Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 65.A.2022 Burmistrza Kietrza z dnia 30 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 65.A.2022
Burmistrza Kietrza
z dnia 30 maja 2022 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z realizacji budżetu
Gminy Kietrz za 2021 rok

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305)

postanawiam:

§ 1. Przedstawić do publicznej wiadomości informację dotyczącą realizacji budżetu za rok 2021 obejmującą:

  1. dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Kietrz za rok 2021, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
  2. kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
  3. kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia;
  4. kwotę dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia;
  5. wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia;
  6. wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty oraz którym udzielono pomocy publicznej stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Ustala się 10-cio dniowy okres podawania informacji do publicznej wiadomości.

§ 4. Zarządzenie w chodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kietrza /-/
Dorota Przysiężna – Bator

PDFZarządzenie Nr 65.A.2022 Burmistrza Kietrza z dnia 30 maja 2022 r_.pdf (749,72KB)