Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXXIX/2021 XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23.11.2021r.

        Kietrz, dn. 29.11.2021 r.

Protokół Nr XXXIX/2021

XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu

 


Obrady rozpoczęto 23.11.2021 o godz. 15.09 a zakończono o godz. 18:32  tego samego dnia.

 

W posiedzeniu wzięło udział 12 radnych:

1. Mirosław Skoczylas

2. Damian Bosowski

3. Lesław Kuśnierz

4. Czesław Lach

5. Stanisław Babiniec

6. Barbara Drzał

7. Paweł Chruściel

8. Bartłomiej Górka

9. Małgorzata Bajer

10. Beata Głogiewicz

11. Zofia Janusz

12. Agata Mormul

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Burmistrz Kietrza- Dorota Przysiężna- Bator,

- Skarbnik Gminy- Beata Trzcińska,

- Radca prawny- Adam Biernacki

- Kierownik Referatu Nieruchomości – Elżbieta Sokołowska,

- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa - Kamil Bednarz

- Kierownik Referatu Oświaty i Kultury – Elżbieta Herud

- Kierownik Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji – Ireneusz Kaczmar

- Zastępca Głównego Księgowego ds. podatków – Anna Paliga

- Komendant Powiatowy Policji w Głubczycach – Piotr Smoleń

- Zastępca Komendanta Straży Pożarnej w Głubczycach – Piotr Sobek

 

- Komendant Komisariatu w Kietrzu – Waldemar Kacprzak

- Komendant Gminnego Związku OSP w Kietrzu – Tomasz Głuszek

1. Rozpoczęcie obrad sesji. (15:09)

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Babiniec stwierdzając wymagane kworum otworzył XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Kietrzu. Przewodniczący przywitał uczestników sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad. (15:10)

                                                                                 

1. Rozpoczęcie obrad sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XXXVIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 26.10.2021 r.

4. Informacje:

4.1 Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym,

4.2 Przewodniczących stałych Komisji Rady o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Zapytania i interpelacje radnych.

6. Debata o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie.

7. Przedstawienie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz za                 lata 2019-2020.

8. Podjęcie uchwał:

8.1   w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dzierżysław;

8.2   w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
 przestrzennego Miasta Kietrz;

8.3 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”.

8.4 w sprawie zmian budżetu gminy Kietrz na 2021 rok;

8.5 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;

8.6 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/425/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 października 2021 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Kietrz niewygasających z upływem roku budżetowego 2021

8.7 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze  inkasa oraz wyznaczenia inkasentów;

8.8 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

8.9 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

8.10 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022;

8.11 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działki;

8.12 w sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy ul. 3 Maja 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i dopytania.

10. Oświadczenia radnych.

11. Informacje bieżące.

12. Zakończenie obrad.

Pani Burmistrz złożyła wniosek o zmianę porządku obrad:

Wycofanie z porządku obrad w punkcie 8.6 czyli uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/425/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 października 2021 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy Kietrz niewygasających z upływem roku budżetowego 2021  i wprowadzenie w to miejsce uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz wprowadzenie w punkcie 8.13 uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego o nazwie : Powiatowo-Gminny związek Transportu "Pogranicze"

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wycofanie uchwały w punkcie 8.6 czyli uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/425/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 października 2021 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy Kietrz niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 i wprowadzenie w to miejsce uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i w głosowaniu jawnym, imiennym wniosek został przyjęty. (15:17)

 

Wyniki imienne:

ZA (11)

Agata Mormul, Małgorzata Bajer, Barbara Drzał, Czesław Lach, Paweł Chruściel, Zofia Janusz, Stanisław Babiniec, Beata Głogiewicz, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz, Bartłomiej Górka

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (4)

 

Damian Bosowski, Lech Duda, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o  wprowadzenia do porządku obrad w punkcie 8.13 uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego o nazwie : Powiatowo-Gminny związek Transportu "Pogranicze" i w głosowaniu jawnym, imiennym wniosek został przyjęty.(15:19)

 

Wyniki imienne:

ZA (11)

Agata Mormul, Małgorzata Bajer, Barbara Drzał, Czesław Lach, Paweł Chruściel, Zofia Janusz, Stanisław Babiniec, Beata Głogiewicz, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz, Bartłomiej Górka

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (4)

 

Damian Bosowski, Lech Duda, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek przyjęcie rozszerzonego porządku obrad  i w głosowaniu jawnym, imiennym wniosek został przyjęty (15:20)

 

Wyniki imienne:

 

ZA (11)

Agata Mormul, Małgorzata Bajer, Barbara Drzał, Czesław Lach, Paweł Chruściel, Zofia Janusz, Stanisław Babiniec, Beata Głogiewicz, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz, Bartłomiej Górka

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (4)

 

Damian Bosowski, Lech Duda, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska

 

Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:

1. Rozpoczęcie obrad sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XXXVIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 26.10.2021 r.

4. Informacje:

4.1 Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym,

4.2 Przewodniczących stałych Komisji Rady o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Zapytania i interpelacje radnych.

