Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół nr XL/2021 z sesji Rady Miejskiej z dnia 21.12.2021 r.

        Kietrz, dn. 29.12.2021 r.

Protokół Nr XL/2021

XL Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu

 


Obrady rozpoczęto 21.12.2021 o godz. 15.08 a zakończono o godz. 20:07  tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 radnych:

1. Mirosław Skoczylas

2. Damian Bosowski

3. Lech Duda

4. Czesław Lach

5. Stanisław Babiniec

6. Barbara Drzał

7. Paweł Chruściel

8. Bartłomiej Górka

9. Małgorzata Bajer

10. Beata Głogiewicz

11. Zofia Janusz

12. Agata Mormul

Sołtysi:

Beata Wanicka

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Burmistrz Kietrza- Dorota Przysiężna- Bator,

- Marceli Głogiewicz – zastępca Burmistrza Kietrza,

- Skarbnik Gminy- Beata Trzcińska,

- Radca prawny- Adam Biernacki

- Kierownik Referatu Nieruchomości – Elżbieta Sokołowska,

- Kamil Bednarz – Kierownik Referatu Budownictwa, Drogownictwa i Gospodarki Komunalnej

- Dyrektor Żłobka – Aleksandra Żłobicka

- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Ryszard Kasprzycki

 

 

1. Rozpoczęcie obrad sesji. (15:08)

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Babiniec stwierdzając wymagane kworum otworzył XL Sesję Rady Miejskiej w Kietrzu. Przewodniczący przywitał uczestników sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad. (15:10)

1. Rozpoczęcie obrad sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XXXIX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 23.11.2021 r.

4. Informacje:

4.1 Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym,

4.2 Przewodniczących stałych Komisji Rady o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Zapytania i interpelacje radnych.

6. Uchwalenie budżetu na 2022 rok:

6.1. uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej;

6.2. uchwała w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Kietrz na 2022 rok.

7. Podjęcie uchwał:

7.1  w sprawie zmian budżetu gminy Kietrz na 2021 rok;

7.2  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;

7.3  w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kietrzu na 2022 rok;

7.4 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok;

7.5 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kietrza;

7.6 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży członkom organów gminy, komisji Rady Miejskiej w Kietrzu oraz przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Kietrz ;

7.7 w sprawie uznania skargi na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za bezzasadną;

7.8 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Samorządowym Żłobku w Kietrzu;

7.9 w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego o nazwie „Program Polityki Zdrowotnej – kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Kietrz w latach 2022-2026”;

7.10 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kietrz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

7.11 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/57/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie członkostwa Gminy Kietrz w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania “Płaskowyż Dobrej Ziemi”

7.12 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

7.13 w sprawie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości, położonych w Kietrzu.

7.14 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości położonych w Kietrzu, Dzierżysławiu, Ściborzycach Wielkich, Nasiedlu, Rozumicach, Nowej Cerekwi i Ludmierzycach;

7.15 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kietrz

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

9. Oświadczenia.

10. Informacje bieżące.

11. Zakończenie obrad.

Pani Burmistrz złożyła wniosek o zmianę porządku obrad:

- w punkcie 7.16 wprowadzenie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy Kietrz niewygasających z upływem roku budżetowego 2021

 

- w punkcie 8  obrad: Prezentacji założeń „Strategii rozwoju gminy Kietrz na lata 2021-2030”

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie w punkcie 7.16 uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy Kietrz niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 i w głosowaniu jawnym, imiennym wniosek został przyjęty. (15:11)

 

Wyniki imienne:

ZA (12)

Agata Mormul, Bartłomiej Górka, Damian Bosowski, Paweł Chruściel, Stanisław Babiniec, Zofia Janusz, Małgorzata Bajer, Czesław Lach, Beata Głogiewicz, Barbara Drzał, Lech Duda, Mirosław Skoczylas

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)

Lesław Kuśnierz, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie w punkcie 8 obrad Prezentacji założeń „Strategii rozwoju gminy Kietrz na lata 2021-2030” i w głosowaniu jawnym, imiennym wniosek został przyjęty (15:12)

 

Wyniki imienne:

ZA (12)

Agata Mormul, Bartłomiej Górka, Damian Bosowski, Paweł Chruściel, Stanisław Babiniec, Zofia Janusz, Małgorzata Bajer, Czesław Lach, Beata Głogiewicz, Barbara Drzał, Lech Duda, Mirosław Skoczylas

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)

Lesław Kuśnierz, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie porządku obrad po zmianach i w głosowaniu jawnym, imiennym wniosek został przyjęty.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (12)

Agata Mormul, Bartłomiej Górka, Damian Bosowski, Paweł Chruściel, Stanisław Babiniec, Zofia Janusz, Małgorzata Bajer, Czesław Lach, Beata Głogiewicz, Barbara Drzał, Lech Duda, Mirosław Skoczylas

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)

Lesław Kuśnierz, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska

 

 

Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:

 

1. Rozpoczęcie obrad sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XXXIX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 23.11.2021 r.

4. Informacje:

4.1 Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym,

4.2 Przewodniczących stałych Komisji Rady o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Zapytania i interpelacje radnych.

6. Uchwalenie budżetu na 2022 rok:

6.1. uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej;

6.2. uchwała w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Kietrz na 2022 rok.

7. Podjęcie uchwał:

7.1  w sprawie zmian budżetu gminy Kietrz na 2021 rok;

7.2  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;

7.3  w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kietrzu na 2022 rok;

7.4 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok;

7.5 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kietrza;

7.6 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży członkom organów gminy, komisji Rady Miejskiej w Kietrzu oraz przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Kietrz ;

7.7 w sprawie uznania skargi na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za bezzasadną;

7.8 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Samorządowym Żłobku w Kietrzu;

7.9 w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego o nazwie „Program Polityki Zdrowotnej – kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Kietrz w latach 2022-2026”;

7.10 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kietrz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

7.11 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/57/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie członkostwa Gminy Kietrz w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania “Płaskowyż Dobrej Ziemi”

7.12 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

7.13 w sprawie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości, położonych w Kietrzu.

7.14 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości położonych w Kietrzu, Dzierżysławiu, Ściborzycach Wielkich, Nasiedlu, Rozumicach, Nowej Cerekwi i Ludmierzycach;

7.15 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kietrz

7.16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy Kietrz niewygasających z upływem roku budżetowego 2021

 

8. Prezentacja założeń „Strategii rozwoju gminy Kietrz na lata 2021-2030.

 

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

 

10. Oświadczenia.

11. Informacje bieżące.

12. Zakończenie obrad.

 

3. Przyjęcie protokołu XXXIX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 23.11.2021 r. (15:13):

 

Protokół XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu przyjęty został jednogłośnie.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (12)

Agata Mormul, Bartłomiej Górka, Damian Bosowski, Paweł Chruściel, Stanisław Babiniec, Zofia Janusz, Małgorzata Bajer, Czesław Lach, Beata Głogiewicz, Barbara Drzał, Lech Duda, Mirosław Skoczylas

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)

Lesław Kuśnierz, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska

 

4. Informacje (15:21):

 

4.1  Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym, (15: 14) - w załączeniu do protokołu.

4.2. Przewodniczących stałych Komisji Rady o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym. (15:18):

1) Przewodnicząca komisji rewizyjnej przedstawiła informację z posiedzeń  komisji  z dnia    
29.11.2021 r. i 15.12.2021 r. oraz z 21.12.2021 r..

2) Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji przedstawiła informację z posiedzenia komisji    
    w dniu 18.11.2021 r.i 26.11.2021 r.

3) Przewodniczący Komisji ds. rozwoju miasta, oświaty i usług przedstawił informację z posiedzenia komisji w dniu 03.12.021 r.

 

5. Zapytania i interpelacje radnych (15:27)

 

 Radny Lech Duda  - pytania  złożone na piśmie – w załączeniu do protokołu.

 Radna Agata Mormul – pytania złożone na piśmie – w załączeniu do protokołu.

Damian Bosowski
1.proszę o podanie szczegółów spotkania odnośnie sieci ciepłowniczej.

2. proszę o podanie dokładnej kwoty, jaka została gminie Kietrz przyznana z Programów Rządowych w roku 2020 oraz 2021. Proszę na piśmie o podanie wszystkich programów i wszystkich zadań, konkretne kwoty przyznane, jaki to był procent budżetu gminy w tych latach 2020 i 2021 r. i analogicznie jaką kwotę gmina Kietrz otrzymała z programów europejskich z podziałem na zadania, kwoty. Chodzi mi o zadania inwestycyjne.

 

6. Uchwalenie budżetu na 2022 rok (15:32):

Przewodniczący odczytał opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawach:

- projektu uchwały budżetowej na 2022 rok,

- możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej,

- projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

6.1. uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej;

Skarbnik Gminy Beata Trzcińska udzieliła komentarza do projektu uchwały i autopoprawki, którą radni otrzymali w dniu 20.11.2021 r.

6.2. uchwała w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Kietrz na 2022 rok.

