Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PORZĄDEK XXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

PORZĄDEK XXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

miejsce: duża sala konferencyjna

termin: 19.08.2020 r. o godz. 14:00

 

1. Rozpoczęcie obrad sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu:

1) XVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 roku,

2) XIX sesji Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2020 roku,

3)  XX sesji Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020 roku,

4) XXI sesji Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2020 roku.

4. Informacje:

4.1. Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym,

4.2. Przewodniczących stałych Komisji Rady o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Zapytania i interpelacje radnych.

6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Kietrz za rok 2019:

6.1. debata nad Raportem o stanie Gminy Kietrz za 2019 rok,

6.2. głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Kietrza.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kietrz za rok 2019 i udzielenie Burmistrzowi Kietrza absolutorium:

7.1 przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019;

7.2 omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kietrz;

7.3 omówienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kietrz według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku;

7.4 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2019;

7.5 przedstawienie wniosku Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrzu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kietrza za 2019 rok;

7.6 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do wniosku Komisji rewizyjnej;

7.7 dyskusja;   

7.8 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kietrz za 2019 rok;

7.9 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kietrza za rok 2019.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

8.1. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2020;

8.2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;

8.3. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kietrz do "Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej- KOLEJ+ do 2028 roku" i zawarcie umowy o partnerstwie z Województwem Opolskim, Województwem Śląskim, Powiatem Głubczyckim, Powiatem Prudnickim, Powiatem Raciborskim, Gminą Baborów, Gminą Głogówek, Gminą Głubczyce, Gminą Pietrowice Wielkie i Miastem Racibórz w celu ubiegania się o wsparcie w ramach tego programu w realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury kolejowej;

8.4. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kietrz w roku szkolnym 2020/2021;

8.5. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 18/8, stanowiącego własność Gminy Kietrz,

8.6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głowackiego 13/10, stanowiącego własność Gminy Kietrz,

8.7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ulicy Nowej 10/5 stanowiącego własność Gminy Kietrz,

8.8. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego, stanowiącej własność gminy Kietrz,

8.9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17A, stanowiącego własność Gminy Kietrz,

8.10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Kozłówkach 64A, stanowiącego własność Gminy Kietrz,

8.11. w sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu.

9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i dopytania.

10. Oświadczenia radnych.

11. Informacje bieżące.

12. Zakończenie obrad.