Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1118 położonej w Kietrzu

Kietrz, dnia 12 marca 2024 r.

WGN.6840.8.2023.KG

 

 

 

 

INFORMACJA

o wyniku przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz.2013)

 

Burmistrz Kietrza

podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu przetargu:

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Kietrzu przy ul. 3 Maja nr 1 w dniu 04 marca 2024r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu, oznaczonej działką nr 1118 k.m.9 obręb Kietrz o powierzchni 0,1052 ha, stanowiącej własność Gminy Kietrz, zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

Cena wywoławcza w przetargu nieruchomości wynosiła 11 000,00 zł

Na przetarg nie stawiła się – Brak

Do przetargu zostali dopuszczeni trzej oferenci, którzy wpłacili wadium.

Nie dopuszczono do przetargu - Brak

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 17 600,00 zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy sześćset 00/100)

 

Przetarg wygrała firma pod nazwą:

AGROCAR Janusz Kowalczuk

 

/-/ Z up. Burmistrza

Elżbieta Sokołowska

Kierownik Referatu Gospodarki

Nieruchomościami

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miejskiego

w Kietrzu, ul. 3 Maja nr 1 oraz zamieszczono

w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kietrz.pl

w terminie od 13.03.2024 r. do 20.03.2024 r.