Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 2493 położonej w Kietrzu przy ul. Zielonej, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Kietrz, dnia 13.07.2022 r

Burmistrz Kietrza

ogłasza

drugi publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 2493

 położonej w Kietrzu przy ul. Zielonej stanowiącej własność Gminy Kietrz

Położenie nieruchomości:

 ulica,

księga wieczysta

obręb, Karta mapy

Nr działki,

 

Powierzchnia

m2

Przeznaczenie nieruchomości w MPZP miasta Kietrz

Sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza

Wysokość wadium zł

Termin wpłaty

Termin przetargu

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 

ul. Zielonej

OP1G/00041013/0

0013 Kietrz,  k.m.1

 

2493

 

 

 

1171

 

 

Dla nieruchomości obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą nr XXXVII/330/2017 z dnia 22.06.2017 (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego poz. 1925 z 11 lipca 2017r.)

Nieruchomości przeznaczona w ww. planie pod zabudowę mieszkaniowo-usługową o niskiej  intensywności (projektowane) na rysunku planu oznaczona symbolem 2 MNUp

Sposób zagospodarowania – Ściśle wg ustaleń plan, w terminie do 6 lat od daty notarialnej umowy sprzedaży przy czym rozpoczęcie zabudowy nastąpi do 3 lat od tej daty, pod rygorem naliczania kar umownych.

 

82 000,-

(słownie złotych: osiemdziesiąt dwa tysiące 00/100)

………………

plus podatek VAT wg obowiązującej

stawki w dniu

sprzedaży

 

8 200,-

 

do

18 sierpnia 2022r.

 

24 sierpnia 2022r.

 

godz. 11:00

            I przetarg zorganizowany 07.07.2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.

1.Przetarg odbędzie się 24 sierpnia 2022r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3 Maja 1, w Sali Konferencyjnej nr 25,

2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, na podstawia art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz.U. z 2021, poz.1899/ upłynął z dniem 14 maja 2022r. 

3. Cena nieruchomości:

Cena wywoławcza określona w tabeli jest ceną netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości netto, ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki 23%, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty ceny nieruchomości brutto, pomniejszonej o wpłacone wadium, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

4. Wadium

4.1. Wadium w wysokości i terminie określonym w tabeli należy wpłacić w pieniądzu w formie przelewu na konto Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz o/Kietrz, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej do 18 sierpnia 2022r.

4.2. Dowód wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać kto lub na czyją rzecz wpłacił wadium i tym samym kto jest uprawniony do wzięcia udziału w przetargu na zbycie określonej działki.

4.3.W przypadku chęci nabycia nieruchomości w udziałach, wpłata wadium musi być dokonana przez każdego z potencjalnych przyszłych nabywców, w wysokości proporcjonalnej do nabywanych udziałów.                   

4.4.Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami nieruchomości, wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu, w formie wskazanej w zgłoszeniu udziału w przetargu.

5.Uczestnictwo w przetargu:

5.1.Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane jeżeli:

 • wpłacą wadium w wymaganej wysokości i terminie,
 • w dniu przetargu, przed jego rozpoczęciem złożą opatrzone własnoręcznym podpisem zgłoszenie do udziału w przetargu. W  przypadku pełnomocnika, zgłoszenie podpisywane jest przez mocodawcę
 • przedstawią ważny dokument tożsamości,
 • w razie konieczności, złożą odpowiednie pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające reprezentację,
 • zapoznają się z regulaminem przetargów, zatwierdzonym Zarządzeniem nr 28.A.2020Burmistrza Kietrzaz dnia 26 lutego 2020 r./ ze zmianami/

Regulamin przetargów oraz formularz zgłoszenia do udziału w przetargu dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego, bądź na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bipkietrz.pl MENU PRZEDMIOTOWE ”Nieruchomości” w zakładce „Przetargi-Ogłoszenia”-załączniki

5.2.Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa przedstawionego w oryginale, zawierającego zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości, oraz na składanie wszelkich oświadczeń, jakie w trakcie przetargu okażą się konieczne.

Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w siedzibie urzędu, bądź na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej www.bipkietrz.pl MENU PRZEDMIOTOWE” Nieruchomości” w zakładce „Przetargi-Ogłoszenia” - załączniki.

5.3.W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie, że nabycia dokona z środków nieobjętych majątkiem wspólnym, potwierdzone przez współmałżonka (przy panującym ustroju wspólności majątkowej), lub oryginał bądź uwierzytelnioną kopię umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej (w przypadku rozdzielności majątkowej). W przypadku nabycia nieruchomości na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, należy przedstawić wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż sprzed trzech miesięcy)

5.4.Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są do przedłożenia przynajmniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem notarialnej umowy sprzedaży, zezwolenia na nabycia nieruchomości przez cudzoziemca wydane przez odpowiedniego ministra.

6.Zagospodarowanie nieruchomości:

Ściśle według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrza, zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 r.

6.1.Celem sprzedaży działki objętej niniejszym zarządzeniem, jest realizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zastrzeżeniem następujących obowiązków:

6.2. Nabywca nieruchomości zobowiąże się do jej zabudowy w terminie do sześciu lat, biegnących od daty podpisania notarialnej umowy sprzedaży, przy czym rozpoczęcie nastąpi w terminie do trzech lat od daty podpisania tejże umowy. W przypadku wtórnego zbycia działki, terminy te nie ulegają wydłużeniu.