Skarbnik Gminy Beata Trzcińska wskazała, że państwo radni otrzymali projekt budżetu w ustawowym terminie do 15.11.2021 r. oraz udzieliła komentarza do autopoprawki, którą otrzymali w dniu 20.11.2021 r.

 

Radny Lech Duda – kiedyś zwracałem uwagę już na to, że większość inwestycji dotyczy Kietrza. Pewnie otrzymam odpowiedź, że jeszcze będą projekty i będzie na terenach wiejskich. Wypisałem sobie kwoty i to są inwestycje: 9 545 271,00 zł miasto na 2022 rok ujęte w planie i 3 342 000,00 zł sołectwa, w tym 345 tys. stanowi fundusz sołecki. To jest 1/3 mniej niż w mieście. Ja wiem, że w mieście te koszty będą wyższe, jednak liczba mieszkańców jest porównywalna. Myślę, że konstruując budżet należy to bardziej równoważyć. Trochę tu jest dokonana jakaś segregacja. Na dowód tego chciałbym podać jeszcze jeden przykład. Na przełomie maja i kwietnia byłem u Pani Burmistrz, żeby zmienić wynagrodzenie za koszenie na terenach wiejskich. Odpowiedziała Pani, że w środku roku nie będziemy tego ruszać. Dla porównania podam kwoty w mieście i w sołectwie przy 20 arach, przy 6-krotnym koszeniu w sołectwie to jest kwota 190,00 zł brutto, a w mieście 20 arów,  jest 1900,00 zł brutto. Ja rozumiem, że tu jest firma wynajęta, liczy sprzęt, liczy paliwo. Panie Przewodniczący ile za koszenie można dostać na wiosce? W imię czego Ci ludzie mają kosić, może zanim uchwalicie ten budżet to pomyślcie o tym, kto będzie robił za 10 złotych? Długi wywód, ale myślę, że potrzebny, Jeżeli radni składają wnioski, to trzeba się nad tym pochylić.

 

Przewodniczący Rady – tak panie radny to są kwoty niewielkie, rzędu 20 zł, odnosiłem się do tego na ostatniej sesji. Jednak do tej pory macie Państwo z tego pożywkę. Są na mnie i na radną Bajer donosy do Wojewody. To jest konsekwencja tej całości. To są niewielkie gratyfikacje, bo na wioskach większość rzeczy robi się społecznie.

 

Radny Lech Duda – nie mieszajmy tych dwóch rzeczy. Tu chodzi o wynagrodzenie tych ludzi i żeby było komu kosić. Może warto się zastanowić, żeby robić to kompleksowo, że robiła firma i wtedy nie będzie problemów.

 

Pani Burmistrz – chciałabym się odnieść do tego, co radny Lech Duda powiedział. Panie  radny powiedział pan, żeby nie mylić pojęć, bo tu nie chodzi o to co radny, tylko o to koszenie. Wie pan co, tu chodzi o człowieka po prostu i takimi właśnie działaniami, kiedy Ci ludzie robią to niemalże społecznie, a państwo wokół tego wytwarzacie aurę niesłychanego zarobkowania i ludzi odstraszacie. A to, że na wioskach kosi się niemalże społecznie, to ja o tym doskonale wiem i jestem pełna szacunku dla wszystkich tych, którzy na wioskach koszą, niezależnie od tego czy jest to radny, czy jest to ktoś, kto nie posiada żadnej funkcji. Należy im się szacunek, a państwo podnosicie to jako argument przeciwko nim. To są pieniądze, które bardzo często uwierają. Pani radna Bajer niejednokrotnie mówi o tym jak inne dzieci w wieku jej dzieci akurat odpoczywają w sobotę, a jej dzieci koszą, albo robią inne rzeczy społecznie. I nie wiem czy pani radna po tym jak usłyszała kolejny raz, choć umowa zwarta jest na jej męża, co jest dopuszczalne prawem i powie do męża: „wiesz co, zostaw to, dla tych 20,00 zł nie warto, robiliśmy to prawie społecznie, ale ponieważ jesteśmy z tego powodu szykanowani, to nie róbmy tego”. A pro po porównania kosztów inwestycji

miasto-wieś. One może nie do końca będą takie, jak pan powiedział, bo zapowiada Rząd kolejny nabór jeśli chodzi o Polski Ład i w tym naborze dwa wnioski na miejscowości popegeerowskie. Wśród tych dwóch wniosków oba, jak ustaliliśmy na komisji wspólnej dotyczą miejscowości, które nie są miastem. Jeśli się uda zdobyć dofinansowanie, ma pan słuszność czasem się udaje czasem nie, to te relacje się trochę zmienią. Panie radny ja naprawdę rozmawiam z ludźmi mieszkającymi w naszych sołectwach i Ci ludzie niemalże zgodnie twierdzą, że tyle ile się teraz robi na sołectwach w przeciągu dwóch lat, nie robiło się nigdy. Oczywiście, że czasem są to inwestycje ciut mniejsze, ale równie potrzebne. Ja bym pana chciała zapytać, co Pan mówił 5 lat temu, 4 lata temu o zrównoważeniu budżetu. Zrównoważenie budżetu polega na zrównoważeniu zaspokajania potrzeb i one nie zawsze mierzą się milionami. Gdzieś w wiosce jest potrzeba wybudowania nowego przepustu, on nie kosztuje milion tylko 30 tys., ale jest to równie ważne jak droga w mieście, dla ludzi, którzy są zalewani, bo jest załamany i niedrożny. Wydaje mi się, że naprawdę reagujemy na potrzeby sołectw na tyle, ile to jest możliwe. I to też mi przyświecało, kiedy konstruowałam swoją  propozycją budżetu, co do której państwo mogliście wnosić uwagi np. na komisjach wspólnych. Było milczenie. Zapewne teraz będą uwagi. Dlaczego wtedy nie, a teraz tak, wszyscy znamy odpowiedź. Tak ten budżet skonstruowałam, żeby te sołectwa, które mogły czuć się niedoinwestowane, żeby te sołectwa poczuły, że o nich się również myśli. Pierwszy przykład z brzegu Rozumice. Przez te dwa lata nie zrobiliśmy tam nic, a przychodzą przedstawiciele klubu sportowego: „Prąd nam doprowadźcie” – jest 30 tys, o drodze mówią jest drugie 30 tys. Kozłówki – plac zabaw, to jest rzecz o którą wnoszą od trzech lat. Dali 10 tys. z funduszu sołeckiego, proponuje drugie 10 tys., żeby dołożyć z budżetu. Dlatego proszę, żeby nie mówić o tym, że budżet zrównoważony będzie wtedy gdy będzie po równo, bo tak nigdy nie będzie. Zaobserwujcie państwo gminy ościenne, czy rzeczywiście tak jest, czy jednak skumulowane wydatki dotyczą centrum gminy. Zresztą myślę panie radny, że pan jest reprezentantem sołectwa, które nie powinno czuć się niedoinwestowane.

 

Radny Lech Duda – ja nie mówiłem, że ma być po równo, ja to rozumiem, że nigdy tak nie będzie. Jeśli chodzi o kwestię koszenia, to dlaczego państwo zarzucacie nam, że piętnujemy. Przecież ja byłem u Pani na początku kwietnia, ja wtedy byłem u pani, żeby podnieść temu panu, żeby umowę podpisał.  Wtedy prosiłem i pani odpowiedziała, że dobrze zastanowimy się przy budżecie. A czy radny może pobierać czy nie to jest istotą, ale to jest oddzielna sprawa. I proszę mi nie zarzucać, że ja próbuje to jakoś piętnować. Proszę mi powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Za poprzedniego pana Przewodniczącego wspólnie ustaliliśmy taką zasadę, że jeżeli finansujemy z funduszu sołeckiego jako wydatki majątkowe, to jeżeli wpłynie wniosek to będziemy pomagać. Dlatego dziwię się, że akurat teraz żeście państwo od tego odeszli. Przytoczę tylko tutaj jak żeście państwo podzielili dofinansowanie do funduszy sołeckich: Chróścielów 25 tys., ma 28 tys., Kozłówka 10 tys., ma 17 tys., Lubotyń 26 tys. ma z funduszu, 0 dofinansowania – oni się nie starali o nic?, Ludmierzyce 15589 tys.  też 0 dofinansowania, Nasiedle 26 tys. z funduszu sołeckiego, 0 – nie pisali o nic?, Nowa Cerekwia 45 tys. , 3 tys. dofinansowania, Pilszcz 42 tys.,  dofinansowania, wiem, że pisałem, bo sam osobiście piałem do budżetu, Rogożany nic nie mają, może nie pisali, bo będą drogę mieć, Rozumice 25 tys. , 26 tys. mają. Ja nie mam nic przeciwko, ale chodzi o dyskryminację. Ściborzyce Wielkie 28 800 tys. 40 tys. dofinansowania, Wojnowice 33 tys. 50 tys. dofinansowania. Ja się z tym zgadzam, nie mam nic przeciwko, tylko powiedzcie mi jak inne wioski mają sobie radzić, przeznaczając fundusz sołecki na inwestycje, na jakieś zadanie majątkowe, jak nie dostają nic. Nie wiem, to jest jakieś kupczenie, o co mam podejrzewać. Nie wiem czym, żeście się państwo kierowali? Jaka zasada tutaj jest, z czego to wynikało?

