Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 79/2022 Burmistrza Kietrza z dnia 15 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 79/2022 
Burmistrza Kietrza
z dnia 15 czerwca 2022 r.

 

w sprawie terminu zwołania walnego zebrania wyborczego do Gminnej Rady Seniorów  w Kietrzu oraz powołania Przewodniczącego Komisji Wyborczej.

 

Na podstawie  art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 w związku z art.5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz §5 ust.  2 i 3 i §16 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Kietrzu nadanego Uchwałą Nr XLVI/418/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Kietrzu oraz nadania jej statutu, zarządzam, co następuje:

§1

1. Zwołuję walne zebranie wyborcze do Gminnej Rady Seniorów w Kietrzu (zwane dalej „Radą Seniorów”) na dzień 28 czerwca 2022 r. godz. 10:00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz.

2. W walnym zebraniu i głosowaniu na kandydatów do Rady Seniorów może wziąć  udział każdy mieszkaniec Gminy Kietrz, który najpóźniej w dniu wyborów ukończy 55 rok życia, oraz okaże ważny dokument tożsamości i potwierdzi zamieszkanie na terenie Gminy Kietrz.

3. Na podstawie Zarządzenia Nr 66/2022 z dnia 31.05.2022 r. w dniu 10.06.2022 r. o godz. 14:00 zakończona została procedura przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Rady Seniorów. Sylwetki kandydatów zostaną przedstawione w dniu wyborów przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej.

4. Wyborca może oddać głos na jednego, wybranego kandydata zgłoszonego w ramach naboru.

5. Wyborca oddaje głos na wybranego kandydata, na karcie do głosowania stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

1. Powołuję Przewodniczącego Komisji Wyborczej w osobie Pani Lidii Piecha, pracownika Urzędu Miejskiego w Kietrzu.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 /-/ z up. Burmistrza
mgr Ewa Jureczko
Sekretarz gminy

DOCXZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 79 2022.docx (13,49KB)