Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 46/2023 Burmistrza Kietrza z dnia 27.03.2023 r.

Zarządzenie nr 46/2023

Burmistrza Kietrza

z dnia 27.03.2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – młodszy referent ds. obsługi Rady Miejskiej i kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Kietrzu

 

            Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U.2023 r. poz. 40), art. 11, ust. 1 oraz 13 ust. 1i2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz.U z 2022 r. poz. 530 ) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. obsługi Rady Miejskiej i kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Kietrzu.

§ 2.

Tryb przeprowadzania konkursu oraz tryb działania komisji został określony w Regulaminie organizowania i trybu przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kietrzu, wprowadzony zarządzeniem nr 24/2016 Burmistrza Kietrza z dnia 16.03.2016 r.

§ 3.

Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Ogłoszenie o naborze pozostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kietrz (www.bip.kietrz.pl).

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

           Załącznik nr 1

           do Zarządzenia nr 46/2023

           Burmistrza Kietrza

           z dnia 27.03.2023 r.

 

 

 

BURMISTRZ KIETRZA

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. obsługi Rady Miejskiej i kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Kietrzu

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48 – 130 Kietrz.

 

 1. Określenie stanowiska

Stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. obsługi Rady Miejskiej i kontroli zarządczej, załącznik nr 3, II tabela D stanowisk wspólnych dla wszystkich urzędów – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r., w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U.2021 r. poz 1960).

Nazwa stanowiska – młodszy referent ds. obsługi Rady Miejskiej i kontroli zarządczej

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat

Przewidywany termin zatrudnienia: kwiecień 2023 r.

Okres zawarcia pierwszej umowy: 3 miesiące.

 

 1. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata
 1. wykształcenie średnie
 2. posiadanie obywatelstwa polskiego (z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);
 3. pełna zdolność do czynności prawnych;
 4. korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 7. nieposzlakowana opinia;
 8. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, dostępie do informacji publicznej
 9. znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 10. znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 11. znajomość obsługi komputera – w tym programów użytkowych: Microsoft Office/WORD, Excel;
 1. Wymagania dodatkowe
 1. wykształcenie wyższe ( preferowane kierunki administracja publiczna, prawo);
 2. doświadczenie zawodowe w administracji, mile widziany staż pracy w administracji;
 3. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, samodzielność i organizacja pracy, kultura osobista, zaangażowanie, dokładność, sumienność, obowiązkowość,
 4. umiejętność pracy w zespole;
 5. odporność na stres.

 

 1. Główne zadania na stanowisku młodszy referent ds. obsługi Rady Miejskiej i kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Kietrzu
 1. Organizacja pracy Rady Miejskiej, polegająca m.in. na przygotowaniu zawiadomień i zaproszeń oraz rozsyłanie ich wraz z zatwierdzonymi materiałami sesyjnymi do radnych i innych osób zaproszonych,
 2. Przygotowanie sali posiedzeń i stworzenie odpowiednich warunków obrad, protokołowanie obrad Rady.
 3. Organizacja pracy Przewodniczącego Rady.
 4. Prowadzenie rejestru uchwał Rady, czuwanie nad ich realizacja oraz przesyłanie uchwał Rady do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego- gdy jest taki wymóg prawny.
 5. Prowadzenie obsługi spraw w zakresie skarg i wniosków kierowanych do Rady Miejskiej.
 6. Terminowe sporządzanie protokołów z sesji, posiedzeń komisji, zebrań, itp.
 7. Opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Rady i jej organów.
 8. Organizowanie szkoleń radnych i członków komisji.
 9. Udzielanie informacji publicznej w zakresie dotyczącym pracy Rady Miejskiej.
 10. Obsługa techniczno-biurowa narad i zebrań organizowanych przez Burmistrza.
 11. Zapewnianie kompletności i zgodności z prawem dokumentacji systemu kontroli zarządczej w Urzędzie.
 12. Sporządzanie dla Burmistrza propozycji planu działalności Urzędu z uwzględnieniem propozycji zawartych w planach złożonych przez kierowników komórek organizacyjnych.
 13. Przygotowywanie projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej dla Burmistrza.
 14. Koordynowanie wewnętrznej sprawozdawczości z funkcjonowania kontroli zarządczej.
 15. Bieżące informowanie Burmistrza o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie.
 16. Opracowywanie sprawozdań o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie na potrzeby instytucji zewnętrznych,
 17. Koordynowanie przebiegu procesu samooceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie.
 18. Przekazywanie Burmistrzowi wyników samooceny oraz propozycji usprawnień systemu kontroli zarządczej.
 19. Prowadzenie i bieżąca aktualizacja wykazu procedur kontroli zarządczej w Urzędzie.
 20. Koordynowanie realizacji zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem w Urzędzie i dokumentowania procesu zarządzania ryzykiem.
 1. Warunki pracy na stanowisku
 1. Budynek piętrowy, 4 poziomowy, miejsce pracy usytuowane na 1 piętrze;
 2. Brak windy dla osób niepełnosprawnych/sanitariat niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 3. Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin;
 4. Praca jednozmianowa świadczona w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kietrzu
 5. Miejsce pracy: Urząd Miejski w Kietrz, ul. 3 maja 1, 48-130 Kietrz

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W lutym 2023 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty
 1. list motywacyjny;
 2. życiorys zawodowy (CV);
 3. kwestionariusz osobowy kandydata;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe;
 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności objętych zakresem zadań na stanowisku;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji ( zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych- (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1781).

 

Klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2019, poz. 1781)”;

 

 1. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja1, 48 – 130 Kietrz, REGON 000530324.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod numerem tel.: 887 818 800 lub poprzez e-mail:
 3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez Urząd Miejski
  w Kietrzu na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit.a RODO).
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi  IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miejski w Kietrzu. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania  określonych w art. 18 RODO.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy przez Urząd Miejski w Kietrzu.”
 1. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane własnoręcznie. Dokumenty podpisane komputerowo dyskwalifikują kandydata.
 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko młodszy referent ds. obsługi Rady Miejskiej i kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Kietrzu” osobiście, w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kietrzu (parter) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz, w terminie do dnia 11.04.2023 r., do godz. 15.30 (decyduje data i godzina wpływu do urzędu).
 2. Oferty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Etapy postępowania:
 1. I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym;
 2. Informacja o wynikach I etapu o kandydatach spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu.
 3. Poinformowania dopuszczonych do II etapu kandydatów o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej).
 4. II etap- rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.
 1. Informacje dodatkowe
 1. Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na:
 1. stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kietrz.pl );
 2. tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Kietrzu przy ul. 3 Maja 1.
 1. Burmistrz Kietrza ma prawo odwołać przeprowadzenie naboru bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 77-485-43-56 w. 27

 

DOCXkwestionariusz-osobowy.docx (16,63KB)
DOCoswiadczenia-kandydata.doc (33,00KB)