 

Pani Burmistrz – a państwo nie widzieliście tego w trakcie komisji wspólnych, to był jeszcze czas żeby wnieść jakieś swoje poprawki.

 

Radny Lech Duda – wtedy nie było tyle czasu od udostepnienia materiałów do komisji, to nie jest minuta, żeby to wszystko przeanalizować. Tak jak wspomniałem było zadanie, o które pisałem, żeby zwiększyć, nie pisałem o ile zwiększy.  Ja nie pisałem tego dla siebie, chciałem, żeby to było ujęte, a to jest wyrzucone.

 

Pani Burmistrz – no właśnie budżetu nie ustala się dla siebie tylko dla swoich  mieszkańców i pańska uwaga na temat kupczenia jest uwagą kompletnie niestosowną. Kupczenie jest wtedy jak się dostaje coś za coś. Ja byłam autorką tego budżetu, potem radni na komisjach go zaakceptowali, więc proszę mi powiedzieć,  gdzie pan upatruje tego kupczenia? Może pan zapytać, ale proszę zważać na słowa. Ja w życiu do nikogo z państwa nie użyłam takiego sformułowania. Mówi pan, że jak był poprzedni Przewodniczący, to zawarliśmy taką zasadę, postanowiliśmy ją realizować. No to prawda postanowiliście panowie taką zasadę realizować, a rzeczywiście była w tamtym roku w dużej części zrealizowana. Trochę mamy specyficzny rok, spróbuję wytłumaczyć czym się kierowałam, realizując trochę inne zasady. Trochę mamy specyficzny rok, dlatego, że inwestycji planujemy na bardzo wiele milionów, a może tak być, bo takie są zapowiedzi Rządu i wtedy na wpłaty własne będziemy potrzebować jeszcze więcej, na wpłaty własne także dotyczące inwestycji na sołectwach. Dlatego do dyspozycji miałam zdecydowanie mniejszą pulę środków niż w roku ubiegłym. Czym się kierowałam? Jeśli gdzieś zadanie było rozpoczęte, to tam starałam się dołożyć z budżetu gminy, tak było np. w Chróścielowie, w Kozłówkach, bo od trzech lat słyszę, że dzieci nie mają placu zabaw. Pan mówi, że w niektórych sołectwach nic w tym roku nie dołożyłam, no ale proszę państwa ja mam tutaj przygotowaną analizę dotycząca miejscowości Nasiedle. W tamtym roku fundusz sołecki plus to co się według tamtej umowy respektowało, ale jeszcze np. 25 tys.  dopłaciliśmy do tej drogi przy pałacu, na którą zabrakło. Dopłaciliśmy niemalże 4 tys. do budowy oświetlenia, którą pierwotnie zaplanowano. Dopłaciliśmy do wymiany pokrycia dachu na szkole w Nasiedlu też jakąś kwotę, więc proszę państwa to co dopłaciliśmy to niemal drugi fundusz sołecki. Więc czasami zdarza się tak, że nawet jak nie było zadania, a była potrzeba, to przeznaczaliśmy  kilka tysięcy na sfinalizowanie tego zadania. Tak było z umocnieniem skarp w Nasiedlu czy z tym przyczółkiem Chróścielowie, a przeznaczyliśmy na to pieniądze przy okazji tej większej inwestycji. Takie sytuacje też się zdarzają, proszę o tym nie zapominać.

 

Radny Mirosław Skoczylas – tak się pani przygotowała, jeśli chodzi o Nasiedle. Tak, zgadza się. Tylko proszę wskazać chociaż jedna inwestycję, która została na przestrzeni 3 lat zrobiona poza funduszem sołeckim. Ja nie mówię o dachu na szkole, sama pani wie, dlaczego, to zostało zrobione. Szkoła też sama sobie uskładała pieniądze, inaczej byśmy tego nie robili. Przyczółek nie był robiono w ubiegłym roku, a dwa lata temu, ponieważ komisja wiejska stwierdziła, zagrożenie zdrowia i życia. Takowe też były w innych miejscowościach, nie tylko w Nasiedlu. Wszyscy wiemy, co wyrządzały powodzie i inne kataklizmy i nikt nie miał pretensji z nas, jak trzeba, no to trzeba to robić. A to, że 4 tys. do oświetlenia, trudno jest wyliczyć w tym momencie ile to będzie kosztowało. Jednak zastanawia mnie jedno, dlaczego tylko niektóre miejscowości zostały całkowicie pominięte w funduszu sołeckim. W ubiegłym roku, każda miejscowość, bez wyjątku, mniejszą czy większą kwotę otrzymała. A w tym roku pominięte są niektóre miejscowości, nie będą pytała dlaczego, mogę się domyślić. Podobnie jest też w mieście, niektóre rejony radnych też zostały całkowicie  pominięte. Trudno, tak pani Burmistrz zdecydowała, większość rady zaopiniowała, no i tak będzie. Mam jeszcze jedno pytanie, został złożony wniosek radnej z Lubotynia odnośnie rekonstrukcji wieży w Lubotyniu i nie ma, ja nie znalazłem, może jest jakaś pozycja w budżecie? W ubiegłym roku mieliśmy takie, było 20 tys. przekazane na Dzierżysław, 20 tys. na parafie Kietrz. W tym roku taki wniosek tez wpłynął, podpisany przez księdza z Dzierżysławia, nie zauważyłem tego. Nie wiem, może będzie możliwość w trakcie roku? Chodzi o tzw. zabytki.

 

Skarbnik Beata Trzcińska – do mnie bezpośrednio nie wpływają, tylko do Referatu Budownictwa.

 

Kamil Bednarz – wniosek Parafii Dzierżysław wpłynął trzy tygodnie temu, o dofinansowanie wieży kościelnej w Lubotyniu.

 

Radny Mirosław Skoczylas – tak to jest takie pismo, ale we wrześniu był wniosek o ujęcie w budżecie na 2022 rok. Ja mam tu kopie tego pisma z listopada i tam pisze, że zgodnie z wnioskiem złożonym do budżetu na 2022 rok.

 

Kamil Bednarz – to jest kwestia sprawdzenia.

 

Radny Mirosław Skoczylas – ja bym bardzo prosił.

 

Radny Lech Duda – pani Burmistrz czy pani upoważniała jakieś osoby do tego, aby schodzić informować księdza, że w tym roku takich wniosków już nie można składać, bo jest złożone dwa wnioski i nie będą już przyjmowane. Kto z pracowników jest upoważniony do tego typu informacji i decydowania czy ten wniosek może ten ksiądz złożyć czy nie? Ksiądz mówił, że zeszła jakaś pani z góry i powiedział, że już w tym roku nie będzie można składać, bo już jest złożone dwa wnioski.

 

Pani Burmistrz – chciałabym pana zaprosić do mnie, będziemy rozmawiać, poprosimy panią z tego referatu, która być może wtedy zeszła i rozmawiała z księdzem. Jak będziemy mieć obie strony wysłuchane, to będziemy się starali dociec prawdy, bo pracownicy merytoryczni są upoważnieni do udzielania informacji, ale ja muszę wiedzieć kto powiedział, w jakich okolicznościach. To nie powinno być tak, że poza czyjąś obecnością my tutaj próbujemy wyrokować. Nie chciałabym, aby któraś ze stron była pokrzywdzona.

Odnośnie słów radnego Skoczylasa, ja nie powiedziałam, że wymieniliśmy pokrycie dachu na szkole w Nasiedlu  w całości, wiem jaka była umowa, respektowaliśmy tę umowę, dołożyliśmy do tego pokrycia. Nie starczyło z tego co odłożyli i dołożyliśmy, bo szanuje szkoły. Mówi pan o skarpie, że stwarzała zagrożenie. Ja też tam byłam. W Dzierżysławiu też musieliśmy zrobić przepust, bo było zagrożenie. Chodzi mi o to, żeby pokazać, że robimy takie rzeczy, reagujemy na sygnały, które dochodzą do nas z sołectw. Powiedział Pan, że w tamtym roku każde sołectwo otrzymało taką pomoc do funduszu sołeckiego, ale zapomniał pan powiedzieć, że wyniknęło to z mojej autopoprawki. Ja zrezygnowałam z dwóch, tak mi się wydaje zadań po to, aby te środki przeznaczyć na wsparcie sołectwa. W tym roku nie mogłam tego zrobić, bo chyba wszystkie, to są zadania z dofinansowania, dlatego dostała część sołectw. Jeszcze od nas będzie zależał budżet na rok kolejny i zrobimy to sprawiedliwie, wtedy dodamy do tych sołectw, które w tym roku w planach mają mniejsze inwestycje. Wcale nie wykluczam, że może jakieś środki się znajdą, bo w czasie roku czasem tak jest i wtedy będziemy mieli na uwadze te sołectwa, które by potrzebowały jakiegoś wsparcia do funduszu sołeckiego.

