzedaży działki objętej niniejszym zarządzeniem, jest realizacja zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej z zastrzeżeniem, że przed przystąpieniem do budowy nabywca zobowiązany będzie do uzyskania w Państwowym Gospodarstwie Wodnym -Wody Polskie Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Zarząd Zlewni w Gliwicach - pozwolenia wodno-prawnego, ponieważ działka znajduje się w granicy obszaru szczególnego zagrożenia powodzią.

 

§ 3.1.   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu kietrz.pl oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu - na okres 21 dni, a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

2.  Ogłoszenie o przetargu, zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego kietrz.pl.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu opublikowany zostanie w dziennikach internetowych o zasięgu ogólnopolskim otoprzetargi.pl, przetargi-gctrader.pl oraz portalach internetowych branżowych w sekcji nieruchomości.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna - Bator

 

 

 

 

Załącznik do  ZARZĄDZENIA nr  42.A.2024

Burmistrza Kietrza z dnia 26 marca 2024r.

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu:

 

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2023, poz.344 z późn.zm.)

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,  powierzchnia nieruchomości: 

Nieruchomość oznaczona działką nr 2455/2 k.m.10 o pow. 0.1047 ha; zapisana w księdze wieczystej OP1G/00021692/7 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz. Wg ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako (Bp) zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

2.Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Kietrzu przy ul. Żeromskiego, przeznaczona pod realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

W sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Kształt działki zbliżony do prostokąta, teren płaski o nieznacznych deniwelacjach, niezagospodarowany, zakrzaczony i nieogrodzony. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Żeromskiego. W pasie drogowym ul. Żeromskiego znajdują się sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacji deszczowej.

3.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017r., działka objęta niniejszym zarządzeniem, położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności projektowane, na rysunku planu oznaczonym symbolem 22MNUp, granicy zasięgu obszarów i obszary szczególnego zagrożenia powodzią P=0,2% i P=1%, strefie ochrony konserwatorskiej „B”.

Budowa na obszarze zagrażającym powodzią może być realizowana z uwzględnieniem zapisów ustawy z 20 lipca 2017r. prawo wodne tj.: Dz. U. z 2023r. poz. 1478 z późn.zm.) w zakresie obowiązku uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Szczegółowe zasady, parametry zagospodarowania terenu, kształtowania przestrzeni zostały określone w powołanym wyżej planie, który jest wiążący dla tego terenu.

4.Cena wywoławcza netto nieruchomości: 85 000,00  zł,

powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. 2023 poz. 1570 z późn.zm.)

5.Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży: Sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego.

6.Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie  nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.    

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24, e-mail:

 

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń

przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu,

a także na stronach internetowych urzędu kietrz.pl.,

natomiast informację o zamieszczeniu wykazu podano w prasie lokalnej.

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna - Bator