Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 59/2022 Burmistrza Kietrza z dnia 12 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr  59/2022

Burmistrza Kietrza

z dnia 12 maja 2022 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Cerekwi

 

Na podstawie art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:

 

  1. W Zarządzeniu Nr 56/2022 Burmistrza Kietrza z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Cerekwi ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Powołać Komisję Konkursową dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Cerekwi w składzie:

      - trzech przedstawicieli organu prowadzącego:

      1) Ewa Jureczko – przewodnicząca Komisji

      2) Beata Trzcińska

      3) Elżbieta Herud

      - trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

      1) Beata Śmietanka

      2) Stanisław Jędrusik

      3) Elżbieta Faliszewska

      - dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej:

      1) Dorota Wacławczyk

      2) Andrzej Babiniec

      - dwóch przedstawicieli rady rodziców:

      1) Barbara Gadomska

      2) Ewa Wróblewska   

      - po jednym przedstawicielu organizacji związkowych:

      1) Ewa Lewosz  – ZNP

      2) Wojciech Maryszczak - NSZZ „Solidarność”.”

  1. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator