Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 187.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zasad umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej w drogach wewnętrznych i innych nieruchomościach gminy Kietrz

Zarządzenie Nr 187.A.2021

Burmistrza Kietrza

z dnia 31 grudnia 2021 r.

 

w sprawie zasad udostępniania nieruchomości nie będących drogami publicznymi, a stanowiących własność Gminy Kietrz, w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.

 

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.), art.25 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz.1899), oraz art.8 ust.2 i 3 ustawy z 21 marca 1985 r o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r.,poz.1376 z późn.zm.)

 

zarządzam, co następuje:

   § 1. Wyrażam zgodę na zawieranie umów na korzystanie z nieruchomości Gminy Kietrz, nie będących drogami publicznymi, w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.

   § 2. 1. Ustalam opłatę roczną z tytułu korzystania z nieruchomości, na której umieszczono podziemne, naziemne lub nadziemne urządzenia infrastruktury technicznej w wysokości odpowiadającej iloczynowi zajętej powierzchni w rzucie poziomym wraz z strefami technicznymi tych urządzeń i stawki za 1 m2 tej powierzchni w następującej wysokości:

  1. 20,- zł w strefie centrum miasta I
  2. 15,- zł. w strefie śródmiejskiej miasta  II ( pozostałe ulice)
  3. 12,- zł. w strefie III, którą stanowią sołectwa Gminy Kietrz.

Strefę obszarową I określono w załączniku nr 1. do niniejszego zarządzenia

Do opłaty z tytułu korzystanie z nieruchomości, doliczany będzie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury, na podstawie której dokonana zostanie płatność.

   2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, mogą podlegać waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika zmian cen nieruchomości gruntowych, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". W przypadku, gdy dla nieruchomości gruntowych nie ogłoszono  wskaźnika zmian cen nieruchomości, waloryzacji kwot należnych z tytułu określonego w niniejszym zarządzeniu, dokonuje się przy zastosowaniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

  3. Dostosowanie dotychczasowych stawek opłat, o których mowa w ust.1 nastąpi w formie aneksu do zawartych umów, w nieprzekraczalnym terminie do 25 lutego 2022 roku.

  4. Zmiana wysokości opłat na skutek waloryzacji nastąpi na podstawie jednostronnego oświadczenia woli gminy, dostarczonego w formie pisemnej.

  5. Określone niniejszym zarządzeniem stawki opłaty, obowiązują od 3 stycznia 2022 roku, z zastrzeżeniem, że sprawy wszczęte, a nie zakończone podpisaniem umowy do chwili wejścia w życie niniejszego zarządzenia, prowadzi się w trybie zawartych w nim przepisów.

   § 3. Szczegółowe warunki udostępniania nieruchomości zostaną zawarte w umowie ustalającej warunki korzystania z nieruchomości, przez które będą prowadzone urządzenia infrastruktury technicznej. Spisanie umowy poprzedzać będzie prawidłowo wypełniony wniosek dostarczany przez stronę wraz z załącznikiem mapowym, złożony w terminie co najmniej 14 dni przed przystąpieniem do prowadzenia robót.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2. do niniejszego zarządzenia.

   § 4. Zasady wskazane w niniejszym zarządzeniu stosuje się również w przypadku wymiany istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami, bądź ich remontu, a inwestor ubiegający się o udostępnienie nieruchomości nie legitymuje się żadnym prawem do korzystania z niej.

   § 5. Zasad niniejszego zarządzenia nie stosuje się:

  1. do urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, których inwestorem jest Gmina Kietrz, a które będą umieszczone na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kietrz, a także do nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz pod drogi publiczne,
  2.  w przypadku złożenia przez przedsiębiorcę, który zamierza wybudować, lub którego własność stanowią urządzenia o których mowa w art. 49 § 1. kodeksu cywilnego, żądania w sprawie obciążenia nieruchomości o których mowa w § 1. służebnością przesyłu na jego rzecz.

   § 6. 1. Przedsiębiorcy, którzy nabyli prawo do korzystania z nieruchomości na podstawie przepisów niniejszego zarządzenia, mają prawo żądania zmiany tego prawa, na prawo służebności przesyłu, wynikające z reguły wskazanej w art. 3051 kodeksu cywilnego.

   2. W dacie zawarcia umowy notarialnej w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dotychczasowa umowa na korzystanie o której mowa w § 3. niniejszego zarządzenia, staje się bezprzedmiotowa i ulega rozwiązaniu.

   3. Opłaty roczne o których mowa w § 2. ust. 1, obowiązujące za rok w którym umowa została rozwiązana, ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie (według stawek dziennych) do czasu trwania umowy w danym roku.

   § 7. Traci moc zarządzenie nr 254.A.2019 Burmistrza Kietrza z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie  zasad udostępniania nieruchomości nie będących drogami zarządzanymi przez Burmistrza Kietrza, a stanowiących własność Gminy Kietrz, w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.

   § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna - Bator

PDFZałącznik nr 1_ mapowy.pdf (368,61KB)
DOCZałącznik nr 2 osoba prawana_WNIOSEK o umieszczenie urzadzeń technicznych.doc (77,00KB)
DOCZałącznik nr 3 osoba fizyczna _WNIOSEK o umieszczenie urzadzeń technicznych.doc (73,50KB)