6. Debata o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie.

7. Przedstawienie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz za                 lata 2019-2020.

8. Podjęcie uchwał:

8.1   w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dzierżysław;

8.2   w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
 przestrzennego Miasta Kietrz;

8.3 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”.

8.4 w sprawie zmian budżetu gminy Kietrz na 2021 rok;

8.5 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;

8.6 w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

8.7 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze  inkasa oraz wyznaczenia inkasentów;

8.8 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

8.9 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

8.10 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022;

8.11 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działki;

8.12 w sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy ul. 3 Maja 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

8.13 w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego o nazwie : Powiatowo-Gminny związek Transportu "Pogranicze"

9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i dopytania.

10. Oświadczenia radnych.

11. Informacje bieżące.

12. Zakończenie obrad.

 

 

3. Przyjęcie protokołu XXXVIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu
      26.10.2021 r. (15:20):

 

Protokół XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu przyjęty został jednogłośnie.

Wyniki imienne:

 

ZA (11)

Bartłomiej Górka, Czesław Lach, Małgorzata Bajer, Barbara Drzał, Paweł Chruściel, Lesław Kuśnierz, Beata Głogiewicz, Stanisław Babiniec, Zofia Janusz, Agata Mormul, Mirosław Skoczylas

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (4)

 

Damian Bosowski, Lech Duda, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska

 

4. Informacje (15:21):

 

4.1  Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym, (15: 21) - w załączeniu do protokołu.

4.2. Przewodniczących stałych Komisji Rady o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym. (15:25):

1) Przewodnicząca komisji rewizyjnej przedstawiła informację z posiedzeń  komisji wspólnych z dnia    
    15.11.2021 r i 22.11.2021 r. oraz z 23.11.2021 r.

2) Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji przedstawiła informację z posiedzenia komisji    
    w dniu 18.11.2021 r.

 

 

5. Zapytania i interpelacje radnych (15:28).

 

 Radny Bartłomiej Górka - pytania  złożone na piśmie – w załączeniu do protokołu.

 Radny Mirosław Skoczylas - pytania złożone na piśmie – w załączeniu do protokołu.

 Radna Agata Mormul – pytania złożone na piśmie – w załączeniu do protokołu.

 

 

Nastąpiła zmiana kworum (15:33)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Do sesji dołączyli radny Damian Bosowski.

 

Wiceprzewodniczący Paweł Chruściel – ja bym się chciał dopytać o działki budowalne obok ulicy Zielonej. Na jakim etapie jest ta inwestycja i kiedy jest przewidziany termin na przetargi na te działki dla mieszkańców?

 

6. Debata o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie.

 

Komendant Powiatowy Policji w Głubczycach  Piotr Smoleń – przedstawił wspólnie z Komendantem Komisariatu w Kietrzu prezentacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie, dziękując za współpracę i wsparcie.

 Zastępca Komendanta Straży Pożarnej w Głubczycach  Piotr Sobek – przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych w gminie Kietrz.

 

Komendant Gminnego Związku OSP w Kietrzu Tomasz Głuszek przedstawił sprawozdanie
z działalności jednostek OSP w gminie Kietrz.

 

Radna Agata Mormul – ja nie mam pytania, ale pozwolę sobie jeszcze raz komendantom i  policji straży pożarne, którzy nam pomogli przy organizacji, młodzieżowej rady miasta, przy organizacji koncertu. Bije się w pierś panie komendancie. Wiem, że to na ostatni moment to nasze działanie, ale naprawdę się poprawimy, ale za każda okazana pomoc naprawdę z każdej innej strony i z każdej instytucji jeszcze raz dziękuję, bo naprawdę panowie nam pomagali i jeszcze raz bym chciała to podkreślić. Naprawdę za wspaniałą pomoc, dziękuję jeszcze raz.

 

Pani Burmistrz – Szanowni panowie komendanci, ja również nie mam pytań. Dołączam się do podziękowań, które wyraziła pani radna. Dziękuje Panom wszystkim bardzo, bardzo serdecznie i to nie są truizmy z mojej strony, naprawdę można zawsze na Was liczyć, niezależnie od tego czy te przedsięwzięcia, do których panów, państwa potrzebujemy, tych służb potrzebujemy, to są jakieś małe osiągniecia, czy duże o szerokim zasięgu, zawsze jesteście, zawsze czuwacie i wybaczacie nam drobne uchybienia, bo i ja poczuwam się do tego, że Młodzieżowa Rada powinna była nieco wcześniej pana komendanta poinformować, że cos się będzie na terenie Kietrza działo. Dziękuję raz jeszcze i musze powiedzieć, że takiej współpracy  życzyłabym sobie nadal, bo jest ona naprawdę wzorcowa. Dziękuję.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – ja też nie będę zadawać pytań, ale niech mi wolno będzie w imieniu własnym, jak również pozostałych radnych, a radny, każdy z radnych reprezentuje, jakąś część mieszkańców naszej gminy i idąc ta analogią niech mi będzie wolno podziękować Panom Komendantom i na wasze ręce chciałbym złożyć w imieniu mieszkańców gminy Kietrz podziękowania dla pozostałych, podległych wam funkcjonariuszy, policji, straży pożarnej, ochotników strażaków za osobiste zaangażowanie i duży wkład, którego wynikiem jest wysoki poziom bezpieczeństwa  na terenie gminy Kietrz. Dziękuję bardzo.

