Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin

Regulamin rozpatrywania wniosków o wynajem lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kietrz

Regulamin niniejszy zostaje wprowadzony w celu określenia sposobu wykonania Uchwały nr XL/455/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kietrz.

§1

Wynajem lokali następuje w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego oraz Uchwałę nr XL/455/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kietrz, zwana dalej „uchwałą”.

§2

Osoby ubiegające się o najem lokalu mieszkalnego (w tym najem socjalny, najem w ramach zamiany) składają wnioski do Burmistrza Kietrza w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz, za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do wniosku dołącza się:
a)    deklarację o dochodach gospodarstwa domowego;
b)    oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego;
c)    klauzulę informacyjną.

§3

1.    Wnioski podlegają ewidencji, zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
2.    Wnioski podlegają weryfikacji przez pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego w Kietrzu w zakresie ich zgodności z zasadami wynajmu wynikającymi z „uchwały”.  

§4

1.    Osoby, których kryterium dochodowe oraz warunki zamieszkiwania kwalifikują do najmu umieszczane są liście. Kolejność umieszczenia na liście uwzględnia poza kryterium dochodowym i niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, również kryterium pierwszeństwa zawarcia umowy najmu o którym mowa w rozdziale 4. „uchwały”.
2.    Osoby wpisane na listę, bez uprzedniego powiadomienia przez gminę, zobowiązane są do składania arkusza weryfikacyjnego, na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, w terminie do 31 marca każdego roku, licząc od roku następnego po zamieszczeniu na liście oczekujących. W przypadku braku weryfikacji przez wnioskodawcę, wnioski będą złożone do archiwum i nie będą przedmiotem dalszego procedowania.

§5

1.    W ramach kontroli społecznej, pracownik merytoryczny przedstawi Komisji ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych wykaz wniosków rozpatrzonych zgodnie z zasadami wskazanymi w „uchwale”, projekt listy osób zakwalifikowanych do najmu oraz oczekujących na przydział.
 2.    Komisja na posiedzeniu opiniuje przedłożone dokumenty, a projekt aktualnych list przekazuje wraz z opinią na piśmie do pracownika merytorycznego. 
3.    Pracownik merytoryczny przedstawia dokumenty zaopiniowane przez Komisję ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych Burmistrzowi Kietrza celem podjęcia ostatecznej decyzji.
4.    Zatwierdzony przez Burmistrza Kietrza wykaz osób zakwalifikowanych do najmu oraz listę osób oczekujących na przydział zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz na stronach internetowych urzędu na okres 7 dni.
5.    Zatwierdzona przez Burmistrza Kietrza lista, do której nie wniesiono uwag podczas podania do publicznej wiadomości, jest podstawą wydania skierowania do najmu.

§6

Umowę najmu zawiera zarządca i administrator mieszkaniowego zasobu gminy Kietrz.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu:
DOCXZałącznik nr 1 Wniosek o wynajem lokalu mieszkalnego (34,93KB)

Załącznik nr 2 do regulaminu
DOCXZałącznik nr 2 Arkusz weryfikacyjny (32,86KB)