Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 1883/3 położonej w Kietrzu przy ul. Traugutta

Kietrz, dnia 26.01.2024 r.

Burmistrz Kietrza

ogłasza

pierwszy publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 1883/3 położonej w Kietrzu

 przy ul. Traugutta, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Położenie nieruchomości:

 ulica,

księga wieczysta

obręb, Karta mapy

Nr działki,

 

Powierzchnia

m2

Przeznaczenie nieruchomości w MPZP miasta Kietrz

Sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza

Wysokość wadium zł

Termin wpłaty

Termin przetargu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ul. Traugutta

OP1G/00021162/3

0013 Kietrz,  k.m.5

 

 

 

1883/3

 

 

 

 

1360

 

 

 

Dla nieruchomości obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą nr XXXVII/330/2017 z dnia 22.06.2017 (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego poz. 1925 z 11 lipca 2017r.)

Nieruchomości przeznaczona w ww. planie pod zabudowę mieszkaniowo-usługową o niskiej intensywności (ukształtowane)                                                                                                                      na rysunku planu oznaczona symbolem 61 MNUu, zabudowę  mieszkaniowo – usługową o niskiej intensywności) (projektowane)  na rysunku planu oznaczona symbolem 24 MNUp, granica zasięgu obszarów  i obszary szczególnego  zagrożenia powodzią P=0,2% i P=1%, strefa ochrony konserwatorskiej „A” i „B”. Fragment działki objęty rejestrem zabytków.

Budowa na obszarze zagrażającym powodzią może być realizowana z uwzględnieniem zapisów ustawy z 20 lipca 2017r. prawo wodne tj.: Dz. U. z 2021r. poz. 624 z późn.zm.)

 

Dostęp nieruchomości do drogi publicznej nastąpi poprzez ustanowienie na działkach nr  1878/3 i 1878/4  położonych w Kietrzu, odpłatnej nieoznaczonej w czasie służebności gruntowej  polegającej  na prawie przejazdu i przechodu przez te działki, pasem szerokości 5 m, biegnącym szlakiem  prostopadłym do ulicy  Traugutta.

70 000,-

(słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

………………

plus podatek VAT wg obowiązującej

stawki w dniu

sprzedaży

 

 

7 000,-

 

do

23.02.2024r

 

 

29 lutego 2024r.

 

godz. 11:00

 

 

 

1.Przetarg odbędzie się 29 lutego 2024r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3-Maja 1, w Sali Konferencyjnej  nr 25,

2.Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, na podstawia art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz.U. z 2023, poz.344 z późn.zm./ upłynął z dniem 23 stycznia 2024 r. 

3.Cena nieruchomości:

Cena wywoławcza określona w tabeli jest ceną netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości netto, ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki 23%, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty ceny nieruchomości brutto, pomniejszonej o wpłacone wadium, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

Wartość służebności dla działki objętej sprzedażą wynosi 1 845,- zł (słownie złotych: jeden tysiąc osiemset czterdzieści pięć 00/100), w tym podatek VAT 345,- według obowiązującej stawki w dniu sprzedaży, zostanie doliczona do ceny wylicytowanej w przetargu.

4.Wadium:

4.1.Wadium w wysokości i terminie określonym w tabeli należy wpłacić w pieniądzu w formie przelewu na konto Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz o/Kietrz, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej do 23 lutego 2024r.

4.2.Dowód wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać kto lub na czyją rzecz wpłacił wadium i tym samym kto jest uprawniony do wzięcia udziału w przetargu na zbycie określonej działki. 

4.3. W przypadku chęci nabycia nieruchomości w udziałach, wpłata wadium musi być dokonana przez każdego z potencjalnych przyszłych nabywców, w wysokości proporcjonalnej do nabywanych udziałów.       

4.4. Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami nieruchomości, wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu w formie wskazanej w zgłoszeniu udziału w przetargu.

