Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 150.A.2022 Burmistrza Kietrza z dnia 27 października 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 150.A.2022

Burmistrza Kietrza

z dnia 27 października 2022 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany rodzaju miejscowości   Kolonia Zachód jako przysiółek wsi Chróścielów, Gniewkowice jako przysiółek wsi Chróścielów, Nowy Dwór jako przysiółek wsi Nasiedle.

 

         Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), i art. 8  ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych ( t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1443 ) oraz uchwały Nr XI/95/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych, zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne na terenie miejscowości Chróścielów i Nasiedle, celem zebrania uwag i opinii w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości w następujący sposób:

a) Kolonia Zachód ustalona jako przysiółek, stanowiący część wsi Chróścielów zmienić na Kolonia Zachód, rodzaj miejscowości kolonia;

b) Gniewkowice ustalone jako przysiółek, stanowiący część wsi Chróścielów zmienić na Gniewkowice, rodzaj miejscowości kolonia;

c) Nowy Dwór ustalony jako przysiółek, stanowiący część wsi Nasiedle zmienić na Nowy Dwór, rodzaj miejscowości kolonia.

2.Uprawnione do udziału w konsultacjach społecznych są osoby pełnoletnie mieszkające na terenie miejscowości opisanych w ust. 1.

3.Konsultacje uważa się za ważne niezależnie od liczby mieszkańców, którzy wzięli w nich udział.

4.Informacja o konsultacjach opublikowana zostanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz na tablicy ogłoszeń Sołectw: Chróścielów i Nasiedle.

 

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadzane będą w formie pisemnej, poprzez wypełnienie i podpisanie formularza ankiety konsultacyjnej stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia udostępnionego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.kietrz.pl oraz u sołtysów.

2.Wypełniony formularz konsultacyjny mieszkańcy mogą złożyć osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Kietrzu w godzinach pracy Urzędu, przesłać na adres mailowy:  , lub przesłać pocztą na adres: 48-130 Kietrz, ul. 3 Maja 1 z dopiskiem „konsultacje”, lub też u sołtysa.

3.Składając formularz konsultacyjny należy podać imię, nazwisko i adres zamieszkania.

4.Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 3 listopada 2022 r. do 17 listopada 2022 r.

5.Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów Gminy.

6.Protokół z konsultacji społecznych zostanie w terminie do 14 dni po zakończeniu konsultacji podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz na tablicach ogłoszeń Sołectwa Chróścielów i Nasiedla.

 

 § 3. Protokół z konsultacji zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Kietrzu.

 § 4. Na podstawie wyników konsultacji przygotowana zostanie Uchwała Rady Miejskiej w Kietrzu w sprawie wystąpienia o zmianę rodzaju miejscowości stanowiących: Kolonia Chróścielów, Gniewkowice i Nowy Dwór będących aktualnie przysiółkami, na rodzaj miejscowości kolonie.

§ 5. Komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Referat Gospodarki Nieruchomościami. Sprawę prowadzi Pan Henryk Pawlina, tel. kontaktowy 77/4854356 wew. 24 lub wew. 25.

§ 6. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu i Sołectw Chróścielów i Nasiedle.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 BURMISTRZ

/-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator

PDFankieta Chróścielów - Gniewkowice .pdf (164,60KB)
PDFankieta Chróścielów - Kolonia Zachód.pdf (161,62KB)
PDFankieta Nasiedle - Nowy Dwór.pdf (159,92KB)