Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek XLIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

 

XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

TRYB OBRAD: SESJA STACJONARNA

TERMIN: 30 CZERWCA 2022 ROKU, godz. 10:00

 

 

PORZĄDEK SESJI:                                                                                       

1. Rozpoczęcie obrad sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów:

3.1  XLVII Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 maja 2022 roku,

3.2  XLVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 13 czerwca 2022 roku,

4. Informacje:

4.1.Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym,

4.2.Przewodniczących stałych Komisji Rady o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Zapytania i interpelacje radnych.

6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Kietrz za rok 2021:

6.1. debata nad Raportem o stanie Gminy Kietrz za 2021 rok,

6.2. głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Kietrza.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kietrz za rok 2021 i udzielenie Burmistrzowi Kietrza absolutorium:

7.1 przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2021;

7.2 omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kietrz za rok 2021;

7.3 omówienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kietrz według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku;

7.4 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2021;

7.5 przedstawienie wniosku Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrzu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kietrza za 2021 rok;

7.6 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do wniosku Komisji rewizyjnej;

7.7 dyskusja;   

7.8 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kietrz za 2021 rok;

7.9 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kietrza  

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

8.1 w sprawie zmian budżetu gminy Kietrz na 2022 rok.;

8.2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;

8.3 w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Kietrz”

8.4 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Województwa Opolskiego

8.5 w sprawie uchylenia Uchwały nr XLVII/515/2022 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy przez Gminę Kietrz

8.6 w sprawie zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy przez Gminę Kietrz

8.7 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz

8.8 w sprawie powierzenia spółce komunalnej zadań własnych Gminy Kietrz w zakresie zaopatrzenia w ciepło

8.9 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr 313/4, położonej w Nowej Cerekwii.

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

10. Oświadczenia radnych.

11. Informacje bieżące.

12. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Babiniec