Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 165.A.2022 Burmistrza Kietrza z dnia 17 listopada 2022 r.

ZARZĄDZENIE  Nr  165.A.2022

Burmistrza Kietrza

z dnia 17 listopada 2022 r.

 

w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 815/2, położonej w Kietrzu przy ul. Raciborskiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) art.13 ust.1, art.25 ust.1, art.35 ust.1 i ust.2, art.37 ust.2 pkt.6 i art.67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899, z 2022r. poz. 1846), oraz realizując uchwałę nr LI/546/2022 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 815/2, położonej w Kietrzu przy ul. Raciborskiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

zarządzam, co następuje:

§1.1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową położoną w Kietrzu przy ul. Raciborskiej, oznaczoną ewidencyjnie działką gruntu nr 815/2 k.m.10, obręb Kietrz o powierzchni 0.0464 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.

2.  Ustalam cenę nieruchomości opisanej w §1. ust.1, na kwotę 27 600,- (słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy sześćset 00/100), która powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2022r., poz. 931 ze zm.).

3. Dopuszczam rozłożenie ceny na raty.

§2.1. Celem sprzedaży nieruchomości objętej niniejszym zarządzeniem, jest poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 816/2 obręb Kietrz. 

2. Szczegółowe warunki sprzedaży zostaną określone w protokole rokowań, spisanym w wykonaniu niniejszego zarządzenia.

 

§3.  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie – na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl, a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

§4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Z up. Burmistrza

mgr inż. Marceli Głogiewicz

Z-ca Burmistrza

 

Załącznik do

ZARZĄDZENIA Nr 165.A.2022

Burmistrza Kietrza z dnia 17.11.2022r.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. z 2021r., poz.1899, z 2022r. poz. 1846)

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej następująca nieruchomość:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości : 

Nieruchomość oznaczona działką nr 815/2 k.m.10, o powierzchni 0.0464 ha;  wpisana na własność Gminy Kietrz w księdze wieczystej OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach. Wg ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako (Bp) Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w Kietrzu przy ul. Raciborskiej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo- usługowej, kościoła, Klasztoru, Domu Pomocy Społecznej. Działka stanowi grunt kształtem zbliżonym do wydłużonego prostokąta, który obecnie użytkowany jest jako ogród i teren rekreacji dla potrzeb DPS. Teren jest ogrodzony, lekko pochyły o nieznacznych deniwelacjach, porośnięty drzewami i krzewami ozdobnymi, na którym znajduje się betonowy słup energetyczny który ogranicza możliwości alternatywnego zagospodarowania. Nad całą długością działki, przebiega linia średniego napięcia. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej- ulicy Raciborskiej, jednakże ze względu na cechy geometryczne i wyżej wspomniane ograniczenie, nie może być odrębnie zagospodarowana.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 r., działka objęta niniejszym zarządzeniem położona jest na terenach zabudowy usługowej, na rysunku planu oznaczonych symbolem 49U, terenach dróg publicznych klasy D -dojazdowa, na rysunku planu oznaczonych symbolem 23KDD, strefie ochrony konserwatorskiej „B”

4. Cena wywoławcza nieruchomości:  27 600,-zł,  powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%

5. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży :

Sprzedaż  w trybie bezprzetargowym w myśl reguły art. 37 ust.2 pkt.6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2021, poz.1899, z 2022r. poz. 1846).

6. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie  nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.    

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24, e-mail: nieruchomości@kietrz.pl

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na okres 21 dni, 

na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miasta w Kietrzu,

a także na stronie internetowej urzędu www.kietrz.pl,

biegnący od chwili opublikowania wykazu.