Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 44/2022 Burmistrza Kietrza z dnia 1 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Nr  44/2022  

Burmistrza Kietrza

z dnia 1 kwietnia 2022 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Cerekwi

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.  poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 63  ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1082) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Nowej Cerekwi.

§ 2.

Ustala się treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia

                                                                                                                               § 3.

Ogłoszenie o konkursie należy opublikować:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kietrz,
  2. na stronie internetowej: www.kietrz.pl,
  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu.

                                                                                                                 § 4.

Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Burmistrza Kietrza oddzielnym zarządzeniem.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                        Burmistrz Kietrza
                                                                            /-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator

 

           

Załącznik

                                                                                              do Zarządzenia Nr 44/2022

                                                                                              Burmistrza Kietrza

                                                                                              z dnia 1 kwietnia 2022 r.

 

 

Ogłoszenie o Konkursie

 

Burmistrz  Kietrza ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Cerekwi,

ul. Rogożańska 4, 48-133 Nowa Cerekwia

 

 

1. Organ prowadzący: Gmina Kietrz, ul. 3 maja 1, 48-130 Kietrz

 

2. Wymagania wobec kandydatów.

 

1) Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej  oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449). 

 

3. Wymagane dokumenty.

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) w przypadku cudzoziemca – poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

7) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) –
w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 roku,

12) Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

13) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.),

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

  

5. Informacja o sposobie i terminie składania ofert

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora” w Urzędzie Miejskim w Kietrzu, ul. 3 Maja 1 lub przesłać na adres na adres: Urząd Miejski w Kietrzu ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz w terminie do 22 kwietnia 2022 r. do godz. 1400.

     

W przypadku przesłania oferty, warunkiem zachowania terminu podanego powyżej jest jej wpływ do dnia 22 kwietnia  2022 r. do godz. 1400 na wskazany adres Urzędu Miejskiego
w Kietrzu.

 

6. Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów, terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego:

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Kietrza.

O terminie i miejscu  przeprowadzenia  postępowania  konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.