Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej na działce nr 1643/4, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

Burmistrz Kietrza

ogłasza

 

            pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony

na najem lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej na działce nr 1643/4, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

Oznaczenie nieruchomości

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w MPZP miasta Kietrz

Sposób zagospodarowania

---------------------------------------

 Cel dzierżawy

Okres dzierżawy

Wartość wywoławcza czynszu miesięcznego

netto

 

Wysokość wadium

---------------------

Termin wpłaty

1.

2.

3.

4

5

6

7

 

Działka nr  1643/4

o pow. 2100 m2

KW nr OP1G/

00021162/3 

 

zabudowana  lokalem użytkowym

 

 

Kietrz ul. Głubczycka nr 20C

Lokal użytkowy o pow. 138,00 m2, składający się z dwóch pomieszczeń z użytkowym poddaszem.

- I pomieszczenie: posadzka betonowa, kanał samochodowy, pomieszcz. socjalne, brama wjazdowa stalowa, w którym w przeszłości prowadzony był warsztat samochodowy.

- II pomieszczenie: posadzka ceglana, brama wjazdowa drewniana. Podczas prowadzenia warsztatu sam. przedmiotowe pomieszcz. było wykorzystywane jako magazyn przywarsztatowy. Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, co etażowe.

 

 

W planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą nr XXXVII/330/2017 z dnia 22.06.2017 (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego poz. 1925 z 11 lipca 2017 r.) nieruchomość położona jest na terenach o przeznaczeniu podstawowym – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane) oraz uzupełniającym w postaci m.in. zabudowy towarzyszącej - garaże, budynki gospodarcze. Tereny zieleni nieurządzonej.

 

 

     3 lata

 

 

414,00  zł.

 

 

 

420,00 - zł.

 

 

do 5 kwietnia 2024 r  musi znajdować się na koncie gminy.   

1.Przetarg odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2024 r. o godz. 11. 00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3-Maja 1, w Sali Konferencyjnej nr 25, poziom III,

2.Przetarg dotyczyć będzie lokalu użytkowego o pow. 138,00 m2 , położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 20C,

3.Wysokość miesięcznej stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego :

Stawka  wywoławcza czynszu najmu określona w tabeli jest kwotą netto. Do wylicytowanego  w wyniku przetargu czynszu  doliczony zostanie podatek VAT wg. stawki 23%, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Czynsz w wylicytowanej wysokości płatny będzie z góry do 20 dnia każdego miesiąca, po zawarciu umowy przez administratora i zarządcę przedmiotowego lokalu.

4.Wadium:

4.1.Wadium w wysokości  420,00,- zł. w terminie określonym w tabeli, należy wpłacić w pieniądzu w formie przelewu na konto Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001  Bank Spółdzielczy Racibórz o/Kietrz, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej do dnia, który wskazano w tabeli.

4.2.Dowód wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać kto lub na czyją rzecz wpłacił wadium i tym samym kto jest uprawniony do wzięcia udziału    w przetargu na dzierżawę tego lokalu.

4.3.Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną wyłonieni jako najemcy nieruchomości, wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu, w formie wskazanej w zgłoszeniu udziału w przetargu.

5.Uczestnictwo w przetargu:

5.1.Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane jeżeli:

  • wpłacą wadium w wymaganej wysokości i terminie,,
  • przedstawią ważny dokument tożsamości,
  • w razie konieczności, złożą odpowiednie pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające reprezentację,
  • zapoznają się szczegółowo z ogłoszeniem o  przetargu.

5.2.Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa przedstawionego w oryginale, zawierającego zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego najmu nieruchomości, oraz na składania wszelkich oświadczeń, jakie w trakcie przetargu okażą się konieczne.

5.3.W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga. W przypadku najmu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie, że czynsz najmu opłacany będzie z środków nieobjętych majątkiem wspólnym, potwierdzone przez współmałżonka (przy panującym ustroju wspólności majątkowej), lub oryginał bądź uwierzytelnioną kopię umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej (w przypadku rozdzielności majątkowej). W przypadku dzierżawy nieruchomości na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, należy przedstawić wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż sprzed trzech miesięcy)

6.Zagospodarowanie nieruchomości: 

Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr XXXVII/330/2017  Rady Miejskiej w  Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 r. / Dz.  Urz. Woj. Opolskiego z 11 lipca 2017 r., poz.1925/, działka położona jest na terenach o przeznaczeniu podstawowym – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane) oraz uzupełniającym w postaci n.in. zabudowy towarzyszącej – garaże, budynki gospodarcze. Na rysunku planu teren oznaczony jest symbolem 12 MNUu i 3 ZN.

            7.Dodatkowe informacje o przetargu.

7.1.Przetarg jest skuteczny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu   wywoławczego. Minimalne postąpienie wynosi 10,- zł.

7.2. Przetarg odbędzie się w formie ustnej licytacji polegającej na tym, że uczestnicy przetargu ustnie zgłaszają kolejne postąpienia stawki czynszu, dopóki mimo trzykrotnego wywołania najwyższej wysokości czynszu nie ma dalszych postąpień. Wówczas przetarg zostaje zamknięty i ogłoszony zostaje jego wynik.

7.3.Umowy najmu zawarta zostanie w terminie do 14 dni od daty zamknięcia przetargu. Podstawą zawarcia umów najmu będzie podpisany protokół z przetargu.

7.4.Jeżeli osoba ustalona jako najemca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania, pomimo pisemnego powiadomienia, wynajmujący odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi,

7.5.Burmistrz Kietrza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

7.6.Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń przed siedzibą  Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu bip.kietrz.pl w zakładce „Nieruchomości - Przetargi” i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego kietrz.pl .

             8. Informacje dotyczące najmowanej nieruchomości:

8.1.Działka 1643/4 położona w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej zabudowana jest lokalem użytkowym o pow. 138,00 m2 z użytkowym poddaszem, pokrytym papą asfaltową. Wyposażony w instalacje techniczne: wodno-kanalizacyjną, co etażowe.

             8.2. Nieruchomość opisana w pkt 8.1, wolna od wszelkich praw, roszczeń i obciążeń.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.U.UE.L119 4.5.2016,str.1-88/ oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 12 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / t.j. : Dz.U. z 2021 poz. 2213/.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna - Bator

 

WGN.6850.2.2024.HP,   Kietrz dn. 23.02.2024 r.