 

Radny Bartłomiej Górka – ja chciałabym zabrać głos w sprawie dwóch zadań z budżetu w rozdziale 60017, a mianowicie „Przebudowa drogi transportu rolnego z Kozłówki do Księżego Pola” i zadanie „Remont nawierzchni na ulicy Głowackiego 13-17”. W wykazie zadań inwestycyjnych mieliśmy to zadanie  „Przebudowa drogi transportu rolnego z Kozłówki do Księżego Pola” na 350 tys. złotych, a teraz jest z własnych środków na kwotę 100 tys. Nie bawmy się w pół środki, jeżeli mamy coś robić, to róbmy to kompleksowo, a nie 1/3 drogi. Odnośnie tej drogi było już kilka razy podejmowane głosowanie, nawet radna z tego okręgu, pani Głogiewicz nie poparła tego, mimo, że było dofinansowane ze środków zewnętrznych. Trochę absurd, że jak mamy dofinansowanie to nie przegłosowujemy, a teraz przy udziale środków własnych tak. Jeżeli chodzi o zadanie na Głowackiego, czyli „Remont nawierzchni na ulicy Głowackiego 13-17” to jedyne zadanie, które jest w wykazie zdań inwestycyjnych od dwóch lat. Na Głowackiego od prawie 30 lat, nie było nic zrobione. Tam mieszka szanowni państwo ok.60 rodzin. Tam wjeżdżają ambulanse, jest trudno podjechać, bo wystają studzienki kanalizacyjne. Apeluje o rozwagę. Z jednej strony mamy poprawę komfortu dojazdu do pojazdów ciężkich, a z drugiej strony poprawa funkcjonowania i bezpieczeństwa mieszkańców. Ta nawierzchnia jest naprawdę w kiepskim stanie. Składam wniosek o przeniesienie kwoty 100 000,00 zł z zadania przebudowa drogi transportu rolnego z miejscowości Kozłówki do Księżego Pola na zadanie Remont nawierzchni drogi ulicy Głowackiego 13-17. Proszę to poddać pod głosowanie.

 

Radna Agata Mormul – ja się też chciałam odnieść odnośnie tej drogi z Kozłówki do Księżego Pola. Z tego co państwu wiadomo, to nie było jedno głosowanie. Była też obecność sołtysa Świętanowskiego na komisji, który bardzo prosił o to, żeby zrealizować, to, co mieszkańcy Kozłówki chcą. Wpłynęło pismo, gdzie mieszkańcy się podpisywali i prosili o tą drogę. Prosiłam wtedy, żeby doprecyzować, że to mieszkańcy Lubotynia chcą drogi z Lubotynia do Kozłówek, a mieszkańcy Kozłówki chcą do Księżego Pola i nie będzie niezrozumienia. Myśmy w tamtym roku  przeznaczyli na Kozłówki niewielką kwotę. Nie mieliśmy szansy tej inwestycji dofinansować, ale może jeszcze się pojawi taka możliwość. Wpadamy w jakąś paranoje. Pan radny Lech Duda mówił o tym, że jesteśmy stronniczy, że jednym dajemy innym nie. Jeżeli mieszkańcy proszą nas o to dobitnie, były pisma, wizyta pana sołtysa, to może trochę trzeba się pochylić nad tą prośbą. Wiemy też, że ostatnio radna Głogiewicz składała takie oświadczenie, gdzie tłumaczyła, dlaczego tak, a nie inaczej głosowała, bo tutaj się radnej zarzuca, gdzie chyba pamięć mnie nie myli, to pierwsze głosowanie pani radna zagłosowała za drogą, więc przerzucanie komuś tutaj, że robi tak czy nie, to jest chyba niestosowne.

 

Radna Beata Głogiewicz – miałam się już do tego nie odnosić, ale ten temat wałkujemy znowu. Pan zarzuca, że nic nie robimy, a tak naprawdę wałkujemy to drugi rok, taka prawda.

Radny Lech Duda – nigdy nie było mowy o drodze z Kozłówki do Lubotynia, nie wiem kto to wymyślił. Od początku kadencji, do momentu kiedy byłem przewodniczącym komisji wiejskiej, zawsze była mowa o drodze z Kozłówki do Księżego Pola.  Pani radna Mormul pani to przyniosła gdzieś z pracy o tej drodze,  ja wytłumaczyłem o którą drogę chodzi-to dobrze to dobrze. Pani radna Głogiewicz, żeby już było wszystko jasne, tłumaczyłem wiele razy i myślałem, że ta zasada obowiązuje. Dzisiaj uchwalamy budżet, jest plan i jest ujęte zadanie w tym budżecie, naraz wyskakuje, że jest dofinansowanie. Ktoś złożył wniosek o dofinansowanie tej drogi chociaż ta droga nie była ujęta w budżecie. Były zaplanowane inne wydatki w budżecie. I teraz inaczej, w połowie roku wyskoczy jakieś zadanie napiszemy projekt i się okaże, że pani nie dostanie pieniędzy, bo został złożony wniosek na inne zadanie. Ciekawe, co  by pani powiedziała, skoro było w budżecie, było zaplanowane, a teraz pan chce mi odebrać te pieniądze, bo ktoś wymyślił w połowie roku, że napisze jakiś projekt. Na tym polega sprzeczność, a nie że grupa radnych się nie chciała zgodzić na ta drogę. Chciałbym, aby wszystkie drogi wyglądały lepiej. Drogę z Pilszcza do Oldrisova robimy , jest w opłakanym stanie, już parę złoty tam poszło i chyba nigdy nie będzie zrobiona. Ale tutaj ktoś wymyśla , że chcieliśmy robić drogę wbrew mieszkańcom.

 

 Przewodniczący Rady – ja chciałem tylko dodać, że jak odrzuciliście tą drogę, to nie było żadnego zagrożenia.

 

Radna Agata Mormul  – ja tutaj nie pamiętam, poproszę pana Zastępcę, ale nie raz na mówiliśmy, że jak się pojawia jakieś okazje, to warto aplikować, bo jest szansa na zrobienie jakiegoś dodatkowego zadania. Proszę panie Burmistrzu o przypomnienie jaka to była kwota na to dofinansowanie na tą drogę.

 Zastępca Burmistrza – nie wiem czy jest sens mówić o tym, tak jak radna Głogiewicz wspomniała wałkujemy to drugi rok. Ja działałem pod wpływem impulsu, który mówił, jest program trzeba złożyć wniosek, a czy zostanie zrealizowane czy będzie dofinansowanie to jest inna kwestia. W tym roku również jest Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, jeżeli państwo przyjmiecie budżet tak jak jest. Ceny oczywiście się mocno zmieniają. Nie będę mówił w stu procentach jaka jest kwota kosztorysowa. Jeżeli taka kwota się pojawi, jeśli to wycenimy z panem Kamilem, bo w tej chwili kosztorys jest tworzony, to wtedy na państwa życzenie pokażemy tą kwotę.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Górki przeniesienie kwoty 100 000,00 zł z zadania przebudowa drogi transportu rolnego z miejscowości Kozłówki do Księżego Pola na zadanie Remont nawierzchni drogi ulicy Głowackiego 13-17 i w głosowaniu jawnym, imiennym wniosek został odrzucony (16:50).

Wyniki imienne:

ZA (3)

Bartłomiej Górka, Lech Duda, Mirosław Skoczylas

 

PRZECIW (8)

Damian Bosowski, Czesław Lach, Stanisław Babiniec, Agata Mormul, Zofia Janusz, Barbara Drzał, Beata Głogiewicz, Małgorzata Bajer

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Paweł Chruściel

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)

Lesław Kuśnierz, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wprowadzoną autopoprawką  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

Wyniki imienne:

ZA (9)

Damian Bosowski, Małgorzata Bajer, Stanisław Babiniec, Czesław Lach, Zofia Janusz, Agata Mormul, Paweł Chruściel, Barbara

Drzał, Beata Głogiewicz

PRZECIW (3)

Bartłomiej Górka, Lech Duda, Mirosław Skoczylas

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)

Lesław Kuśnierz, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska

 

UCHWAŁA NR XL/339/2021

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Kietrz na 2022 rok. wraz z wprowadzoną autopoprawką  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

Wyniki imienne:

ZA (9)

Agata Mormul, Małgorzata Bajer, Czesław Lach, Barbara Drzał, Stanisław Babiniec, Damian Bosowski, Paweł Chruściel, Beata Głogiewicz, Zofia Janusz

 

PRZECIW (3)

Bartłomiej Górka, Mirosław Skoczylas, Lech Duda

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)

Lesław Kuśnierz, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska

 

UCHWAŁA NR XL/440/2021

 

 

 

7. Podjęcie uchwał: (16:55)

 

7.1  w sprawie zmian budżetu gminy Kietrz na 2021 rok; (17:07)

Komentarza do projektu uchwały wraz z wprowadzoną autopoprawką, wynikającą z wniosku Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej udzieliła Pani Skarbnik – Beata Trzcińska.

