Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wynajem lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Kietrz

Wynajem lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Kietrz

KARTA USŁUG NR 10/WGN/7140

 

Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz

Referat Gospodarki Nieruchomościami nr tel. 77 485 43 56-8 wew. 37

Godziny pracy:
poniedziałek: 7:30 - 17:00,
wtorek-czwartek: 7:30 - 15:30,
piątek: 7:30 – 14:00,

Sposób złożenia wniosku: pocztą, e PUAP-em lub w Punkcie Obsługi Klienta w urzędzie

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poza. 172 z późn. zm.)
 • Uchwała nr XL/455/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kietrz.

 

I. Wymagane dokumenty

Wniosek z załącznikami (do pobrania)

 

II. Opłaty

Wniosek jest wolny od opłat.

 

III. Załatwienie sprawy

Sprawa załatwiana jest do miesiąca, a w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do czasu zakończenia postępowania.

 

IV. Tryb odwoławczy

Podanie o ponowne rozpatrzenie wniosku.

 

V. Inne informacje

 1. Do wynajęcia lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy uprawnione są osoby, których centrum życiowe znajduje się na terenie Gminy Kietrz oraz pozostają w trudnej sytuacji materialnej i mieszkaniowej.
 2. Poprzez trudną sytuację materialną należy rozumieć osoby, których średni miesięczny dochód z okresu 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:
 • 180% najniższej emerytury tj. kwota 2 601,00 zł/os, w gospodarstwie jednoosobowym;
 • 130% najniższej emerytury tj. kwota 1 878,50 zł/os, w gospodarstwie wieloosobowym.
 1. Poprzez trudną sytuację mieszkaniową należy rozumieć:
 • zamieszkiwanie w lokalu, w którym powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi mniej niż 6 m2 powierzchni ogólnej, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku lokalu, który nie posiada kuchni, powierzchnię pokoi przyjętą do obliczeń zmniejsza się o 4 m2
 • zamieszkiwanie w lokalu, który z powodów technicznych nie nadaje się na stały pobyt ludzi.

VI. Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kietrzu (REGON: 000530324) z siedzibą przy ul. 3 Maja  1, 48-130 Kietrz jest Burmistrz Kietrza, wykonujący czynności i zadania wynikające z przepisów prawa. Z administratorem można skontaktować się pisemnie - kierując korespondencję na adres siedziby administratora.
 2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, może Pani/Pan kierować do Inspektora Ochrony Danych pisemnie na ADRES SIEDZIBY Administratora, jak również pod numerem telefonu: 887818800 lub poprzez e-mail:
 3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA: Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpatrzenie wniosku o przyznanie/zamianę lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Kietrz i związanych z tym zobowiązań podatkowych i spraw windykacyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO - wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy,

- art. 6 ust. 1 lit . c RODO - wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa tj. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

 1. ODBIORCY DANYCH: Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są strony, organy uprawnione do przeprowadzenia kontroli, podmioty z którymi Administrator danych osobowych zawarł umowę świadczenia usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych oraz inne podmioty upoważnione, którym dane osobowe mogą być ujawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów.
 3. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH: Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy.
 4. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO: Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00.
 5. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH: Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawodawczym.
 6. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ: Dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.
 7. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU: W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych sprawach ani do profilowania osób, których dane są przetwarzane.

DOCXZałącznik nr 1 Wniosek o wynajem lokalu mieszkalnego (34,93KB)
DOCXZałącznik nr 2 Arkusz weryfikacyjny (32,86KB)