Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023

Urząd Miejski w Kietrzu informuje, że dnia 24 stycznia 2022 r. rozpocznie się nabór wniosków od właścicieli nieruchomości z terenu gminy w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023 z udziałem środków NFOŚiGW w Warszawie, udzielanego przez WFOŚiGW w Opolu. Celem programu jest wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.  

Dofinansowaniu podlegać będą: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kietrz. Środki przeznaczone na dofinansowane pochodzić będą z:

 • NFOŚiGW Warszawie- do 50% kwoty dofinansowania,
 • WFOŚiGW w Opolu- nie mniej niż 35 % kwoty dofinansowania,
 • dotacji z budżetu Gminy Kietrz,
 • środków własnych beneficjenta (właściciela nieruchomości), który wpłaca na konto gminy wymagany wkład.

 

Wnioski należy składać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kietrzu w terminie do dnia 31 marca 2022 r. (włącznie).  

 

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

             

Poniżej podajemy wykaz dokumentów niezbędnych do otrzymania dofinansowania:

 1. wniosek złożony do gminy (do dnia 31.03.2022 r.),
 2. załączniki do wniosku:
 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do budynku albo budowli lub lokali,
 • w przypadku współwłasności (w tym współwłasności małżeńskiej) wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli,
 • potwierdzenie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji, że dany obiekt budowlany został zinwentaryzowany w Urzędzie Miejskim w Kietrzu (osoby fizyczne) lub kserokopia informacji o wyrobach zawierających azbest, złożona do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (pozostałe podmioty),
 • kopia „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” sporządzona wg załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)- oryginał do wglądu,
 • kopia zgłoszenia w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Głubczycach robót budowlanych lub decyzja o pozwoleniu na budowę, montaż, przebudowę, remont lub wykonanie innych robót budowlanych, obejmujących w swoim zakresie demontaż wyrobów zawierających azbest– zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane- oryginał do wglądu,
 • dokument potwierdzający przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych lub oświadczenie inwestora o braku sprzeciwu wobec ww. zgłoszenia,
 • w przypadku przedsiębiorców, należy złożyć dodatkowo:
 • potwierdzenie z wywiązywania się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska,
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych lub oświadczenie o takiej pomocy w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

 

Dokumenty można pobrać w Urzędzie Miejskim w Kietrzu lub na stronie www.bip.kietrz.pl w zakładce Ochrona środowiska→ Dotacje→ Zasady udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z innych źródeł.

 

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji Urzędu Miejskiego w Kietrzu, nr tel.  77/485 43 56, wew. 22 lub 34.

 

PDF1. Wniosek o udzielenie dotacji.pdf (807,52KB)
PDF2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do budynku albo budowli lub lokali.pdf (277,66KB)
PDF3. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.pdf (41,54KB)
DOC4 Oświadczenie o pomocy de minimis.doc (73,50KB)
DOC5. Informacja o wyrobach zawierających azbest.doc (50,00KB)
DOCX6. Oświadczenie o braku sprzeciwu organu budowlanego.docx (11,99KB)