Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 166.A.2022 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 24 listopada 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 166.A.2022

BURMISTRZA KIETRZA

z dnia 24 listopada 2022 r.

 

w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu

przy ul. Nowej 7/1, stanowiącego własność Gminy Kietrz, na rzecz najemcy

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 25 ust 1, 2 w związku z art. 23 pkt 7, art. 34 ust.1 pkt 3 art.  68 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1988 z późn. zm.), art. 3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1048) oraz realizując uchwały Nr VII/85/2019  Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe (ze zmianami wprowadzonymi uchwałami nr XVII/193/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. oraz nr XXVI/308/2020 r. z dnia 29 grudnia 2020 r.) i Nr XXXI/352/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących gminny zasób nieruchomości

zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 35,88 m2, składający się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, znajdujący się na parterze (I kondygnacji) budynku mieszkalnego, wielorodzinnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej 7. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 7,22 m2. Z własnością lokalu związany będzie udział wynoszący 733/10000 części, w częściach wspólnych budynku i innych urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali znajdujących się w budynku. Lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi zaznaczono na rzucie odpowiedniej kondygnacji budynku.
 2. Przeznaczam do sprzedaży udział wynoszący 733/10000 części we własności działki gruntu nr 1971 o powierzchni 0,0734 ha.
 3. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach nr OP1G/00029083/1 na własność Gminy Kietrz w części dotyczącej niewyodrębnionych lokali.
 4. Ustalam cenę lokalu na kwotę 77 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) w tym cenę udziału we własności gruntu na 2 420,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia złotych 00/100).

§ 2.

Udzielam 30% bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu opisanego w §1 oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

§ 3.

Termin i sposób zapłaty ceny zostaną szczegółowo określone w protokole rokowań w sprawie ustalenia warunków notarialnej umowy sprzedaży.

§ 4.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku  do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim w Kietrzu - na okres 21 dni, a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

BURMISTRZ            

/-/ Dorota Przysiężna - Bator

 

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1988 z późn. zm.)

B u r m i s t r z  K i e t r z a

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Udział w wysokości 733/10000 części w nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 1971 o powierzchni 0,0734 ha, oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, będących częścią składową nieruchomości oznaczonej adresowo: Kietrz, ul. Nowa 7, zapisanych w księdze wieczystej nr OP1G/00029083/1 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz w części dotyczącej niewyodrębnionych lokali.

 1. Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 35,88 m2, usytuowany na parterze (I kondygnacji) budynku przy ul. Nowej 7, składa się z pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 7,22 m2. Z własnością lokalu związany będzie udział w nieruchomości wspólnej, wynoszący 733/10000 części.

 1. Cena nieruchomości:

Składnik budowlany

   74 580,00 zł

Składnik gruntowy

    2 420,00 zł

 

 1. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz zatwierdzonym uchwałą nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 r., działka nr 1971 stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem – 21MWU, strefa ochrony konserwatorskiej „B”.

 1. Wysokości stawek procentowych z tyt. użytkowania wieczystego: nie dotyczy
 2. Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy
 3. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy
 4. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży:

Tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą udziału w działce nr 1971;

 1. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo o nabycie nieruchomości z mocy art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa po 6 tygodniach od daty wywieszenia wykazu.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul. 3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 37, email: .

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Kietrzu
www.kietrz.pl na okres 21 dni biegnący od chwili opublikowania wykazu.