Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana planu Dzierżysławia

Kietrz, dnia 09.03. 2022 roku.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KIETRZA

Z DNIA 09  MARCA 2022 ROKU

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dzierżysław.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz na podstawie art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, ze zm.), zawiadamiam, o podjęciu przez Radę Miejską w Kietrzu uchwały Nr XLII/480/2022 z dnia 24 lutego 2022 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia  –  w trybie nowelizacji –  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dzierżysław, przyjętego uchwałą Nr XXXIX/426/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23 listopada 2021 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2021.3191 z dnia 6 grudnia 2021 r.).

Zmiana polegać będzie na modyfikacji w trybie nowelizacji, przyjętego już ww. dokumentu.

Zakres zmiany dotyczy wyłącznie treści § 5 ust. 2 pkt 3 lit. f – zmiany wysokości budynków, w tym magazynów, wysokość wiat dla terenu oznaczonego symbolem ITO z podstawowym przeznaczeniem infrastruktura techniczna – gospodarowanie odpadami.

Ww. uchwała Nr XLII/480/2022 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 lutego 2022 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia – w trybie nowelizacji – zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dzierżysław oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dzierżysław, przyjęty uchwałą Nr XXXIX/426/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23 listopada 2021 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2021.3191 z dnia 6 grudnia 2021 r.)  jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kietrzu, w Referacie Gospodarki Komunalnej,  Budownictwa i Drogownictwa, pokój nr 26, codziennie za wyjątkiem sobót i dni świątecznych, pod numerem telefonu: 77 4854504, wew. 26.

Zainteresowani mogą składać wnioski, uwagi do ww. zmiany miejscowego planu, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wnioski, uwagi należy składać:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz,
  • ustnie do protokołu, w pokoju nr 26 Urzędu Miejskiego w Kietrzu, w godzinach pracy urzędu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@kietrz.pl lub za pomocą platformy ePUAP, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Wniosek, uwaga powinien zawierać przedmiot wniosku, uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Organ sporządzający przedmiotowy projekt planu – Burmistrz Kietrza, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503).

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez  Burmistrza Kietrza danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego miejscowego planu, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planu, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Burmistrza Kietrza.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Burmistrz Kietrza, ul. 3 Maja 1, 48 - 130 Kietrz.

Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kietrzu.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem https://bip.kietrz.pl/ochrona-danych-osobowych.html

Burmistrz Kietrza

 

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Kietrzu

w dniu 09.03.2022r.

 

DOCXobwieszczenie-zm.planu Dzierżysławia.docx (14,18KB)
DOCmpzp nowelizacja.doc (48,00KB)
DOCUzasadnienie do uchwały (1).doc (90,50KB)
XMLDane przestrzenne nowelizacja - przystąpienie.xml (7,45KB)
XMLDane przestrzenne - wyłożenie.xml (7,73KB)