Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kietrzu przy ul. Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

Kietrz, dnia 26.01 2023r

Burmistrz Kietrza

ogłasza

pierwszy publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrzu

przy ul. Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

Położenie nieruchomości:

 ulica,

księga wieczysta

k.m. obręb,

Nr działki,

 

Powierzchnia

m2

Przeznaczenie nieruchomości

 w miejscowym planie zagospodarowania miasta Kietrza

Sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza netto

Wysokość wadium zł

Termin wpłaty

Termin przetargu

1

2

3

4

5

6

7

 

Kietrz ul. Mickiewicza

OP1G

/00037634/8

 

k.m.1,

Obręb 0013    Kietrz,

 

2444/1,

2444/2

 

  405

2536

 

łącznie  2941

Dla nieruchomości obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony uchwałą nr XXXVII/330/2017 z dnia 22.06.2017 (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego poz. 1925 z 11 lipca 2017r.)

Nieruchomości przeznaczona w ww. planie pod zabudowę usługową na rysunku planu oznaczona symbolem 25U

 

Zagospodarowanie ściśle według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Kietrza.

 

 

153 000,-

(słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100)

………………

plus podatek VAT wg obowiązującej

stawki w dniu

sprzedaży

 

 

15 300,-

do 

22 lutego 2023r.

 

1 marca 2023r.

godz. 11:00

1.Przetarg odbędzie się w dniu 1 marca 2023r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3 Maja nr 1,

2.Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, na podstawia art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz.U. z 2021, poz.1899 ze zm./ upłynął z dniem 21.12.2022r.

3.Cena nieruchomości:

Cena wywoławcza określona w tabeli jest ceną netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości netto, ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki 23%, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty ceny nieruchomości brutto, pomniejszonej o wpłacone wadium, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

4.Wadium:

4.1.Wadium w wysokości i terminie  określonym w tabeli należy wpłacić w pieniądzu w formie przelewu na konto gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz o/Kietrz, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej do dnia 22 lutego 2023r.

4.2.Dowód wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać kto lub na czyją rzecz wpłacił wadium i tym samym kto jest uprawniony do wzięcia udziału w przetargu  na zbycie określonej  nieruchomości.

4.3.W przypadku chęci nabycia nieruchomości w udziałach, wpłata wadium musi być dokonana przez każdego z potencjalnych przyszłych nabywców w wysokości proporcjonalnej do nabywanych udziałów.                   

4.4.Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami nieruchomości, wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu, w formie wskazanej w zgłoszeniu udziału w przetargu.

5.Uczestnictwo w przetargu:

5.1.Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane jeżeli:

  • wpłacą wadium w wymaganej wysokości i terminie,
  • w dniu przetargu, przed jego rozpoczęciem złożą podpisane własnoręcznym podpisem zgłoszenie do udziału w przetargu.

-  w  przypadku pełnomocnika, zgłoszenie podpisywane jest przez mocodawcę.

  • przedstawią ważny dokument tożsamości,
  • w razie konieczności, złożą odpowiednie pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające reprezentację,
  • zapoznają się z regulaminem przetargów, zatwierdzonym Zarządzeniem nr 28.A.2020   Burmistrza Kietrza z dnia 26 lutego 2020 r. /ze zmianami/.

Regulamin przetargów oraz formularz zgłoszenia do udziału w przetargu dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego, bądź na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www. kietrz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kietrz.pl - „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości - Przetargi”

 

5.2.Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa przedstawionego w oryginale, zawierającego zgodę na uczestnictwo w przetargu, w celu odpłatnego nabycia nieruchomości, oraz na składanie wszelkich oświadczeń jakie w trakcie przetargu okażą się konieczne.

 Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w siedzibie urzędu, bądź na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.kietrz.pl -  „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” przetargi-ogłoszenia.

5.3.W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie, że nabycia dokona z środków nieobjętych majątkiem wspólnym, potwierdzone przez współmałżonka (przy panującym ustroju wspólności majątkowej), lub oryginał bądź uwierzytelnioną kopię umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej (w przypadku rozdzielności majątkowej). W przypadku nabycia nieruchomości na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, należy przedstawić wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż sprzed trzech miesięcy)

5.4.Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są do przedłożenia przynajmniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem notarialnej umowy sprzedaży, zezwolenia na nabycia nieruchomości przez cudzoziemca wydane przez odpowiedniego ministra.

6.Zagospodarowanie nieruchomości:

Ściśle według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrza.

7.Dodatkowe informacje o przetargu.

7.1.Przetarg jest skuteczny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej; minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,

7.2.Koszty związane z nabyciem prawa własności oraz ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej, ponosi nabywca,

7.3.Termin i miejsce zawarcia umowy, określone zostaną po zamknięciu przetargu, w odrębnym zawiadomieniu,

7.4.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy sprzedaży lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

7.5.Burmistrz Kietrza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.;

7.6.Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu na stronie   Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej „MENU PRZEDMIOTOWE”   w zakładce „Nieruchomości – przetargi – ogłoszenia,a wyciąg z ogłoszenia w dzienniku internetowym o zasięgu ogólnopolskim www.otoprzetargi.pl oraz portalach internetowych, branżowych w sekcji nieruchomości.

8.Informacje dotyczące sprzedawanych działek.

8.1.Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona jest w Kietrzu przy ulicy Mickiewicza. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny mieszkaniowe i mieszkaniowo -usługowe oraz usługi sportu. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się wielkopowierzchniowy sklep przemysłowy PROSAT. Działki tworzą kompleks o korzystnym kształcie zbliżonym do prostokąta, mają dostęp do drogi publicznej ul. Mickiewicza, która jest drogą wojewódzką prowadzącą do granicy z Czechami. Przez teren działki 2444/2 przebiega kanalizacja – rura PCV Ø 160. W pasie drogowym przebiegają sieci: wodociągowa, gazowa, kanalizacji deszczowej oraz napowietrzna linia elektroenergetyczna. Teren jest nieogrodzony, nieużytkowany, płaski o nieznacznych deniwelacjach, w części porośnięty drzewami. Granicę zachodnią działki 2444/2 stanowi skarpa, powstała w wyniku rekultywacji działki sąsiedniej.

Wg ewidencji gruntów i budynków działki sklasyfikowane są jako (Bp) zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

8.2.Nieruchomość opisana w pkt 8.1, wolna od wszelkich praw, roszczeń i obciążeń.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.U.UE.L119 z 4.5.2016,str.1-88/ oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 12 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2021r.,poz.1899 ze zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j.: Dz.U. z 2021 poz.2213/.

 

BURMISTRZ            

/-/ Dorota Przysiężna - Bator

ODTdz. 2444-1 2444-2 Kietrz ul. Mickiwiecza_ zgłoszenie do przetargu.odt (17,07KB)
JPEGwycinek mopowy działek 2444-1 2444-2 Kietrz.jpeg (88,71KB)
JPEGWycinek mapowy działki nr 2444-1 i 2444-2 Kietrz Mickiewicza.jpeg (79,02KB)
DOCPEŁNOMOCNICTWO_do przetargu_wzór.doc (43,50KB)
DOCREGULAMIN PRZETARGÓW z dn. 26.02.2020r..doc (61,50KB)