Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KIETRZU

ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz, tel. 77 485 45 02 e-mail:
NIP 7481296689

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu ogłasza

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY
Forma zatrudnienia : umowa o pracę

 

 1. OKREŚLENIE STANOWISKA

Nazwa stanowiska: asystent rodziny
Wymiar czasu pracy: 1/1 etat
Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2024 r.
Okres zawarcia pierwszej umowy: 3 miesiące

 1. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

1. Obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11, ust. 1 oraz 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz.0 z 2022 r. poz. 530)

2.Wykształcenie:

-wyższe, kierunek: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub

-wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studniami podyplomowymi obejmujący zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną (zakres programowy szkolenia o którym mowa powyżej określa rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń na asysta rodziny( Dz. U. Nr 272, poz.1608) lub

-średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

 

3.Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona( jeśli dotyczy),wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego

4.Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

5.Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

6.Wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego

7.Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

8.Posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań na stanowisku asystenta rodziny

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość regulacji prawnych z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy domowej, przepisów o ochronie danych osobowych
 • Znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 • Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
 • Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie inicjatywy,
 • Komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
 • Umiejętność współpracy z zespole,
 • Odporność na sytuacje stresowe,
 • Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 • Prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego środka transportu.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

1.Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

2.Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3.Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji Życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4.Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych; 5.Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

5.Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6.Wspieranie aktywności społecznej rodzin;

7.Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi; 8.Motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 9.Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10.Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności opiekuńczo-wychowawczych;

11.Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12.Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13.Prowadzenie indywidualnej dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną 14.Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; 15.Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku; 16.Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; 17.Sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;

18.Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19.Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym lub grupą diagnostyczno-pomocową o których mowa w art. 9a i 10a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Wszystkie osoby zainteresowane, spełniające formalnie powyższe wymagania, proszone są o złożenie odpowiedniej dokumentacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kietrzu przy ul. Wojska Polskiego 21 ( I piętro, pokój nr 4) w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00 .

W celu zgłoszenia swojej kandydatury prosimy o przygotowanie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kietrzu" :

- CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy dla kandydata - wszystkie opatrzone podpisem kandydata,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, - kopię dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,

- mile widziane będą referencje od poprzednich pracodawców

- oświadczenie o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych,

-oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności objętych zakresem zadań na stanowisku

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone podpisem kandydata.

Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez kandydata „za zgodność z oryginałem". Dokumenty należy złożyć najpóźniej do 11 grudnia 2023 r.

Decyduje data i godzina wpływu do Ośrodka. Aplikacje , które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

DODATKOWE INFORMACJE

1. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
2. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
3. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych, natomiast dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu zachowuje prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu, ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Kierownik.

 1. Cel i podstawy przetwarzania Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy:

[I] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda [3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RADO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanief51, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 1. Odbiorcy danych osobowych Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

 

 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 6 miesięcy.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; usunięcia danych osobowych; wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. [1] Art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2023 poz. 1465) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369 oraz z 2023 poz. 471 i 879); 121 art. 221 § 1 pkt. 4 — 6 Kp w zwz. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/461WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z pózn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 —3 Kp podstawą jest art. 6 ust. I lit. c RODO; [3] Art. 6 ust. 1 lit c RODO; [4] Art. 6 ust. 1 lit a RODO; [5] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

PDFHR.01B - Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy 1.pdf (60,13KB)
PDFHR.020.1 - Kwestionariusz osobowy dla kandydatów 1.pdf (99,93KB)