Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 24/2023 Burmistrza Kietrza z dnia 07.02.2023 r.

Zarządzenie nr  24/2023

Burmistrza Kietrza

z dnia 07.02.2023 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – zastępca kierownika referatu projektów i inwestycji w Urzędzie Miejskim w Kietrzu

 

            Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U.2023 r. poz. 40), art. 11, ust. 1 oraz 13 ust. 1i2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz.U z 2022 r. poz. 530 ) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze: zastępca kierownika referatu projektów i inwestycji w Urzędzie Miejskim w Kietrzu.

§ 2.

Tryb przeprowadzania konkursu oraz tryb działania komisji został określony w Regulaminie organizowania i trybu przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kietrzu, wprowadzony zarządzeniem nr 24/2016 Burmistrza Kietrza z dnia 16.03.2016 r.

§ 3.

Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Ogłoszenie o naborze pozostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie miejskim w Kietrzu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kietrz (https://bip.kietrz.pl/7/strona-glowna-bip.html) oraz na stronie internetowej serwisu miejskiego (www.kietrz.pl).

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

           Załącznik nr 1

           do Zarządzenia nr 24/2023

           Burmistrza Kietrza

           z dnia 07.02.2023 r.

 

 

 

BURMISTRZ KIETRZA

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: zastępca kierownika referatu projektów i inwestycji w Urzędzie Miejskim w Kietrzu

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48 – 130 Kietrz.

 

 1. Określenie stanowiska

Stanowisko urzędnicze zastępca kierownika referatu projektów i inwestycji, załącznik nr 3, II tabela D stanowisk wspólnych dla wszystkich urzędów – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r., w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U.2021 r. poz 1960).

Nazwa stanowiska – zastępca kierownika referatu projektów i inwestycji

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat

Przewidywany termin zatrudnienia: marzec 2023 r.

Okres zawarcia pierwszej umowy: 3 miesiące.

 

 1. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata
 1. obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz.U z 2022 r. poz. 530 )
 2. wykształcenie wyższe;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych, o rachunkowości, o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej.
 1. Wymagania dodatkowe
 1. wykształcenie wyższe techniczne;
 2. doświadczenie zawodowe w pozyskiwaniu środków z funduszy Unii Europejskiej lub branży budowlanej
 3. znajomość programu Norma PRO,
 4. umiejętność interpretacji przepisów prawnych i ich zmian oraz stosowania ich w praktyce,
 5. znajomość obsługi komputera – w tym programów użytkowych: Microsoft Office/WORD, Excel;
 6. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, samodzielność i organizacja pracy, kultura osobista, zaangażowanie, samodzielność, dokładność, sumienność, obowiązkowość, umiejętność właściwej organizacji pracy, zdolności analityczne
 7. umiejętność pracy w zespole,
 8. odporność na stres.

 

 1. Główne zadania na stanowisku zastępca kierownika referatu projektów i inwestycji
 1. Współpraca przy opracowywaniu i sporządzaniu wniosków związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy Unii Europejskiej, funduszy krajowych i innych źródeł zewnętrznych na realizację zadań gminy.
 2. Samodzielne opracowywanie i sporządzanie wniosków związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy Unii Europejskiej, funduszy krajowych i innych źródeł zewnętrznych na realizację zadań gminy.
 3. Monitoring realizacji projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych.
 4. Sporządzanie sprawozdań oraz merytoryczny nadzór nad sprawozdawczością dla instytucji współfinansującej projekt pomocowy Gminy Kietrz
 5. Sporządzanie rozliczeń finansowych i wniosków o płatność dla instytucji współfinansującej projekt pomocowy Gminy Kietrz
 6. Prowadzenie dokumentacji oraz korespondencji dot. programów pomocowych
 7. Wyszukiwanie informacji o źródłach i warunkach pozyskiwania środków z funduszy unii Europejskiej oraz funduszy krajowych.
 8. Monitorowanie możliwości aplikowania o fundusze Unii Europejskiej na realizację zadań Gminy oraz funduszy krajowych.
 9. Opracowywanie harmonogramów realizacji projektów współfinansowanych ze.- środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych.
 10. Sporządzanie wniosków związanych ze zgłoszeniem wykonywania robót budowlanych, wydaniem pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na rozbiórkę
 11. Przygotowywanie sporządzonych dokumentacji projektowych do publikacji.
 12. Sporządzanie dokumentacji projektowej nie wymagającej pozwolenia na budowę.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku
 1. Budynek piętrowy, 4 poziomowy, miejsce pracy usytuowane na 4 piętrze;
 2. Brak windy dla osób niepełnosprawnych/sanitariat niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 3. Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin;
 4. Bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientem;
 5. Praca jednozmianowa świadczona w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kietrzu
 6. Miejsce pracy: Urząd Miejski w Kietrz, ul. 3 maja 1, 48-130 Kietrz

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W styczniu 2023 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty
 1. list motywacyjny;
 2. życiorys zawodowy (CV);
 3. kwestionariusz osobowy kandydata;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe;
 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności objętych zakresem zadań na stanowisku;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji ( zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych- (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1781).

 

Klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2019, poz. 1781)”;

 

 1. oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja1, 48 – 130 Kietrz, REGON 000530324.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod numerem tel.: 887 818 800 lub poprzez e-mail:
 3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez Urząd Miejski
  w Kietrzu na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit.a RODO).
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi  IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miejski w Kietrzu. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania  określonych w art. 18 RODO.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy przez Urząd Miejski w Kietrzu.”
 1. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane własnoręcznie. Dokumenty podpisane komputerowo dyskwalifikują kandydata.
 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko zastępca kierownika referatu projektów i inwestycji w Urzędzie Miejskim w Kietrzu” osobiście, w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kietrzu (parter) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz, w terminie do dnia 21.02.2023 r., do godz. 15.30 (decyduje data i godzina wpływu do urzędu).
 2. Oferty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Etapy postępowania:
 1. I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym;
 2. Informacja o wynikach I etapu o kandydatach spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu.
 3. Poinformowania dopuszczonych do II etapu kandydatów o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej).
 4. II etap- rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

 

 1. Informacje dodatkowe.
 1. Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na:
 1. stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ( Strona główna BIP - Urząd Miejski w Kietrzu );
 2. tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Kietrzu przy ul. 3 Maja 1.
 1. Burmistrz Kietrza ma prawo odwołać przeprowadzenie naboru bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 77-485-43-56 w. 16.

DOCXkwestionariusz-osobowy.docx (16,63KB)
DOCoswiadczenia-kandydata.doc (33,00KB)