Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na funkcję urzędnika wyborczego - gm. Kietrz

 

NABÓR NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO

GMINA NABORU: KIETRZ
TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 20 MARCA 2024 R.

WYMAGANIA
Urzędnikiem wyborczym dla obszaru danej gminy może zostać (art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego):
•    pracownik urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej
lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
•    inna osoba mająca co najmniej 5 - letni staż pracy w urzędach lub jednostkach,
o których wyżej mowa.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Urzędnik wyborczy musi posiadać wykształcenie wyższe (art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego).
Urzędnikiem wyborczym dla obszaru danej gminy nie może zostać osoba (art. 191b Kodeksu wyborczego):
•    obecnie zatrudniona w urzędzie gminy, gminnej jednostce organizacyjnej lub osobie prawnej, w gminie, w której miałaby wykonywać swoją funkcję
•    kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej
(art. 191b § 1 Kodeksu wyborczego);
•    urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych, ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją (art. 191b § 3 Kodeksu wyborczego);
•    urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 191b § 4 Kodeksu wyborczego).
WYMAGANIA DODATKOWE
Osoby posiadające doświadczenie przy organizacji i przeprowadzaniu wyborów/referendów ogólnopolskich, wyborów/referendów lokalnych w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów, będą posiadały pierwszeństwo w zatrudnieniu.
KADENCJA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH
1.    urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat
(art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego);
2.    urzędnicy wyborczy wykonują zadania od dnia zarządzenia właściwych wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne
(art. 191c § 2 Kodeksu wyborczego);
3.    funkcja urzędnika wyborczego wygasa z mocy prawa (art. 191d § 1 Kodeksu wyborczego) w przypadku:

1) zrzeczenia się funkcji;
2) śmierci;
3) podpisania zgody na zgłoszenie do komisji wyborczej, kandydowanie w wyborach
w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla jego obszaru działania bądź objęcia funkcji pełnomocnika, komisarza wyborczego, męża zaufania;
 4) o którym mowa w art. 191b § 1 zdanie drugie, § 3 i 4;
 5) odwołania.
4. Szef Krajowego Biura Wyborczego odwołuje urzędników wyborczych przed upływem kadencji w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków.
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
•    przygotowanie i nadzór pod kierownictwem komisarza wyborczego nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych,
•    wykonywanie czynności związanych z powoływaniem obwodowych komisji wyborczych,
•    organizowanie i prowadzenie szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych,
•    wykonywanie zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym,
•    dostarczenie kart do głosowania właściwym komisjom wyborczym, ponadto
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójta zapewnienie wykonania kart do głosowania,
•    pełnienie dyżurów w okresie przed wyborami, w tym w przeddzień głosowania i w dniu głosowania,
•    wykonywanie zadań należących do depozytariusza poprzez przyjęcie w depozyt dokumentów od terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych,
•    należyte zabezpieczenie i przechowywanie depozytu,
•    wykonywanie czynności mających na celu przekazanie dokumentacji archiwalnej
do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu oraz dokumentacji niearchiwalnej do Archiwów Państwowych,
•    wykonywanie innych zadań wynikających z uchwał Państwowej Komisji Wyborczej
oraz czynności zleconych przez Państwową Komisję Wyborczą i komisarzy wyborczych.

ZGŁOSZENIE
Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu w terminie do dnia 20 marca 2024 r. Zgłoszenie proszę przesłać na adres e-mail: Pokaż adres e-mail, a następnie oryginały dokumentów pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Delegatury KBW w Opolu.
W zgłoszeniu kandydaci na urzędnika wyborczego podają:
•    imię (imiona) i nazwisko,
•    numer ewidencyjny PESEL,
•    adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców),
•    wykształcenie,
•    miejsce pracy,
•    nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję
•    informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.
Do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego.
W przypadku kandydatów na urzędników wyborczych, tj.;
a) pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej
lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych – pracodawca potwierdza
na zgłoszeniu fakt zatrudnienia kandydata w tym urzędzie,
b) innych osób mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w pkt a) w tym osób będących na emeryturze – należy dołączyć kserokopię świadectwa pracy, pisemnego zaświadczenia zakładu pracy lub innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w urzędzie lub jednostce przez okres co najmniej 5 lat.
Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu sprawdza, czy zgłoszeni kandydaci spełniają wymogi Kodeksu wyborczego i niezwłocznie po dokonaniu sprawdzenia przekazuje Szefowi Krajowego Biura Wyborczego zgłoszenia kandydatów spełniających wymogi, wraz z załączonymi do nich dokumentami.
Przy powoływaniu urzędników wyborczych Szef Krajowego Biura Wyborczego bierze pod uwagę doświadczenie kandydata w organizacji wyborów oraz wykonywanie innych zadań,
w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

 

Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
w Opolu

/-/ dr Rafał Tkacz

Pliki do pobrania: PDFNabór na funkcję urzednika wyborczego.pdf (176,95KB)