 

Radny Mirosław Skoczylas – mam pytanie czy sztandarowe, duże zadania zostają przesunięte na przyszły rok. Zrozumiałym przesunięciem inwestycji jest „Budowa kanalizacji na ulicy Raciborskiej”. Zastanawiają mnie dwa inne zadania: „Budowa parkingu przy ul. Kościuszki, wraz z oświetleniem i stacja doładowań.”, Następna inwestycja: „Budowa kanalizacji na Krotoszynie”. Z tego, co analizowałem na budowę kanalizacji na Krotoszynie już dawno został rozstrzygnięty przetarg, był wyłoniony wykonawca. Nie wiem dlaczego, to nie zostało zrealizowane. Podobnie był ogłoszony przetarg na parking przy ul. Kościuszki. Dlaczego my to przesuwamy na przyszły rok? Przecież wiemy, że w przyszłym roku, nam tych pieniążków nie wystarczy. Wszystko drożeje, inflacja. Dlaczego nie zrealizowaliśmy, szczególnie Krotoszyna.

 

Skarbnik Beata Trzcińska – środki na te dwa zadania są zabezpieczone na rok 2022. Umowy będą podpisane jeszcze w grudniu. Powody przesunięcia są jakby pozafinansowe.

 

Radny Mirosław Skoczylas, z tego co wiem to na Krotoszyn nasz wkład własny nam wystarczał. Z tego co wie, to brakowało nam na parkingu z przetargu. Czy zostało to zaplanowane w jakiś sposób

 

Skarbnik Beata Trzcińska – tak przy budżecie na 2022 rok.

 

Radny Mirosław Skoczylas – ale umowy można podpisać w tym roku?

 

Skarbnik Beata Trzcińska – tak, dlatego te zadania zostały wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej, aby można to było zrobić.

 

Zastępca Burmistrza – pytał pan radny o terminy, jeśli chodzi o kanalizację Krotoszyn, to mówimy tutaj o procesie odwoławczym jeśli chodzi o zamówienia publiczne. Sprawa trafiła do Krajowej Izby Odwoławczej i to jest powód przesunięcia tej inwestycji. Jeśli chodzi o parking zamówienie publiczne zostało ogłoszone również, jeżeli chodzi o oświetlenie, którego wcześniej nie było. Zatem jak któryś z państwa radnych zasugerował, żeby robić kompleksowo to zaprojektowaliśmy również oświetlenie, stąd opóźnienie, zlecaliśmy projekt i czekaliśmy na pozwolenie na budowę. Wczoraj  uzyskałem informację telefoniczną o uzyskaniu pozwolenia na budowę.

 

Radny Mirosław Skoczylas – to rozumiem, jeden z wykonawców się odwołał tak?

 

Kamil Bednarz – tak dokładnie było, jeden z wykonawców się odwołał. Sprawa trafiła do Krajowej Izby Odwoławczej. Ze względu na pandemie, te terminy są wydłużone, chyba dwa miesiące czekaliśmy na decyzję KIO, stąd też te procedury przetargowe się przesunęły.

 

Radny Mirosław Skoczylas – czy z tego tytułu jakieś konsekwencje ponieśliśmy jako gmina?

 

Kamil Bednarz – nie wiem czy były jakieś konsekwencje, na pewno terminowe.

 

Radny Mirosłąw Skoczylas -, ale finansowe? Proszę mi o udzielenie odpowiedzi na piśmie. Czy my jako gmina w związku z tym odwołaniem wykonawcy, ponieśliśmy jakieś konsekwencje  finansowe?

 

Radny Bartłomiej Górka – w jakim miesiącu zostało złożone to  odwołanie?

 

Kamil Bednarz – prawdopodobnie wrzesień, teraz nie jestem w stanie wskazać daty.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z wprowadzoną autopoprawką  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (9)

Damian Bosowski, Agata Mormul, Barbara Drzał, Czesław Lach, Paweł Chruściel, Beata Głogiewicz, Małgorzata Bajer, Stanisław Babiniec, Zofia Janusz

PRZECIW (3)

Mirosław Skoczylas, Lech Duda, Bartłomiej Górka

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)

Lesław Kuśnierz, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska

 

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy – 17.00

 

Przewodniczący wznowił obrady o godz. 17:07

 

UCHWAŁA NR XL/441/2021

7.2  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (17:08)

Komentarza do projektu uchwały wraz z wprowadzoną autopoprawką udzieliła Pani Skarbnik – Beata Trzcińska.

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z wprowadzoną autopoprawką  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

UCHWAŁA NR XL/442/2021

 

7.3  w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kietrzu na 2022 rok (17:19)

Komentarza do projektu uchwały udzielił Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Babiniec.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (12)

Agata Mormul, Małgorzata Bajer, Paweł Chruściel, Barbara Drzał, Czesław Lach, Bartłomiej Górka, Beata Głogiewicz, Lech Duda, Stanisław Babiniec, Damian Bosowski, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)

Lesław Kuśnierz, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska

 

UCHWAŁA NR XL/443/2021

 

7.4 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok (17:21)

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – radna Agata Mormul.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Wyniki imienne:

ZA (12)

Agata Mormul, Małgorzata Bajer, Paweł Chruściel, Barbara Drzał, Czesław Lach, Bartłomiej Górka, Beata Głogiewicz, Lech Duda, Stanisław Babiniec, Damian Bosowski, Zofia Janusz.

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Mirosław Skoczylas

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)

Lesław Kuśnierz, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska

UCHWAŁA NR XL/444/2021

 

7.5 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kietrza (17:29)

Komentarza do projektu uchwały udzielił Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Babiniec.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (9)

Damian Bosowski, Małgorzata Bajer, Agata Mormul, Stanisław Babiniec, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Czesław Lach, Paweł

Chruściel, Beata Głogiewicz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Bartłomiej Górka, Mirosław Skoczylas, Lech Duda

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)

Lesław Kuśnierz, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska

 

UCHWAŁA NR XL/445/2021

7.6 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży członkom organów gminy, komisji Rady Miejskiej w Kietrzu oraz przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Kietrz (17:59)

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Burmistrz.

 

Radny Mirosław Skoczylas – temat podwyższania diet dla radnych i sołtysów był omawiany w dniu 15.11.2021 r, gdzie zaproponowany znaczący wzrost, średnio 60-70%. W mojej ocenie nie jest to dobry moment na przyznawanie sobie podwyżek. Czeka nas niepewny czas, a jeśli już chcemy wydać te pieniądze, to przeznaczyć je na podwyżki dla sołtysów, którzy wykonują trudną misję, której dieta nie rekompensuje wkładu finansowego, jaki sołtysi wnoszą do realizacji tego zadania. Wszyscy państwo pełnicie tę funkcję społecznie, rozpoczynając kadencję Rady w 2018 dokonaliśmy podwyższenia diet. Dzisiaj w przypadku, gdy nie sprawujemy tej funkcji nie sprawujemy zawodowo nie na miejscu jest podnoszenie sobie tak znacząco diet. To, że prawodawca dała nam możliwość podniesienia diet, to nie znaczy, że już teraz w tym niepewnym czasie musimy to wykorzystać. To są pieniądze podatników, którzy liczą na nasz rozsądek w wydawaniu. Dlatego proszę państwa składam dwa wnioski: 1wniosek:  w paragrafie 5 ust. 1 uchwały z 250,002 podnieść na 400,00 zł,

2 wniosek : paragraf 1, 2, 3 pozostawić na dotychczasowej wysokości, czyli nie podnosić.

 

Radna Agata Mormul – ja się chciałam odnieść do tego wniosku, dwa razy omawialiśmy kwestię podnoszenia diet dla radnych i dla sołtysów oraz uposażenia dla pani Burmistrz i wtedy na komisję wspólną przygotowałam takie zestawienia z ościennych gmin i też Białej Prudnickiej, która jest porównywalna do naszej pod względem liczby mieszkańców. W 2018 roku jak przyjmowaliśmy podwyżki dla nas, dla radnych było 250,00 zł, wtedy Biała prudnicka miała 400,00 zł, a na komisjach w 2018 mamy 170,00 zł a Biała Prudnicka 200,00zł.W całej Polsce podwyższane są diety zgodnie
z rozporządzeniem. Uważam, że jest to szczytne, co pan mówi o pracy sołtysów i gdyby były możliwości gminy, to wszystkim by się należały podwyżki, ale uważam, że nasza praca jest też istotna i poświęcamy jej trochę czasu. A myślę, że aż tak znacząco nie podnosimy w stosunku do tego, co przewiduje ustawa i nie są to tak ogromne środki te 400,00 zł, gdzie Biała Prudnicka miała to już w roku 2018.

 

Radny Bartłomiej Górka – ja też chciałbym się odnieść do wniosku radnego Skoczylasa. Tak sobie myślę, że o ile w przypadku sołtysów wydaje mi się zasadny ten wniosek, chociażby z racji tego, że w okresie pandemii sołtysi nie uczestniczyli w sesjach, bo były sesje zdalne, a to pomniejszało ich gratyfikacje. Jeżeli chodzi o radnych, to tutaj jestem jak najbardziej przeciw, bo szanowni państwo przyszliśmy działać społecznie, a nie pomnażać swoje przychody, a już raz w tej kadencji została podjęta uchwała o podwyżce diet radnych, więc uważam, że to jest niepotrzebne.

 

Radna Agata Mormul – może uściślę, w tej uchwale jest  tak, że sołtys ma dostać dodatkowo na udział w sesji, wcześniej tego nie było.

