Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kietrz

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KIETRZA

Z DNIA 10.02.2022 ROKU

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kietrz wraz prognozą oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 11 pkt 7 oraz art. 11a  ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, ze zm.) na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kietrz (do którego sporządzenia Rada Miejska w Kietrzu przystąpiła uchwałą Nr XXIII/277/2020 z dnia 24 września 2020 r.) wraz prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 21.02.2022 roku do 22.03.2022 roku,

w Urzędzie Miejskim w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48 – 130 Kietrz,  pokój nr 26, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie studium rozwiązaniami, odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48 – 130 Kietrz, w sali konferencyjnej, w dniu 14.03.2022 r., o godz. 15.00

Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie studium może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 8c ww. ustawy, uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Kietrza, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.04,2022 roku, jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi i wnioski, wniesione w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres e_mail: sekretariat@kietrz.pl

Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko  albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy.

Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Kietrza, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Kietrza, dodatkowo Rada Miejska w Kietrzu.

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Kietrza danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania studium, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania studium, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Burmistrza Kietrza

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Burmistrz Kietrza, ul. 3 Maja 1, 48 – 130 Kietrz.

Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kietrzu.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem https://bip.kietrz.pl./ochrona-danych-osobowych.html

 

PDFTekst studium.pdf (3,01MB)
PDFPOŚ_Studium_Kietrz_20220126.pdf (1,22MB)
PDFPOS_Mapa_20211001.pdf (1,17MB)
PNGRysunek studium - kierunki.png (970,17KB)
PNGRysunek studium - dziedzictwo kulturowe i zabytki.png (832,20KB)
PNGPlansza nr 1 - Struktura władania.png (660,64KB)
PNGPlansza nr 2 - Struktura użytkowania.png (661,42KB)
PNGPlansza nr 3 - Obowiązujące mpzp.png (792,23KB)
PNGPlansza nr 4 - Uwarunkowania przyrodnicze.png (724,71KB)
PNGPlansza nr 5 - Komunikacja i infrastruktura techniczna.png (683,61KB)
PNGPlansza nr 6 - Hierarchia ośrodków.png (395,01KB)
PNGPlansza nr 7 - Dziedzictwo kulturowe i zabytki.png (700,28KB)
PNGPlansza nr 8 - Cele publiczne ponadlokalne.png (687,93KB)
PNGPlansza nr 9 - Bilans terenów.png (672,88KB)
PDF8.7 UCHWAŁA-Studium Kietrz.pdf (18,13MB)
 

PDFWszczecie postepowania.pdf (185,57KB)
PDFwyjaśnienie do rozstrzygnięcia.pdf (1,54MB)
PDFrozstrzygniecie nadzorcze SUiKZP.pdf (2,40MB)

DOCXobwieszczenie BIP studium.docx (14,61KB)
DOCSTUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.doc (95,50KB)
DOCUZASADNIENIE studium Kietrz.doc (60,50KB)

XADESU_2022_531_XLIX_studium.gml.XAdES (5,50KB)