Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pierwszy publiczny przetarg na sprzedaż działek nr 385/1 i 385/2 położonych w Ściborzycach Wielkich, stanowiących własność Gminy Kietrz

Burmistrz Kietrza

ogłasza

pierwszy publiczny przetarg na sprzedaż działek nr 385/1 i 385/2 położonych w Ściborzycach Wielkich, stanowiących własność Gminy Kietrz.

 

Kietrz, dnia 27.11.2023r.

Położenie nieruchomości:

 ulica,

księga wieczysta

Obręb, k.m.

 

Nr działki,

 

Powierzchnia

(ha)

Przeznaczenie nieruchomości

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Gminy Kietrz.

Sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza netto

Wysokość wadium zł

Termin wpłaty

Termin przetargu

1

2

3

4

5

6

7

ŚCIBORZYCE WIELKIE

OP1G/00021167/8

k.m.3,

Obręb 0010    Ściborzyce Wielkie,

385/1

385/2

0,1063 ha             

0,1210 ha             o łącznej pow. 0,2273 ha

Dla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz uchwalone uchwałą nr XLIX/531/2022 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2022 r., nieruchomość położona na obszarze pod funkcje zabudowy wsi z preferencją zabudowy zagrodowej z rolnictwem, oznaczoną symbolem RMM.

Zagospodarowanie według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz.

37 000,-

(słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100)

……………

zwolniona

 z podatku od towarów i usług

3 700,-

do

03.01.2024r.

09.01.2024r.

godz. 13:00

1.Przetarg odbędzie się w dniu 09 stycznia 2024r.  o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3 Maja nr 1,

2.Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, na podstawia art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz.U. z 2023, poz.344 z późn.zm./ upłynął z dniem 25.11.2023r.

3.Cena nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości, ustalona w wyniku przetargu jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn.zm./

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty ceny nieruchomości, pomniejszonej o wpłacone wadium, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

4.Wadium:

4.1. Wadium w wysokości i terminie  określonym w tabeli należy wpłacić w pieniądzu w formie przelewu na konto gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz o/Kietrz, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej do dnia 03 stycznia 2024r.

4.2.Dowód wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać kto lub na czyją rzecz wpłacił wadium i tym samym kto jest uprawniony do wzięcia udziału w przetargu  na zbycie określonej  działki.

4.3.W przypadku chęci nabycia nieruchomości w udziałach, wpłata wadium musi być dokonana przez każdego z potencjalnych przyszłych nabywców, w wysokości proporcjonalnej do nabywanych udziałów.     

4.4.Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami nieruchomości, wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu,  w formie wskazanej w zgłoszeniu udziału w przetargu.

5.Uczestnictwo w przetargu:

5.1.Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także polskie  i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane jeżeli:

  • wpłacą wadium w wymaganej wysokości i terminie,
  • w dniu przetargu, przed jego rozpoczęciem złożą podpisane własnoręcznym podpisem zgłoszenie do udziału w przetargu. W  przypadku pełnomocnika, zgłoszenie podpisywane jest przez mocodawcę.                                            
  • przedstawią ważny dokument tożsamości,
  • w razie konieczności, złożą odpowiednie pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające reprezentację,
  • zapoznają się z regulaminem przetargów, zatwierdzonym Zarządzeniem nr 28.A.2020   Burmistrza Kietrza z dnia 26 lutego 2020 r. /ze zmianami/.

Regulamin przetargów oraz formularz zgłoszenia do udziału w przetargu dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego, bądź na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www. kietrz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl

5.2. Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa przedstawionego w oryginale,  zawierającego zgodę na uczestnictwo w przetargu, w celu odpłatnego nabycia nieruchomości, oraz na składanie wszelkich oświadczeń jakie w trakcie przetargu okażą się konieczne.

Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w siedzibie urzędu, bądź na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej bip.kietrz.pl -  „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” przetargi-ogłoszenia.

5.3.W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie, że nabycia dokona z środków nieobjętych majątkiem wspólnym, potwierdzone przez współmałżonka (przy panującym ustroju wspólności majątkowej), lub oryginał bądź uwierzytelnioną kopię umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej (w przypadku rozdzielności majątkowej). W przypadku nabycia nieruchomości na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, należy przedstawić wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż sprzed trzech miesięcy)

5.4.Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są do przedłożenia przynajmniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem notarialnej umowy sprzedaży, zezwolenia na nabycia nieruchomości przez cudzoziemca wydane przez odpowiedniego ministra.

6.Zagospodarowanie nieruchomości. Według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz.

7.Dodatkowe informacje o przetargu.

7.1.Przetarg jest skuteczny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej; minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

7.2.Koszty związane z nabyciem prawa własności oraz ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej, ponosi nabywca.

7.3.Termin i miejsce zawarcia umowy, określone zostaną po zamknięciu przetargu, w odrębnym zawiadomieniu.

7.4.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy sprzedaży lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

7.5.Burmistrz Kietrza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.   

7.6.Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu na stronie   Urzędu Miejskiego kietrz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej „MENU PRZEDMIOTOWE”   w zakładce „Nieruchomości – przetargi – ogłoszenia, a wyciąg z ogłoszenia w dzienniku internetowym o zasięgu ogólnopolskim otoprzetargi.pl oraz portalach internetowych branżowych w sekcji nieruchomości.

8.Informacje dotyczące sprzedawanej nieruchomości.

8.1.Nieruchomość gruntowa rolna, położona jest w Ściborzycach Wielkich w otoczeniu obszarów  użytkowanych rolniczo i zabudowy zagrodowej  jednorodzinnej. Składa się z kompleksu dwóch przylegających do siebie działek o kształcie wydłużonego prostokąta. Działki obecnie nie są użytkowane, porośnięte trawą, teren lekko pochyły. Dojazd i dostęp jest możliwy bezpośrednio z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć wodociągowa i napowietrzna linia elektroenergetyczna. Wg ewidencji gruntów działki oznaczone są symbolem: RII- grunty orne.

8.2.Działka opisana w pkt 8.1, wolna od wszelkich praw, roszczeń i obciążeń.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.U.UE.L119 z 4.5.2016,str.1-88/ oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 12 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2023r.,poz.344 z późn.zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j.: Dz.U. z 2021 poz.2213/

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna - Bator

JPEGwycinek mapowy dz. 385-1 385-2 Ściborzyce Wielkie.jpeg (125,30KB)
DOCXdz. 385-1 385-2 Ściborzyce Wielkie_ zgłoszenie do przetargu.docx (26,08KB)
PDFPelnomocnictwo.pdf (125,15KB)
PDFREGULAMIN PRZETARGÓW.pdf (131,47KB)