Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 681 położonej w Kietrzu przy ulicy Słonecznej, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Kietrz, dnia 10.07.2023r.

Burmistrz Kietrza

ogłasza

 

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 681 położonej w Kietrzu przy ulicy Słonecznej, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Położenie nieruchomości:

ulica,

księga wieczysta

Obręb, Karta mapy

Nr działki,

 

Powierzchnia

m2

Przeznaczenie nieruchomości w MPZP miasta Kietrz

Sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza netto

(zł)

Wysokość wadium (zł)

Termin wpłaty

Termin przetargu

1

2

3

4

5

6

7

Kietrz

ul. Słoneczna

OP1G/00021162/3

0013 Kietrz,  k.m.19

681

 

2000

Dla nieruchomości obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony Uchwałą nr XXXVII/330/2017 z dnia 22.06.2017 (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego poz. 1925 z 11 lipca 2017r.) Nieruchomość przeznaczona jest w ww. planie pod uprawy rolnicze, na rysunku planu oznaczona symbolem 11 R, pod  planowaną drogę publiczną klasy G -główna (projektowana obwodnica miasta Kietrz.), na rysunku planu oznaczona symbolem 1KDG1 oraz drogę publiczną klasy L-lokalna, na rysunku planu oznaczona symbolem 8KDL

Działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej „B”

Szczegółowe zasady, parametry zagospodarowania terenu, kształtowania przestrzeni zostały określone w powołanym wyżej planie, który jest wiążący dla tego terenu.

12 000,00

 

(słownie: dwanaście tysięcy  złotych 00/100)

…………………………………………….………

która w stosunku do powierzchni oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta symbolem 1KDG1 (47,8%), powiększona zostanie o podatek Vat według obowiązującej stawki  w dniu sprzedaży,

1 200,00 zł

do

17 sierpnia 2023r.

23 sierpnia 2023r.

godz. 13:00

1. Przetarg odbędzie się 23 sierpnia 2023r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3 Maja 1, w Sali Konferencyjnej nr 25,

2.Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, na podstawia art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz.U. z 2023, poz.344 z późn.zm./ upłynął z dniem 07.07.2023r.

3.Cena nieruchomości:

Cena wywoławcza określona w tabeli jest ceną netto. Cena sprzedaży nieruchomości netto ustalona w wyniku przetargu w zakresie powierzchni oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta symbolem 1KDG1 (47,8%), powiększona zostanie o podatek Vat według obowiązującej stawki w dniu sprzedaży, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty ceny nieruchomości brutto, pomniejszonej o wpłacone wadium, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

4.Wadium:

4.1. Wadium w wysokości i terminie określonym w tabeli, należy wpłacić w pieniądzu w formie przelewu na konto Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001  Bank Spółdzielczy Racibórz o/Kietrz, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej do dnia 17 sierpnia 2023 r.

4.2. Dowód wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać kto lub na czyją rzecz wpłacił wadium i tym samym kto jest uprawniony do wzięcia udziału w przetargu  na zbycie określonej  działki.

4.3.W przypadku chęci nabycia nieruchomości w udziałach, wpłata wadium musi być dokonana przez każdego z potencjalnych przyszłych nabywców, w wysokości proporcjonalnej do nabywanych udziałów.  

4.4. Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami nieruchomości, wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu, w formie wskazanej w zgłoszeniu udziału w przetargu

5.Uczestnictwo w przetargu:

5.1.Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane jeżeli:

  • wpłacą wadium w wymaganej wysokości i terminie,
  • w dniu przetargu, przed jego rozpoczęciem złożą podpisane własnoręcznym podpisem zgłoszenie do udziału w przetargu.  W  przypadku pełnomocnika, zgłoszenie podpisywane jest przez mocodawcę,                                        
  • przedstawią ważny dokument tożsamości
  • w razie konieczności, złożą odpowiednie pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające reprezentację,
  • zapoznają się z regulaminem przetargów, zatwierdzonym Zarządzeniem nr 28.A.2020  Burmistrza Kietrza  z dnia 26 lutego 2020 r./ze zmianami/

Regulamin przetargów oraz formularz zgłoszenia do udziału w przetargu dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego, bądź na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bipkietrz.pl MENU PRZEDMIOTOWE ”Nieruchomości” w zakładce „Przetargi-Ogłoszenia”-załączniki.

