Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kietrz

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KIETRZA

Z DNIA 11 MARCA 2024 ROKU

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kietrz wraz prognozą oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zm.) w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy  z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), oraz na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu, do publicznego wglądu, projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kietrz (do którego sporządzenia Rada Miejska w Kietrzu przystąpiła uchwałą Nr LXI/625/2023 z dnia 24 maja 2023 r.) wraz prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 21 marca 2024 roku do 19 kwietnia 2024 roku,

w Urzędzie Miejskim w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48 – 130 Kietrz,  pokój nr 26, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie zmiany studium rozwiązaniami, odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48 – 130 Kietrz, w sali konferencyjnej nr 25, w dniu 08 kwietnia 2024 r., o godz. 1500

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie studium może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 8c ww. ustawy, uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Kietrza, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2024 roku, jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi i wnioski, wniesione w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres e-mail: sekretariat@kietrz.pl

Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko  albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy.

Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Kietrza, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Kietrza, dodatkowo Rada Miejska w Kietrzu.

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez  Burmistrza Kietrza danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania zmiany studium, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania studium, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Burmistrza Kietrza

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Burmistrz Kietrza, ul. 3 Maja 1, 48 – 130 Kietrz.

Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kietrzu.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem https://bipkietrz/ochrona-danych-osobowych.html

PDFPOŚ_Studium_Kietrz_zmiana_20240108.pdf (1,10MB)
PDFPOŚ_Studium_Kietrz_zmiana_mapa_20240108.pdf (346,79KB)
PDFzałącznik nr 1-TEKST STUDIUM Kietrz 20240102.pdf (3,05MB)
PNGRysunek Studium - Kierunki - zmiana 02_01_2024r.png (1 010,69KB)
PNGRysunek Studium - Dziedzictwo kulturowe - 02_01_2024r.png (876,15KB)
PNGPlansza nr 1 - Władanie - 02_01_2024r.png (700,93KB)
PNGPlansza nr 2 - Uzytkowanie - 02_01_2024r.png (689,83KB)
PNGPlansza nr 3 - Obowiązujące mpzp - 02_01_2024r.png (774,61KB)
PNGPlansza nr 4 - Uwarunkowania przyrodnicze - 02_01_2024r.png (751,76KB)
PNGPlansza nr 5 - komunikacja i infrastruktura - 02_01_2024r.png (703,58KB)
PNGPlansza nr 6 - Hierarchia osrodkow - 02_01_2024r.png (310,20KB)
PNGPlansza nr 7 - Dziedzictwo kulturowe - 02_01_2024r.png (722,27KB)
PNGPlansza nr 8 - Cele publiczne - 02_01_2024r.png (702,75KB)
PNGPlansza nr 9 - bilans - 02_01_2024r.png (696,23KB)