6.3.Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie dostarczenie gminie uwierzytelnionej kopii zgłoszenia skierowanego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy.

6.4.W przypadku wystąpienia przeszkód w wypełnieniu warunków określonych w pkt.6.2),  powstałych z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez nabywcę, w szczególności przeszkód spowodowanych siłą wyższą (powódź, pożar, wichury, długotrwałe powyżej 10-dni mrozy poniżej -10 ºC, wojna), wstrzymaniem prowadzonych robót przez jakikolwiek uprawniony organ lub inną uprawnioną instytucję, terminy określone w pkt.6.2)  uważa się za zachowane w przypadku ich przesunięcia o okres występowania przeszkód i ich następstw;

6.5.Przesunięcie zobowiązań wynikających z punktu 6.2 z przyczyn określonych w punkcie 6.4 następuje, na pisemny wniosek nabywcy, złożony w Gminie najpóźniej po 30 dniach od wystąpienia przeszkód i skutkuje ustaleniem dodatkowego terminu zabudowy.

6.6.Niedotrzymanie terminów zabudowy wskazanych w punkcie 6.2, skutkować będzie naliczeniem kar umownych wynoszących 10% ceny sprzedaży nieruchomości. Obowiązek ponoszenia kar powstaje po upływie terminów zabudowy wskazanych w umowie. Kary płatne będą z góry za każdy rozpoczęty rok zwłoki, liczony od daty zawarcia umowy sprzedaży. Za każdy, następny rok zwłoki, kara umowna ulegnie zwiększeniu o dalsze 10% ceny sprzedaży nieruchomości, kary za nieterminowe rozpoczęcie i zakończenie budowy, nie kumulują się;

6.7.W celu zabezpieczenia zapłaty kar umownych określonych w pkt. 6.6), wraz z odsetkami ustawowymi i przyznanymi kosztami postępowania, nabywca nieruchomości podda się w notarialnej umowie sprzedaży, rygorowi egzekucji w trybie art. 777 § 1. pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, do kwoty 50 400,- zł, przy czym Gmina Kietrz może wystąpić z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu w ciągu trzech lat od upływu terminu zakończenia zabudowy nieruchomości określonego w § 2.ust.1  pkt.1).

7. Dodatkowe informacje o przetargu.

7.1.Przetarg jest skuteczny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej; minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

7.2.Koszty związane z nabyciem prawa własności oraz ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej, ponosi nabywca.

7.3.Termin i miejsce zawarcia umowy, określone zostaną po zamknięciu przetargu, w odrębnym zawiadomieniu.

7.4.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy sprzedaży lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

7.5. Burmistrz Kietrza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

7.6.Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń przed siedzibą  Urzędu Miejskiego w Kietrzu, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kietrz.pl MENU PRZEDMIOTOWE ”Nieruchomości-Przetargi”, a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu ogólnopolskim www.infopublikator.pl, www.infoinwestycje.pl oraz portalach internetowych, branżowych w sekcji nieruchomości.

8. Informacje dotyczące sprzedawanej działki.

8.1.Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Kietrzu przy ul. Zielonej (druga linia zabudowy), przeznaczona pod realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, z zastrzeżeniem terminów zabudowy w ciągu 6 lat. W sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny użytkowane rolniczo. Kształt działki zbliżony do trapezu, teren częściowo ogrodzony. Ukształtowanie terenu płaskie o nieznacznych deniwelacjach. Na działce znajdują się nasadzenia roślin ozdobnych oraz drzewka owocowe. Wszelkie nasadzenia oraz obiekty tzw. małej architektury” znajdujące się na działce nie zostały objęte wyceną, albowiem umowa dzierżawy nie dopuszczała nasadzeń wieloletnich oraz  wznoszenia jakichkolwiek ogrodzeń. Dostęp na teren nieruchomości będzie możliwy za pośrednictwem planowanej drogi (działek oznaczonych ewidencyjnie nr 2492 i 2498), która to będzie się łączyła z ulicą Zieloną poprzez działkę drogową dojazdową nr 2364. Wg. ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako (RIIIa) grunty orne.

Gmina planuje w 2022r. wykonać drogę utwardzoną wraz z odwodnieniem i oświetleniem, a także sieć wodociągową. Do końca grudnia br. zostanie zrealizowana sieć elektroenergetyczna. Sieć gazowa może być wykonana po złożeniu wniosku, w tej sprawie do gazowniczego przedsiębiorstwa przesyłowego. W razie potrzeby gmina będzie koordynowała składanie wniosków.

8.2.Nabywcy nieruchomości zapewnią własnym kosztem i staraniem infrastrukturę niezbędną do realizacji budowy.

8.3.Działka opisana w pkt 8.1, wolna od wszelkich praw, roszczeń na rzecz osób trzecich.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.U.UE.L119 z 4.5.2016,str.1-88/ oraz w zakresie wynikającym  a ustawy z dnia 12 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2021r., poz.1899/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2021 poz.2213/.

/-/ Z up. BURMISTRZA

mgr Ewa Jureczko

sekretarz gminy

ODTdziałka nr 2493 Kietrz ul. Zielona- zgłoszenie do przetargu.odt (16,98KB)
DOCREGULAMIN PRZETARGÓW z dn. 26.02.2020r..doc (61,50KB)
DOCPelnomocnictwo.doc (39,00KB)
JPEGwycinek mapowy działki budowlanej nr 2493, druga linia zabudowy ul.Zielonej w Kietrzu.jpeg (165,08KB)