 

Przewodniczący Rady – tak proszę państwa te wszystkie argumenty są ważne, wiemy że jest wysoka inflacja, wiemy, że wynagrodzenia w zakładach pracy rosną i dieta jest taką rekompensatą za utracony zarobek, jeżeli chodzi o udział w sesji, komisji, dla radnych. Pan radny Skoczylas jest niepracującym emerytem, a więc ma mnóstwo czasu i nie ponosi z tego tytułu za udział w sesjach żadnej straty. Natomiast większość radnych pracuje i muszą się liczyć z tą rekompensatą za utracony zarobek w postaci diety. Wyliczyłem sobie drodzy państwo, jak to wygląda. Ustawodawca dała nam możliwość podniesienia diet do 100 %. Wiemy jaka jest sytuacja w naszej gminie, dlatego nie robimy tego na takim poziomie. Dieta Przewodniczącego Rady wzrasta o 30%, zastępcy o 60%, radnych za udział w sesji dieta wzrasta o 58%, przewodniczącego komisji o 34 %, członków komisji o 55%, sołtysi – ich wynagrodzenie wzrasta o 40% i jeszcze za udział w sesji dodatkowo, czyli łącznie sołtysi otrzymali 70%. Uważam, że te podwyżki są w jakiś sposób zrównoważone bo średnia wychodzi ok. 47,6% i mają na celu rekompensować utracony zarobek.

 

Radny Lech Duda – nie wiem, czy akurat tracimy na tym, że uczestniczymy w sesji czy komisji i czy to jest argument. Sesje są przeważnie o 15, gdzie większość jest już po pracy. Pani Burmistrz pan przewodniczący wspomniał, ze inflacja, że podwyżki , czy może pani powiedzieć jak pani przewiduje podwyżki dla pracowników na najbliższy czas? Czy są przewidziane?

 

Przewodniczący Rady – jeżeli pani Burmistrz zechce odpowiedzieć to odpowie, ale ja uważam, że to pytanie padło nie w tym punkcie co trzeba. Padły dwa wnioski, więc będziemy głosować.

 

Radny Bartłomiej Górka – wydaje mi się, że dzisiaj nie ma grup społecznych, które by otrzymały wzrost zarobku o 50-60 %, dlatego zasadne jest pytanie radnego Dudy, to zarobki w urzędzie tez powinniśmy podnieść o 50-60%.

 

Przewodniczący Rady – mówimy o dietach, a nie o zarobkach, to jest chyba pomylenie tematów.

 

Radny Bartłomiej Górka – tak, ale to pan powiedział, że dieta to jest rekompensata utraconego zarobku, że podwyżki są dzisiaj w Polsce, a ja nie zauważyłem, żeby którakolwiek grupa społeczna miała podwyżki o 50-60%.

 

Przewodniczący Rady – panie radny, to nie o tą analogię chodzi. Zapraszam pana, porozmawiamy, żeby nie zabierać już czasu.

 

Radny Bartłomiej Górka – tylko najpierw pan poddaje pod dyskusję ten argument, a teraz pan uważa, że nie ma sensu.

 

Radna Agata Mormul – kiedy są komisje wspólne, panowie radni nie zabierają w ogóle głosu, a teraz nie wiem czy to jest pytanie pod publikę czy po prostu. Po to są komisje, gdzie trudne tematy omawiamy, dyskutujemy, żeby później już oszczędzić takich dyskusji na sesji. Nie po to, żeby ludzie o tym nie wiedzieli, nie o to chodzi, ale po to są komisje, gdzie trudne tematy są omawiane, a panowie milczą.

 

Radny Mirosław Skoczylas – proszę państwa 250,00 zł za 4-5godzin. Policzcie sobie państwo, gdy któryś pracownik tak pracowała 20 dni w miesiącu, to wychodzi 5000,00 zł na rękę, naprawdę niewiele osób tyle zarabia. Sesja też jest po to, żeby dyskutować, na komisji byłem przeciwny, to dało mi cos do rozumienia, przemyślałem to , przeanalizowałem i doszedłem do wniosku, że taki wniosek trzeba złożyć. To po co robić sesje, niech z góry już jest ukartowane co będzie.

 

Radna Agata Mormul – panie Przewodniczący ja sobie nie życzę, aby tutaj padały słowa, że coś jest ukartowane, nie o to są komisje, że coś ukartować. Każdy ma prawo do wypowiedzi, ale zwróciłam uwagę na to, że była cisza milcząca, nie było żadnej dyskusji, a teraz czuje się, że ograbiam mieszkańców i będę się czuła głupio, że naprawdę aż tyle podwyżki chcę.

 

Radny Lech Duda – nie dyskutowaliśmy, bo byliśmy przeciwni, a jeżeli jest dyskusja w punkcie to dyskutujemy.

 

Przewodniczący Rady – co do zasady, to pracuje się na komisji, a na sesji przechodzi się już do meritum sprawy.

 

Pani Burmistrz – a  pro po  pracy na komisji, rzeczywiście grupa radnych  głosowała przeciw, ale nie wzięliśmy pod uwagę jednej rzeczy, że ta grupa zagłosowała milcząco, ale nie wzięliśmy pod uwagę jeszcze jednej rzeczy. Gdyby ta grupa zechciała się podzielić z resztą tą argumentacją i ze mną, to  może, to co zaproponowałam dziś w uchwale wyglądałoby inaczej. Nie wysuwaliście argumentów.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Skoczylasa w sprawie zmiany paragrafu 1 ust 4 - zmienić wysokość diety wypłacanej jako element stały z 250,00 na 400,00 zł i w głosowaniu jawnym, imiennym wniosek został odrzucony (17:57)

 

Wyniki imienne:

ZA (3)

Lech Duda, Bartłomiej Górka, Mirosław Skoczylas

 

PRZECIW (7)

Agata Mormul, Zofia Janusz, Czesław Lach, Paweł Chruściel, Stanisław Babiniec, Beata Głogiewicz, Barbara Drzał

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Małgorzata Bajer, Damian Bosowski

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)

Lesław Kuśnierz, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Skoczylasa aby, paragraf 1 ust. 1, 2, 3 pozostawić na dotychczasowej wysokości czyli nie podnosić diet  i w głosowaniu jawnym, imiennym, wniosek został odrzucony (17:58)

 

Wyniki imienne:

ZA (3)

Bartłomiej Górka, Lech Duda, Mirosław Skoczylas

 

PRZECIW (7)

Agata Mormul, Czesław Lach, Stanisław Babiniec, Zofia Janusz, Paweł Chruściel, Barbara Drzał, Beata Głogiewicz

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Małgorzata Bajer, Damian Bosowski

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)

Lesław Kuśnierz, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (9)

Damian Bosowski, Agata Mormul, Stanisław Babiniec, Czesław Lach, Paweł Chruściel, Barbara Drzał, Beata Głogiewicz, Małgorzata Bajer, Zofia Janusz

 

PRZECIW (3)

Bartłomiej Górka, Lech Duda, Mirosław Skoczylas

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)

Lesław Kuśnierz, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska

 

UCHWAŁA NR XL/446/2021

 

7.7 w sprawie uznania skargi na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za bezzasadną (18:05)

Komentarza do projektu uchwały udzieliła radna Beata Głogiewicz – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (12)

Stanisław Babiniec, Bartłomiej Górka, Agata Mormul, Małgorzata Bajer, Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Barbara Drzał, Czesław

Lach, Lech Duda, Beata Głogiewicz, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)

Lesław Kuśnierz, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska

UCHWAŁA NR XL/447/2021

 

7.8 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Samorządowym Żłobku w Kietrzu  (18:08)

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Aleksandra Żłobicka – Dyrektor Żłobka.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

Wyniki imienne:

ZA (12)

Stanisław Babiniec, Bartłomiej Górka, Agata Mormul, Małgorzata Bajer, Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Barbara Drzał, Czesław

Lach, Lech Duda, Beata Głogiewicz, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)

Lesław Kuśnierz, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska

UCHWAŁA NR XL/448/2021

 

7.9 w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego o nazwie „Program Polityki Zdrowotnej – kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Kietrz w latach 2022-2026” (18:11)

Komentarza do projektu uchwały udzielił pan Ryszard Kasprzycki – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

Wyniki imienne:

ZA (12)

Stanisław Babiniec, Bartłomiej Górka, Agata Mormul, Małgorzata Bajer, Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Barbara Drzał, Czesław

Lach, Lech Duda, Beata Głogiewicz, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)

Lesław Kuśnierz, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska

UCHWAŁA NR XL/449/2021

7.10 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kietrz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (18:12)

Komentarza do projektu uchwały udzielił Zastępca Burmistrza – Marceli Głogiewicz..

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

Wyniki imienne:

ZA (12)

Stanisław Babiniec, Bartłomiej Górka, Agata Mormul, Małgorzata Bajer, Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Barbara Drzał, Czesław

Lach, Lech Duda, Beata Głogiewicz, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)

Lesław Kuśnierz, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska

UCHWAŁA NR XL/450/2021

 

7.11 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/57/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie członkostwa Gminy Kietrz w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania “Płaskowyż Dobrej Ziemi” (18:14)

Komentarza do projektu uchwały udzielił Zastępca Burmistrza – Marceli Głogiewicz..

