Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 339/2 położonej w Wojnowicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Burmistrz Kietrza

ogłasza

trzeci publiczny przetarg na sprzedaż działki nr 339/2 położonej w Wojnowicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

Położenie nieruchomości:

 ulica,

księga wieczysta

Obręb, k.m.

Nr działki,

 

Powierzchnia

(ha)

Przeznaczenie nieruchomości

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Gminy Kietrz.

Sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza netto zł

Wysokość wadium zł

Termin wpłaty

Termin przetargu

1

2

3

4

5

6

7

WOJNOWICE

 

OP1G/00039925/9

k.m.2,

Obręb 0001    Wojnowice,

339/2

0,7513

Dla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz uchwalonym uchwałą nr XLIX/531/2022 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca  2022 r. nieruchomość położona jest na obszarze przeznaczonym pod funkcję  rolną, oznaczoną symbolem R.

Zagospodarowanie ściśle według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz.

37 000,-

(słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100)

……………

zwolniona

 z podatku od towarów i usług

3 700,-

do

24 kwietnia 2024r.

30 kwietnia 2024r.

godz. 11:00

I przetarg zorganizowany 22 listopada 2023 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.

II przetarg zorganizowany 9 stycznia 2024 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.

 

1. Przetarg odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2024r.  o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3 Maja nr 1,

2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, na podstawia art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz.U. z 2023, poz.344 z późn.zm./ upłynął z dniem 16.10.2023r.

3.Cena nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości, ustalona w wyniku przetargu jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn.zm./

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty ceny nieruchomości, pomniejszonej o wpłacone wadium, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

4.. WADIUM:

  1. 1.Wadium w wysokości i terminie  określonym w tabeli należy wpłacić w pieniądzu w formie przelewu na konto gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz o/Kietrz, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2024r
  2. 2.Dowód wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać kto lub na czyją rzecz wpłacił wadium i tym samym kto jest uprawniony do wzięcia udziału w przetargu  na zbycie określonej  działki.
  3. 3.W przypadku chęci nabycia nieruchomości w udziałach, wpłata wadium musi być dokonana przez każdego z potencjalnych przyszłych nabywców,  w wysokości proporcjonalnej do nabywanych udziałów.        
  4. 4.Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami nieruchomości, wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu,  w formie wskazanej w zgłoszeniu udziału w przetargu.

5.Uczestnictwo w przetargu:

5.1.Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane jeżeli:

  • wpłacą wadium w wymaganej wysokości i terminie,
  • w dniu przetargu, przed jego rozpoczęciem złożą podpisane własnoręcznym podpisem zgłoszenie do udziału w przetargu. W  przypadku pełnomocnika, zgłoszenie podpisywane jest przez mocodawcę.                                            
  • przedstawią ważny dokument tożsamości,
  • w razie konieczności, złożą odpowiednie pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające reprezentację,
  • zapoznają się z regulaminem przetargów, zatwierdzonym Zarządzeniem nr 28.A.2020   Burmistrza Kietrza z dnia 26 lutego 2020 r. /ze zmianami/.

Regulamin przetargów oraz formularz zgłoszenia do udziału w przetargu dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego, bądź na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www. kietrz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl

5.2.Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa przedstawionego w oryginale, zawierającego zgodę na uczestnictwo w przetargu, w celu odpłatnego nabycia nieruchomości, oraz na składanie wszelkich oświadczeń jakie w trakcie przetargu okażą się konieczne.

Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w siedzibie urzędu, bądź na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej bip.kietrz.pl -  „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” przetargi-ogłoszenia.

 

5.3.W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie, że nabycia dokona z środków nieobjętych majątkiem wspólnym, potwierdzone przez współmałżonka (przy panującym ustroju wspólności majątkowej), lub oryginał bądź uwierzytelnioną kopię umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej (w przypadku rozdzielności majątkowej). W przypadku nabycia nieruchomości na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, należy przedstawić wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż sprzed trzech miesięcy)

5.4.Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są do przedłożenia przynajmniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem notarialnej umowy sprzedaży, zezwolenia na nabycia nieruchomości przez cudzoziemca wydane przez odpowiedniego ministra.

6.Zagospodarowanie nieruchomości. Według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz.

7.Dodatkowe informacje o przetargu.

7.1.Przetarg jest skuteczny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej; minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

7.2.Koszty związane z nabyciem prawa własności oraz ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej, ponosi nabywca.

7.3.Termin i miejsce zawarcia umowy, określone zostaną po zamknięciu przetargu, w odrębnym zawiadomieniu.

7.4.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy sprzedaży lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

7.5.Burmistrz Kietrza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.   

7.6.Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu na stronie   Urzędu Miejskiego kietrz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej „MENU PRZEDMIOTOWE”   w zakładce „Nieruchomości – przetargi – ogłoszenia, a wyciąg z ogłoszenia  w dzienniku internetowym o zasięgu ogólnopolskim otoprzetargi.pl oraz portalach internetowych branżowych w sekcji nieruchomości.

8.Informacje dotyczące sprzedawanej nieruchomości.

8.1.Nieruchomość stanowi grunt rolny. Przeważająca część działki jest zakrzaczona oraz porośnięta drzewami, które nie przedstawiają wartości użytkowej, których ewentualna wycinka może nastąpić kosztem i staraniem nabywcy z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie przyrody. Działka jest nieużytkowana, w części  podmokła, przy granicy północno -wschodniej znajduje się rów. Działka ma nieregularny kształt. Ukształtowanie terenu - pochyłe. Dojazd i dostęp do działki jest możliwy od ulicy Stawowej, za pośrednictwem drogi gruntowej- działki oznaczonej nr 334.

Wg ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolami: (S-ŁIV -0,3413 ha), (N- 0,4022 ha), (W-ŁIV -0,0078 ha).

Biorąc pod uwagę, że przedmiotem sprzedaży jest grunt rolny oraz brakiem dla sprzedawanej działki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu w myśl art. 3 ust 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego /tekst jedn. Dz.U. 2022 r. poz. 2569, z 2023 r. poz. 326, 412, 595 . /

8.2.Działka opisana w pkt 8.1, wolna od wszelkich praw, roszczeń i obciążeń.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.U.UE.L119 z 4.5.2016,str.1-88/ oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 12 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2023r.,poz.344 z późn.zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j.: Dz.U. z 2021 poz.2213/ 

 Kietrz, dnia 26.03.2024r.

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna - Bator

DOCXZgłoszenie do przetargu_ działka nr 339-2 Wojnowice.docx (26,33KB)
DOCPelnomocnictwo.doc (39,00KB)
DOCREGULAMIN PRZETARGÓW z dn. 26.02.2020r.doc (61,50KB)
JPEGwycinek mapowy działki nr 339-2 Wojnowice.jpeg (154,94KB)