5.2.Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa przedstawionego w oryginale, zawierającego zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości, oraz na składanie wszelkich oświadczeń, jakie w trakcie przetargu okażą się konieczne.

Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w siedzibie urzędu, bądź na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej www.bipkietrz.pl MENU PRZEDMIOTOWE ”Nieruchomości” w zakładce „Przetargi-Ogłoszenia”-załączniki.

5.3. W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie, że nabycia dokona z środków nieobjętych majątkiem wspólnym ,potwierdzone przez współmałżonka (przy panującym ustroju wspólności majątkowej), lub oryginał bądź uwierzytelnioną kopię umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej (w przypadku rozdzielności majątkowej). W przypadku nabycia nieruchomości na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą ,należy przedstawić wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż sprzed trzech miesięcy) 

5.4.Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są do przedłożenia przynajmniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem notarialnej umowy sprzedaży, zezwolenia na nabycia nieruchomości przez cudzoziemca wydane przez odpowiedniego ministra.

6.Zagospodarowanie nieruchomości:

Ściśle według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Kietrza

7. Dodatkowe informacje o przetargu.

7.1.Przetarg jest skuteczny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej; minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

7.2.Koszty związane z nabyciem prawa własności oraz ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej, ponosi nabywca.

7.3.Termin i miejsce zawarcia umowy, określone zostaną po zamknięciu przetargu, w odrębnym zawiadomieniu.

7.4.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy sprzedaży lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

7.5.Burmistrz Kietrza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

7.6.Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu na stronie   Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej „MENU PRZEDMIOTOWE”   w zakładce „Nieruchomości – przetargi – ogłoszenia, a wyciąg z ogłoszenia w dzienniku internetowym o zasięgu ogólnopolskim www.otoprzetargi.pl, przetargi-gctrader.pl  oraz portalach internetowych branżowych w sekcji nieruchomości.

8.Informacje dotyczące sprzedawanej nieruchomości.

8.1.Nieruchomość gruntowa położona jest w Kietrzu przy ul. Słonecznej. Otoczenie nieruchomości staną grunty o przeznaczeniu rolniczym, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna tj. (budynki stare oraz nowo wybudowane). Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej- ulicy Słonecznej, porośnięta jest pojedynczymi drzewami, obecnie użytkowana rolniczo. Kształt działki zbliżony do trójkąta, ukształtowanie terenu płaskie.

Działka objęta dzierżawą na rzecz osoby fizycznej, na czas nieoznaczony, na podstawie umowy z dnia 28 października 2022 r. Działka znajduje się w terenie o przeznaczeniu rolniczym oraz w części przewidziana jest pod drogę -obwodnicę miasta Kietrz. Wg ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako (S-RII) sady, RII grunty orne. Aktualnie na zbywanej działce znajdują się uprawy rolnicze w trakcie wegetacji. Zatem objęcie działki w posiadanie (wydanie nieruchomości) nastąpi po zbiorach do 30 sierpnia br. Szczegóły wydania ustalone zostaną z wyłonionym nabywcą nieruchomości.

8.2.Działka opisana w pkt 8.1, wolna od wszelkich praw, roszczeń i obciążeń, za wyjątkiem wspomnianej umowy dzierżawy.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.U.UE.L119 z 4.5.2016,str.1-88/ oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 12 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn.zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2021 poz.2213/

/-/ Z up. Burmistrza

mgr Aneta Kopeczek

sekretarz gminy

PDFREGULAMIN-przetargów-z-dn-26.02.2020r.pdf (131,47KB)
PDFPEŁNOMOCNICTWO.pdf (256,58KB)
DOCXdz. nr 681 Kietrz_ zgłoszenie do I przetargu.docx (26,43KB)
JPEGdz. nr 681 Kietrz.jpeg (133,92KB)