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

Wyniki imienne:

ZA (12)

Stanisław Babiniec, Bartłomiej Górka, Agata Mormul, Małgorzata Bajer, Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Barbara Drzał, Czesław

Lach, Lech Duda, Beata Głogiewicz, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)

Lesław Kuśnierz, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska

UCHWAŁA NR XL/451/2021

 

7.12 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (18:16)

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Skarbnik – Beata Trzcińska.

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (12)

Stanisław Babiniec, Bartłomiej Górka, Agata Mormul, Małgorzata Bajer, Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Barbara Drzał, Czesław

Lach, Lech Duda, Beata Głogiewicz, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)

Lesław Kuśnierz, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska

UCHWAŁA NR XL/452/2021

 

7.13 w sprawie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości, położonych w Kietrzu. (18:18)

Komentarza do projektu uchwały udzieliła pani Elżbieta Sokołowska – Kierownik Gospodarki Nieruchomościami.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

Wyniki imienne:

ZA (12)

Stanisław Babiniec, Bartłomiej Górka, Agata Mormul, Małgorzata Bajer, Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Barbara Drzał, Czesław

Lach, Lech Duda, Beata Głogiewicz, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)

Lesław Kuśnierz, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska

UCHWAŁA NR XL/453/2021

7.14 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości położonych w Kietrzu, Dzierżysławiu, Ściborzycach Wielkich, Nasiedlu, Rozumicach, Nowej Cerekwi i Ludmierzycach (18:19)

Komentarza do projektu uchwały udzieliła pani Elżbieta Sokołowska – Kierownik Gospodarki Nieruchomościami.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

Wyniki imienne:

ZA (12)

Stanisław Babiniec, Bartłomiej Górka, Agata Mormul, Małgorzata Bajer, Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Barbara Drzał, Czesław

Lach, Lech Duda, Beata Głogiewicz, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)

Lesław Kuśnierz, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska

UCHWAŁA NR XL/454/2021

7.15 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kietrz (18:22)

Komentarza do projektu uchwały udzieliła pani Elżbieta Sokołowska – Kierownik Gospodarki Nieruchomościami.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

Wyniki imienne:

ZA (12)

Stanisław Babiniec, Bartłomiej Górka, Agata Mormul, Małgorzata Bajer, Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Barbara Drzał, Czesław

Lach, Lech Duda, Beata Głogiewicz, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)

Lesław Kuśnierz, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska

UCHWAŁA NR XL/455/2021

7.16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy Kietrz niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 (18:24)

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Skarbnik – Beata Trzcińska.

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (12)

Stanisław Babiniec, Bartłomiej Górka, Agata Mormul, Małgorzata Bajer, Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Barbara Drzał, Czesław

Lach, Lech Duda, Beata Głogiewicz, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)

Lesław Kuśnierz, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska

 

UCHWAŁA NR XL/456/2021

 

Przewodniczący ogłosił 3 minuty przerwy – 18:25.

 

 

8. Prezentacja założeń „Strategii rozwoju gminy Kietrz na lata 2021-2030 ( 18:24)

 

Pani Dagmara Duchnowska – przedstawiciel Firmy Wildboat  przedstawiła prezentację na temat założeń Strategii rozwoju gminy Kietrz na lata 2021-2030 – w załączeniu do protokołu.

 

Nastąpiła zmiana kworum (18:25) Liczba radnych obecnych na sali obrad: 11. Sesję za usprawiedliwieniem opuścił  radny: Mirosław Skoczylas.

 

Nastąpiła zmiana kworum (18:27) Liczba radnych obecnych na sali obrad: 10. Sesję za usprawiedliwieniem opuścił  radny: Bartłomiej Górka

 

Przewodniczący wznowił obrady o godz. 18.30.

 

Nastąpiła zmiana kworum (18:57) Liczba radnych obecnych na sali obrad: 8 Sesję za usprawiedliwieniem opuścili radni: Damian Bosowski i Małgorzata Bajer.

 

Radna Agata Mormul – ja chciałam tylko powiedzieć, że ta strategia jest bardzo ciekawa. Bardzo dziękujemy za ciekawą prezentację.

 

Pani Burmistrz – ja również pani bardzo dziękuję i za dzisiejszy finał i za te warsztaty, które pani poprowadziła.

 

Pani Dagmara Duchnowska – ja także chciałam podziękować panu Wiceburmistrzowi i pani Sylwii i Małgosi, za to że reagują na bieżąco, cały czas byliśmy w bardzo dobrym kontakcie.

 

 

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

 

Pani Burmistrz:

 

Odpowiedź na zapytania radnej Mormul:

 

Sprawa budynku dawnego przedszkola. Ten budynek został przeznaczony do sprzedaży w październiku 2018 r. Pierwszy przetarg odbył się w lutym 2019 r. na 480 tys. – nieskuteczny (brak uczestników), drugi w kwietniu 2019 r. na 430 tys. również nieskuteczny, trzeci na 330 tys. 11.06.2019 r.  również nieskuteczny z uwagi na brak uczestników, kolejny przetarg  07.08.2019 r. za 320 tys. też nieskuteczny (brak uczestników), piąty przetarg 30.10.2019 r. za 250 tys. nieskuteczny (brak uczestników). Rokowania w sprawie sprzedaży odbyły się w marcu 2020 roku – cena wywoławcza 200 tys, w nich brało udział dwóch zainteresowanych. Przetarg rozstrzygnięto za kwotę 205 tys. złotych. Potem pierwotny nabywca na rynku wtórnym sprzedał ten budynek, no i chodziły słuchy, że za ogromne pieniądze i gmina straciła. My dysponujemy aktem, notarialnym i wtórne zbycie nastąpiło na kwotę 220 tys., czyli o 15 tys. zł. więcej.

 

Prace na ulicy Raciborskiej DW416 r. kiedy wykonawca, który przejął już plac budowy uzna, że jest to najbardziej sprzyjająca pora . Wykonawcę obliguje data wykonania, a to jest koniec kwietnia 2023 r. Myślę, że będzie to wykonawca uzależniała od warunków atmosferycznych.

 

Odpowiedź na zapytania radnego Lecha Dudy:

 

Zadanie odtworzenie rowu przy cmentarzu w Pilszczu zostało zlecone i zostanie wykonane do końca roku.

 

Panie radny wśród tych wszystkich zakazów i nakazów, które pojawiają się w ustawie o samorządzie  i dotyczą wykorzystania mandatu przez radnego, dla mnie najważniejsze jest to czy radny wykorzystując ten mandat sprzeniewierzył się ślubowaniu, a w  nim mówi, że będzie godnie, rzetelnie i uczciwie wykonywał ten mandat. Uważam, że ani pani radna Bajer ani Przewodniczący Babiniec nie zadają kłamu tym sformułowaniom , wypełniają mandat godnie, rzetelnie i uczciwie, tyle mogę powiedzieć.

 

Odnośnie zapytania o odpowiedzi dla radnych po wyjaśnieniu Pani Magdaleny Wójtowicz, która zajmuje się biurem rady, pani Wójtowicz działa na zasadach popieranych przeze mnie, a wygląda to tak: Państwo zadajecie pytania i ten radny, który zadaje pytanie otrzymuje odpowiedź na skrzynkę. Natomiast pytania są załącznikiem do protokołu i są na Biuletynie Informacji Publicznej i odpowiedzi na nie, więc są ogólnie dostępne w takiej właśnie formie przy protokołach z sesji.

 

Harmonogram wywozu tych wielkogabarytów został przekazany do sołtysów w okolicach 26-29 czerwca. Został też umieszczony na stronie internetowej 6 sierpnia ten harmonogram. Dodatkowo jeszcze, a o to zadbała spółka komunalna Hydrokan mieszkańcy dostali specyfikację wielkogabarytów, czyli co można oddać.

 

Pani Burmistrz – chciałabym państwu radnym, sołtysom, wszystkim pracownikom urzędu, wszystkim nam mieszkańcom życzyć szczęścia, spełnienia marzeń, harmonii, wielu pięknych spotkań z bliskimi, dużo zdrowia.

