Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Niepodległości 5C, usytuowanego na działce gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 1763,

Kietrz, dnia 16.01.2023r. 

Burmistrz Kietrza

ogłasza

 

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony

na najem lokalu użytkowego usytuowanego na działce gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 1763,

 

lp.

Oznaczenie nieruchomości

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w MPZP miasta Kietrz

Sposób zagospodarowania

---------------------

 Cel dzierżawy

Okres dzierżawy

Wartość wywoławcza czynszu miesięcznego

netto

 

Wysokość wadium

--------------

Termin wpłaty

1

2

3

4

5

6

7

8

 

  1. 1

 

Działka nr  1763

o pow.1000 m2

KW nr OP1G/

00021162/3 

k.m. 5

 

zabudowana  budynkiem mieszkalno-użytkowym

 

 

Kietrz ul. Niepodległości   nr 5 C

 

Przedmiotem przetargu będzie lokal użytkowy 5C o pow. 16,80 m2, mieszczący się na parterze budynku przy ul. Niepodległości nr 5 w Kietrzu. Lokal składa się z jednego pomieszczenia użytkowego i WC.

Wyposażony w instalacje wewnętrzne : elektryczną,  wodno-kanalizacyjną, co elektryczne - własne.

 

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą nr XXXVII/330/2017 z dnia 22.06.2017 (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego poz. 1925 z 11 lipca 2017 r.) nieruchomość położona jest na terenach o przeznaczeniu podstawowym – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane).

Strefa konserwatorska A.

 

 

 

3 lata

 

  100,80  zł. netto powiększony o podatek vat według obowiązującej stawki, płatny do 20 każdego mies.                           

 

 

 

100,00 - zł.

 

 

do  23.02.2023 r.

 

1.Przetarg odbędzie się w dniu  28 lutego 2023 r. o godz. 13. 00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3-Maja 1, w Sali Konferencyjnej nr 25, poziom III,

2.Przetarg dotyczyć będzie lokalu użytkowego 5C o pow. 16,80 m2 , położonego w Kietrzu przy ul. Niepodległości nr 5,

3.Wysokość miesięcznej stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego :

Stawka  wywoławcza czynszu najmu określona w tabeli jest kwotą netto. Do wylicytowanego  w wyniku przetargu czynszu  doliczony zostanie podatek VAT wg. stawki 23%, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Czynsz w wylicytowanej wysokości płatny będzie z góry do 20 dnia każdego miesiąca, po zawarciu umowy przez administratora i zarządcę przedmiotowego lokalu.

4. Wadium:

4.1. Wadium w wysokości  100,00,- zł. w terminie określonym w tabeli, należy wpłacić w pieniądzu w formie przelewu na konto Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001  Bank Spółdzielczy Racibórz o/Kietrz, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej do dnia, który wskazano w tabeli.

4.2. Dowód wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać kto lub na czyją rzecz wpłacił wadium i tym samym kto jest uprawniony do wzięcia udziału w przetargu na najem tego lokalu.

4.3.Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną wyłonieni jako najemcy nieruchomości, wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu, w formie wskazanej w zgłoszeniu udziału w przetargu.

5.Uczestnictwo w przetargu:

5.1.Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane jeżeli:

  • wpłacą wadium w wymaganej wysokości i terminie,,
  • przedstawią ważny dokument tożsamości,
  • w razie konieczności, złożą odpowiednie pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające reprezentację,
  • zapoznają się szczegółowo z ogłoszeniem o  przetargu.

5.2. Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa przedstawionego w oryginale, zawierającego zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego najmu nieruchomości, oraz na składania wszelkich oświadczeń, jakie w trakcie przetargu okażą się konieczne.

5.3. W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga. W przypadku najmu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie, że czynsz najmu opłacany będzie z środków nieobjętych majątkiem wspólnym, potwierdzone przez współmałżonka (przy panującym ustroju wspólności majątkowej), lub oryginał bądź uwierzytelnioną kopię umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej (w przypadku rozdzielności majątkowej). W przypadku dzierżawy nieruchomości na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, należy przedstawić wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż sprzed trzech miesięcy)

6.Zagospodarowanie nieruchomości: 

Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr XXXVII/330/2017  Rady Miejskiej w  Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 r. / Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 11 lipca 2017 r., poz.1925/, działka położona jest na terenach o przeznaczeniu podstawowym – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności ( ukształtowane ). Strefa konserwatorska A. Na rysunku planu teren oznaczony jest symbolem  9 MNUu.

7.Dodatkowe informacje o przetargu.

7.1.Przetarg jest skuteczny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu   wywoławczego. Minimalne postąpienie wynosi 10,- zł.

7.2.Przetarg odbędzie się w formie ustnej licytacji polegającej na tym, że uczestnicy przetargu ustnie zgłaszają kolejne postąpienia stawki czynszu, dopóki mimo trzykrotnego wywołania najwyższej wysokości czynszu nie ma dalszych postąpień. Wówczas przetarg zostaje zamknięty i ogłoszony zostaje jego wynik.

7.3.Umowa najmu zawarta zostanie w terminie do 14 dni od daty zamknięcia przetargu, przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Hydrokan” Sp. z o.o. w Kietrzu ul. Traugutta 15 – jako administratora i zarządcy przedmiotowej nieruchomości. Podstawą zawarcia umowy najmu będzie podpisany protokół z przetargu.

7.4.Jeżeli osoba ustalona jako najemca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania, pomimo pisemnego powiadomienia, wynajmujący odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi,

7.5.Burmistrz Kietrza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

7.6.Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń przed siedzibą  Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl w zakładce „Nieruchomości - Przetargi” i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl .

8.Informacje dotyczące najmowanej nieruchomości:

8.1.Działka 1763 położona w Kietrzu przy ul. Niepodległości 5 zabudowana jest budynkiem mieszkalno-użytkowym, w którym między innymi mieści się przedmiotowy lokal użytkowy. Lokal opisano w tabeli.

8.2.Nieruchomość opisana w pkt 8.1, wolna od wszelkich praw, roszczeń i obciążeń.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.U.UE.L119 4.5.2016,str.1-88/ oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm. ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (  t.j. : Dz.U. z 2021, poz. 2213 ).