5.Uczestnictwo w przetargu:

5.1.Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także polskie  i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane jeżeli:

  • wpłacą wadium w wymaganej wysokości i terminie,
  • w dniu przetargu, przed  jego rozpoczęciem złożą opatrzone własnoręcznym podpisem zgłoszenie do udziału w przetargu. W  przypadku pełnomocnika, zgłoszenie podpisywane jest przez mocodawcę
  • przedstawią ważny dokument tożsamości,
  • w razie konieczności, złożą odpowiednie pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające reprezentację,
  • zapoznają się z regulaminem przetargów, zatwierdzonym Zarządzeniem nr 28.A.2020  Burmistrza Kietrza  z dnia 26 lutego 2020 r./ ze zmianami/

Regulamin przetargów oraz formularz zgłoszenia do udziału w przetargu dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.kietrz.pl, bądź na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bipkietrz.pl MENU PRZEDMIOTOWE ”Nieruchomości,” w zakładce „Przetargi-Ogłoszenia”

5.2.Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa przedstawionego w oryginale, zawierającego zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości, oraz na składanie wszelkich oświadczeń, jakie w trakcie przetargu okażą się konieczne. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w siedzibie urzędu, bądź na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bipkietrz.pl  -MENU PRZEDMIOTOWE ”Nieruchomości,” w zakładce „Przetargi-Ogłoszenia”-załączniki.

5.3.W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie, że nabycia dokona z środków nieobjętych majątkiem wspólnym potwierdzone przez współmałżonka (przy panującym ustroju wspólności majątkowej), lub oryginał bądź uwierzytelnioną kopię umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej (w przypadku rozdzielności majątkowej). W przypadku nabycia nieruchomości na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, należy przedstawić wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż sprzed trzech miesięcy).

5.4.Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są do przedłożenia przynajmniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem notarialnej umowy sprzedaży, zezwolenia na nabycia  nieruchomości przez cudzoziemca wydane przez odpowiedniego ministra.

6.Zagospodarowanie nieruchomości :Ściśle według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Kietrza.

7.Dodatkowe informacje o przetargu.

7.1. Przetarg jest skuteczny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej; minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,

7.2. Koszty związane z nabyciem prawa własności oraz ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej, ponosi nabywca,

7.3. Termin i miejsce zawarcia umowy, określone zostaną po zamknięciu przetargu, w odrębnym zawiadomieniu,

7.4. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy sprzedaży lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi,

7.5. Burmistrz Kietrza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

7.6. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego kietrz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kietrz.pl -MENU PRZEDMIOTOWE ”Nieruchomości” w zakładce „Przetargi-Ogłoszenia”, a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu ogólnopolskim otoprzetargi.pl oraz przetargi-gctrader.pl

8.Informacje dotyczące sprzedawanej nieruchomości.

8.1.Nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 1883/3, położona jest w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i usługowej. Działka znajduje się w drugiej linii zabudowy. Od strony wschodniej i zachodniej ogrodzona siatką. Teren porośnięty kilkoma drzewami i krzewami, w części przyległej do brzegu rzeki Młynówki jest nieużytkowany, objęty strefą zalewową.  Dostęp nieruchomości do drogi publicznej zapewniony zostanie poprzez ustanowienie na działkach nr 1878/3 i 1878/4 położonych w Kietrzu, zapisanych w księdze wieczystej KW nr OP1G/00023427/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach na własność Gminy Kietrz, odpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności gruntowej, polegającej na prawie swobodnego przejścia i przejazdu przez te działki, pasem o szerokości 5m biegnącym szklakiem prostopadłym do ul. Traugutta na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika działki stanowiącej przedmiot sprzedaży. W gruncie działki przy wschodniej granicy przebiega linia elektroenergetyczna oznaczona symbolem eWA, eWD. W pasie drogowym ul. Traugutta przebiegają sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Wg ewidencji gruntów i budynków działki sklasyfikowana jest jako (Bp) zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. 

8.2.Nabywca nieruchomości zapewni własnym kosztem i staraniem infrastrukturę niezbędną do realizacji budowy.

8.3. Działka opisana w pkt 8.1, wolna jest od praw i roszczeń osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.U.UE.L119 z 4.5.2016, str.1-88/ oraz w zakresie wynikającym, a ustawy z dnia 12 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz.1899/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów   z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz.2213/

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna - Bator

DOCPelnomocnictwo.doc (39,00KB)
DOCREGULAMIN PRZETARGÓW z dn. 26.02.2020r.doc (61,50KB)
ODTdz. 1883-3- Kietrz ul. Traugutta_ zgłoszenie do przetargu.odt (16,94KB)

JPEGwycinek mapowy dz.nr 1883-3 Kietrz.jpeg (110,42KB)
JPEGwycinek mapowy dz 1883-3.jpeg (202,44KB)