 

 

 

10. Oświadczenia.

Radny Lech Duda – ponieważ nie byłem na ostatniej sesji, odsłuchałem ją to znaczy uczestniczyłem zdalnie, nie mogę się zgodzić z pewnymi faktami, jakie wyniknęły na tej sesji. Dlatego, chcę złożyć takie oświadczenie: 

Szanowna pani Burmistrz, panie przewodniczący, radni i wy mieszkańcy gminy. To co usłyszałem na ostatniej sesji to znaczy oświadczenie przewodniczącego Babińca zszokowało mnie. Nie mogłem uczestniczyć w sesji fizycznie, sytuacja losowa, ale słuchałem ją online. Nie mogłem dać wiarę w to, co powiedział pan Babiniec. Chodzi mianowicie o podpisanie umowy. Tłumaczenie, że jest to mała kwota jest śmieszne. Nie myślałem, a w zasadzie miałem nadzieję, że pan przewodniczący traktuje radnych i mieszkańców gminy poważnie. Chociażby po deklaracji, jak objął funkcję przewodniczącego, że teraz to będzie uczciwie, zgodnie z prawem i regulaminem. Z tego co mi wiadomo nie jest ważne, kto jaką kwotę otrzymuje, jaką kwotę otrzymuje radny z tego tytułu. Na podsumowanie moje wypowiedzi podam tylko przykład z przed dwóch kadencji. Gdzie miała miejsce podobna sytuacja, gdzie radni mieli w dzierżawę działki gminne i za co zostali odwołani przez Wojewodę. Trzeba zauważyć, że ci panowie nie brali żadnych za to pieniędzy,  a wręcz przeciwnie płacili dzierżawę i podatek. Więc szanowna Pani Burmistrz jak się ma sytuacja pana Babińca do tych panów. A może teraz przy sprzyjających okolicznościach można niektóre fakty tolerować. Władzę się zmienia, ale ustawa pozostaje ta sama. Trzeba było i nie trzeba tutaj umysłu o bardzo wysokim intelekcie, żeby to wszystko wymienić.

 

11. Informacje bieżące.

Radny Lech Duda – chciałem dopytać czy są umieszczane protokoły z posiedzeń komisji i czy są w ogóle umieszczane?

 

Przewodniczący Rady – ja widzę, że pana radny ma mało czasu na przygotowanie się do komisji, analizę materiałów na sesję, sprawdzenie Bipu. Woli pan pytać, niż sprawdzić po prostu.

 

Radna Agata Mormul –protokoły komisji rewizyjnej i komisji wspólnych umieszczane są na Bipie w terminie 30 dni. Jeżeli oczywiście są podpisy.

 

Radny Lech Duda – ja nie mam tyle czasu, co pan Przewodniczący, muszę pracować. Przecież mogę pytać, chodzi o informacje, a pan z tego robi widły. Jakbym był na poprzedniej sesji dopytałabym.

 

Przewodniczący rady – oczywiście może pan dzwonić, pytać, ja nie wyznaczam godzin. Inni radni dzwonią, rozmawiamy, a jeśli chodzi o ten pański czas, to chciałem powiedzieć, że te nasze diety,  między innymi mają rekompensować ten czas poświęcony nie tylko na sesje, ale i na analizy materiałów.

 

Radny Lech Duda – bardzo proszę, aby pan tak przestrzegał prawa, jak pan to uczynił na sesji w sierpniu, zrobiliście taki popis z panią Mormul, że w punkcie, gdzie było sprawozdanie z komisji, żeście państwo tak krzyczeli, że w końcu przewodniczący udzielił państwu głos.

 

Radna Agata Mormul – tak jak przewodniczący wspomniał mieliśmy szkolenie z pracy rady i między innymi na tym szkoleniu było o protokołach, dlatego tego bardzo pilnujemy i na bieżąco zamieszczamy protokoły. Niech się pan radny nie dziwi, dlaczego my jesteśmy czasami tak zbulwersowani. Mnie bardzo zbulwersowała lipcowa sesja, kiedy pan przewodniczący Mirosław Skoczylas, kiedy ja chciałam zabrać głos i ustosunkować się dlaczego, chcemy odwołać przewodniczącego został mi po prostu wyłączony mikrofon i odebrany w ten sposób głos. Proszę nie zarzucać teraz  Przewodniczącemu, każdemu udziela głosu, pozwala na wypowiedzenie się, nikomu nie wyłączył mikrofonu. A druga sprawa, że myśmy zagłuszali. Ja naprawdę potrafię dużo zdzierżyć, ale kiedy mówi się kłamstwa naprawdę tego nie potrafię.

 

Przewodniczący Rady – nie chcę już roztrząsać tego, co było, choć pan wie, dzięki komu to zamieszanie było. Sesja zdalna, słyszalność była jaka była i trzeba było się przebijać głosem. Pan to nazywa nadużyciem z naszej strony. Zastanawiam się po co wy to wszystko robicie, wywodzimy się z jednego komitetu wyborczego w gminie dobrze się dzieje, a wy ciągle szukacie dziury w całym. Wcześniej staraliście się blokować pewne zadania i inwestycje. Panowie czy wy chcecie być uosobieniem  „hamulcowych”. W tej chwili macie pretensje, bo na posiedzeniu wspólnym komisji, gdzie wypracowuje się stanowisko nie uczestniczycie, czekacie na sesję, żeby zaistnieć. Sami się odsunęliście na margines, tworząc opozycję. Straciliście udział w większości i do kogo macie pretensje? Jeżeli macie jakieś pomysły to przekonajcie pozostałych radnych, tak, żeby rada kolegialnie podjęła opinię czy uchwałę korzystna dla was, a nie bijcie piany bo to nie ma sensu. Zastanawiam się jak daleko zajdziecie, jesteśmy u progu świąt, a wy ciągle brniecie. Pamiętajcie, że jest cos takiego jak cienka czerwona linia, linia której przekraczać nikomu nie wolno, bo za nią jest krzywda ludzka.

 

Radny Lech Duda – odniosę się tylko, bo pani Mormul zarzuca mi kłamstwo, a tak było na tej sesji w punkcie sprawozdanie, żeby coś nie było na wizji i dobra. Nie wiem co pan nazywa biciem piany. Czy pełnić swój mandat z cała odpowiedzialnością i rzetelnością , czy pan uważa, że ja chce wymóc na kimś coś, nie rozumiem. Zarzucaliście państwo to, że poszliśmy przy kontroli „posiłek w domu i w szkole” na wizję lokalna do szkoły bez zgody rady, a w trakcie kontroli wynikło to z tego, kolejna kwestia i dlatego pani Burmistrz zakazała umieszczenia protokołu, w protokole było kłamstwo ponoć, niech sobie będzie, jeżeli tak uważacie. Tylko idąc tym tropem, jak komisji rewizyjna poszła na kontrole sprawdzającą do szkoły, jak wy żeście nam zarzucili, że my bez zgody rady poszli na kontrolę.

 

Radny Lech Duda opuścił obrady.

 

Przewodniczący Rady – jestem zażenowany nie tyle,  pana wypowiedzią, co brakiem znajomości regulaminu pracy rady i pracy komisji rewizyjnej. Jeżeli pan by znał regulamin pracy, to jest coś takiego jak rekontrola czyli kontrola sprawdzająca. Państwo wcześniej na kontroli zawarliście szereg wniosków, które teraz podlegały sprawdzeniu. Natomiast wasza, dalsza kontrola w Zespole Szkół po tej pierwszej kontroli, gdzie posiedzenie komisji rewizyjnej zostało zamknięte, była nielegalna, bo na dalszą część kontroli komisja musiałaby uzyskać zgodę rady. To musiałoby się odbyć w sposób kolegialny poprzez przyjęcie uchwały, a tego nie było, a więc wszystkie działania typu, wizytacja dwóch radnych w szkole, potem szereg posiedzeń łącznie z przepytywaniem tutaj  pracowników Urzędu Miejskiego były nielegalne.

 

Radna Agata Mormul – ja myślę, że to jest ważne zadanie, ze kontrola może być dokonywana w momencie, kiedy powstała protokół i my odnosimy się do wniosków, które są zawarte w tym protokole. Natomiast działania radnych, które miały miejsce w lutym, one były niezgodne z prawem. Po pierwsze nie powstał jeszcze protokół, on był w trakcie tworzenia, nie było wypracowanych wniosków, żeby można było pójść i dokonać takiej kontroli sprawdzającej. Ponadto bardzo ważne było to, że w dniu 16.02.2021 r. komisja rewizyjna zamknęła posiedzenie, zakończyła kontrolę, więc każde dalsze działanie było niezgodne z prawem. Szkoda, że pana radnego nie ma, bo w tych emocjach nie słucha, co się do niego mówi. Ja nie zarzucałam jemu kłamstwa, tylko mówiłam ogólnie, że wtedy były rzucane kłamstwa, na które ja nie wyrażałam zgody, a odnosząc się do tego, że na sesji lipcowej wyłączono mi mikrofon, w sierpniu pomyślałam , że jak się wbije, to mój głos zostanie usłyszany.

12. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady w imieniu własnym i Rady miejskiej w Kietrzu złożył mieszkańcom życzenia świąteczne i zakończył obrady o godz. 20.07.

                                                                                        

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu                                                                                              Paweł Chruściel

 

 

Protokołowała: Magdalena Wójtowicz

 

PDFPytani z sesji 21.12.2021 r - r. A. Mormul.pdf (732,56KB)
PDFPytani z sesji 21.12.2021 r - r. Lech Duda.pdf (865,85KB)

PDFOdpowiedź radny Bosowski.pdf (3,46MB)
PDFOdpowiedź radny Lech Duda.pdf (1,17MB)
PDFOdpowiedż radny L. Duda -3.pdf (779,92KB)
PDFOdpowiedz na zapytanie Radny Mirosław Skoczylas.pdf (776,71KB)
PDFOdpowiedź na zap. radna Agata Mormul.pdf (1,44MB)
PDFOdpowiedź na zapytanie - radny Lech Duda.pdf (904,52KB)

PDFSprawozdanie Burmistrza nr 9.pdf (426,93KB)