Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 19/2, stanowiącego własność Gminy Kietrz

                                          Kietrz, dn. 26.05.2023 r.

Burmistrz Kietrza   

ogłasza

trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 19/2, stanowiącego własność Gminy Kietrz.

Położenie nieruchomości:

ulica,

księga wieczysta,

Obręb, k.m.

Oznaczenie nierucho-mości

Pow.  (ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
gminy Kietrz

Cena wywoławcza nieruchomości

Wysokość wadium zł

Termin wpłaty

 

Termin przetargu

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

Kietrz                            ul. Głubczycka 19/2
OP1G/00040962/0

0013 Kietrz,  k.m.5

działki nr:
1745, 1746

 

0,2837

 

 

Lokal mieszkalny nr 2, przy
ul. Głubczyckiej 17-19, w klatce 19
o pow. użytkowej 118,33 m2, usytuowany na II kondygnacji
(I piętrze) budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, w pogorszonym stanie technicznym, w którym wspólnota mieszkaniowa prowadzi prace remontowe, składający się
z 5 pokoi, 2 kuchni, łazienki, przedpokoju i kotłowni, do którego przynależą dwa pomieszczenia gospodarcze: nr 3 o pow. 29,82 m2
i nr 12 o pow. 22,61 m2  znajdujące się poza obrębem budynku wraz z udziałem w wysokości 0,1571 w części wspólnej gruntu i budynku.

35 MNUu– tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności  (ukształtowane),

3 U– tereny zabudowy usługowej,

-zabytek wpisany do rejestru,

-strefa ochrony konserwatorskiej ”A”

 

71 300,00 zł

(słownie złotych: siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych 00/100)

w tym: 19,35 % stanowi wartość ułamkowej części gruntu związanej ze zbywanym lokalem

7 200,00 zł

do 22.06.2023 r. musi widnieć

na rachunku Gminy Kietrz

28.06.2023r

 

o godz. 12:00

 

I przetarg zorganizowany 7 marca 2023 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.

II przetarg zorganizowany 27 kwietnia 2023 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.

 

1. Przetarg odbędzie się 28 czerwca 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu przy ul. 3 Maja 1 w Sali Konferencyjnej nr 25, poziom III.

2.Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, na podstawia art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023, poz. 344) upłynął 21.12.2022 r. 

3. Cena nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej, ustalona w wyniku przetargu jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty ceny nieruchomości, pomniejszonej o wpłacone wadium, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy przed podpisaniem notarialnej umowy na sprzedaż.

4. Wadium:

4.1. Wadium w wysokości i terminie określonym w tabeli, należy wpłacić w pieniądzu w formie przelewu na konto Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001  Bank Spółdzielczy Racibórz o/Kietrz, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej do dnia 22.06.2023 r.

4.2. Dowód wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać kto lub na czyją rzecz wpłacił wadium i tym samym kto jest uprawniony do wzięcia udziału
w przetargu  na zbycie określonej  nieruchomości lokalowej.

4.3. W przypadku chęci nabycia nieruchomości w udziałach, wpłata wadium musi być dokonana przez każdego z potencjalnych przyszłych nabywców, w wysokości proporcjonalnej do nabywanych udziałów.                   

4.4. Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami nieruchomości lokalowej, wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu w formie wskazanej w zgłoszeniu udziału w przetargu.

5. Uczestnictwo w przetargu:

5.1. Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane jeżeli:

 • wpłacą wadium w wymaganej wysokości i terminie, 
 • w dniu przetargu, przed  jego rozpoczęciem złożą podpisane własnoręcznym podpisem zgłoszenie do udziału w przetargu. W przypadku pełnomocnika, zgłoszenie podpisywane jest przez mocodawcę.  
 • przedstawią ważny dokument tożsamości, w razie konieczności,
 • złożą odpowiednie pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające reprezentację,
 •  zapoznają się z regulaminem przetargów, zatwierdzonym Zarządzeniem nr 28.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 lutego 2020 r. /ze zmianami/. 

Regulamin przetargów oraz formularz zgłoszenia do udziału w przetargu dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego, bądź na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www. kietrz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” – przetargi – ogłoszenia.

5.2. Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika ,na podstawie pisemnego pełnomocnictwa przedstawionego w oryginale, zawierającego zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości, oraz na składanie wszelkich oświadczeń, jakie w trakcie przetargu okażą się konieczne.

Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w siedzibie urzędu, bądź na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl „ MENU  PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” – przetargi – ogłoszenia.

5.3. W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga. W przypadku nabywania nieruchomości lokalowej przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie, że nabycia dokona z środków nieobjętych majątkiem wspólnym, potwierdzone przez współmałżonka (przy panującym ustroju wspólności majątkowej), lub oryginał bądź uwierzytelnioną kopię umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej (w przypadku rozdzielności majątkowej). W przypadku nabycia nieruchomości na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą ,należy przedstawić wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż sprzed trzech miesięcy)

5.4. Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są do przedłożenia przynajmniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem notarialnej umowy sprzedaży, zezwolenia na nabycia nieruchomości przez cudzoziemca wydane przez odpowiedniego ministra.

6. Zagospodarowanie nieruchomości: Cel mieszkalny.

7. Dodatkowe informacje o przetargu.

7.1. Przetarg jest skuteczny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny  wywoławczej; minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,

7.2. Koszty związane z nabyciem prawa własności oraz ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej, ponosi nabywca,

7.3. Termin i miejsce zawarcia umowy, określone zostaną po zamknięciu przetargu, w odrębnym zawiadomieniu,

7.4. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy sprzedaży lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania,  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi,

7.5. Burmistrz Kietrza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

7.6. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl - „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” – przetargi – ogłoszenia i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl, a wyciąg z ogłoszenia w prasie internetowej o zasięgu ogólnopolskim www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl oraz portalach internetowych branżowych w sekcji nieruchomości.

8.Informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży.

8.1. Nieruchomość lokalowa znajduje się w przedwojennym, wielomieszkaniowym budynku murowanym, krytym blachą falistą, częściowo podpiwniczonym z nieużytkowym poddaszem mieszkalnym, położonym w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19, pozostającym w pogorszonym stanie technicznym, w którym wspólnota mieszkaniowa prowadzi prace remontowe, z którymi można zapoznać się w siedzibie zarządcy: Firma Usługowa Elżbieta Gadżała, ul. Zatorze 6, 48-130 Kietrz. Lokal mieszkalny oznaczony jest nr 2, w klatce 19, wymagający generalnego remontu, usytuowany na II kondygnacji (I piętrze) budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. Obejmuje powierzchnię użytkową 118,33 m2 i składa się z 5 pokoi, 2 kuchni, łazienki, przedpokoju i kotłowni, do którego przynależą 2 pomieszczenia gospodarcze tj.: nr 3 o pow. 29,82 m2 i nr 12 o pow. 22,61 m2, znajdujące się poza obrębem budynku o łącznej  pow. 52,43 m2. Mieszkanie zbywane jest wraz z udziałem w wysokości 1571/10000 części, w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali w tym budynku i we własności działek gruntu nr 1745 i nr 1746 o łącznej powierzchni 0,2837 ha. Nieruchomość zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach nr OP1G/00040962/0 na własność Gminy Kietrz w części dotyczącej niewyodrębnionych lokali.

8.2. Lokal opisany w pkt 8.1., wolny jest od wszelkich praw, roszczeń i obciążeń.

8.3. Lokal można oglądać w dniach:

06.06.2023 r. w godzinach  8:00 – 11:00

12.06.2023 r. w godzinach  8:00 – 11:00

15.06.2023 r. w godzinach  8:00 – 11:00 

20.06.2023 r. w godzinach  8:00 – 11:00  

po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr. 77 485 42 93 w. 33

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.U.UE.L119 z 4.5.2016, str.1-88/ oraz w zakresie wynikającym a ustawy z dnia 12 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2023 r.,poz.344 / oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
/t.j.: Dz.U. z 2021 poz. 2213/.

BURMISTRZ            

/-/ Dorota Przysiężna - Bator

PDFPEŁNOMOCNICTWO.pdf (256,58KB)
PDFREGULAMIN-przetargów-z-dn-26.02.2020r .pdf (131,47KB)
DOCXzgloszenie III-Przetarg-lokal-mieszkalny-kietrz-glubczycka-19_2.docx (27,17KB)
JPEGwycinek mapowy Głubczycka 17-19.jpeg (119,05KB)
JPEGwycinek mapowy działek nr 1745 1746 Kietrz.jpeg (113,74KB)
JPEGGłubczycka lokal mieszkalny 19-2.jpeg (108,15KB)

JPEGrzut lokalu mieszkalnego_ul. Głubczycka 19-2.jpeg (101,13KB)