Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 71/2023 Burmistrza Kietrza z dnia 29 maja 2023 r.

Zarządzenie Nr 71/2023  

Burmistrza Kietrza

z dnia 29 maja 2023 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Cerekwi

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.  poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 63  ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2023 r. poz. 900) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Nowej Cerekwi.

 

§ 2.

Ustala się treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

     

§ 3.

Ogłoszenie o konkursie należy opublikować:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kietrz,
  2. na stronie internetowej: www.kietrz.pl,
  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu.

 

§ 4.

Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Burmistrza Kietrza oddzielnym zarządzeniem.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Kietrza

       /-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator

PDFOgłoszenie o konkursie-załącznik do zarządzenia.pdf (152,70KB)
PDFKlauzula informacyjna.pdf (104,96KB)