 

7. Przedstawienie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz za                 lata 2019-2020.(16:34)

 

Pan Jarosław Podgórski – przedstawiciel Firmy Albeko przedstawił Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz za lata 2019-2020, Program Ochrony Środowiska na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 oraz Prognozę Oddziaływania na środowisko  Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028.

 

Nastąpiła zmiana kworum (16:36)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 11

Sesję opuściła za usprawiedliwieniem radna Beata Głogiewicz.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 10 min przerwy. (16.55).

 

Wznowienie obrad 17:06.

 

8. Podjęcie uchwał: (17.07)

 

8.1 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dzierżysław (17:07)

 

Komentarza do projektu uchwały udzielił Kamil Bednarz - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (11)

Damian Bosowski, Barbara Drzał, Czesław Lach, Bartłomiej Górka, Małgorzata Bajer, Paweł Chruściel, Zofia Janusz, Stanisław Babiniec, Agata Mormul, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (4)

Lech Duda, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska, Beata Głogiewicz

 

 

Uchwała Nr XXXIX/426/2021

 

 

8.2 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kietrz (17:11)

 

Komentarza do projektu uchwały udzielił Kamil Bednarz - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (11)

Agata Mormul, Damian Bosowski, Małgorzata Bajer, Czesław Lach, Barbara Drzał, Paweł Chruściel, Bartłomiej Górka, Zofia Janusz, Stanisław Babiniec, Lesław Kuśnierz, Mirosław Skoczylas

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (4)

 

Lech Duda, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska, Beata Głogiewicz

 

Nr XXXIX/427/2021

 

8.3 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”.(17:13).

 

Komentarza do projektu uchwały udzielił Kierownik Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji – Ireneusz Kaczmar.

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (11)

 

Agata Mormul, Paweł Chruściel, Małgorzata Bajer, Czesław Lach, Bartłomiej Górka, Damian Bosowski, Barbara Drzał, Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz, Lesław Kuśnierz, Stanisław Babiniec

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (4)

 

Lech Duda, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska, Beata Głogiewicz

 

Uchwała Nr XXXIX/428/2021

 

8.4 w sprawie zmian budżetu gminy Kietrz na 2021 rok (17:18)

 

Komentarza do projektu uchwały wraz z wprowadzoną autopoprawką udzieliła Pani Skarbnik – Beata Trzcińska.

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z wprowadzoną autopoprawką  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (8)

Damian Bosowski, Agata Mormul, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Czesław Lach, Małgorzata Bajer, Stanisław Babiniec, Paweł Chruściel

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Bartłomiej Górka, Lesław Kuśnierz, Mirosław Skoczylas

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (4)

Lech Duda, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska, Beata Głogiewicz

 

Uchwała Nr XXXIX/429/2021

 

8.5 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (17:19)

 

Komentarza do projektu uchwały wraz z wprowadzoną autopoprawką udzieliła Pani Skarbnik – Beata Trzcińska.

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z wprowadzoną autopoprawką  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (8)

Paweł Chruściel, Damian Bosowski, Barbara Drzał, Małgorzata Bajer, Agata Mormul, Czesław Lach, Zofia Janusz, Stanisław Babiniec

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Bartłomiej Górka, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (4)

Lech Duda, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska, Beata Głogiewicz

 

Uchwała Nr XXXIX/430/2021

 

8.6 w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (17:21)

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Skarbnik – Beata Trzcińska.

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (11)

Bartłomiej Górka, Agata Mormul, Małgorzata Bajer, Zofia Janusz, Czesław Lach, Barbara Drzał, Damian Bosowski, Paweł Chruściel, Mirosław Skoczylas, Stanisław Babiniec, Lesław Kuśnierz

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (4)

Lech Duda, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska, Beata Głogiewicz

 

Uchwała Nr XXXIX/431/2021

 

 

8.7  w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze  inkasa oraz wyznaczenia inkasentów (17:22)

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Anna Paliga – zastępca głównego księgowego ds. podatków.

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (11)

Damian Bosowski, Paweł Chruściel, Czesław Lach, Małgorzata Bajer, Bartłomiej Górka, Mirosław Skoczylas, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Stanisław Babiniec, Lesław Kuśnierz, Agata Mormul

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (4)

Lech Duda, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska, Beata Głogiewicz

 

Uchwała Nr XXXIX/432/2021

8.8 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (17:47)

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Anna Paliga – zastępca głównego księgowego ds. podatków.

 

Radny Lesław Kuśnierz – Pani Burmistrz ja myślę, że Pani się spodziewa mojego pytania, bo od początku kadencji walczę o to,  żeby nie podnosić podatków osobom, które prowadzą działalność gospodarczą. Rok w rok borykamy się z tymi podwyżkami i głównie z mojej strony mnie interesuje kolejna podwyżka podatków dla osób prowadzących działalność usługową za nieruchomości i dziwi mnie, że znowu od środków transportu nie jest podniesiony podatek tylko zachowany jak w latach ubiegłych. To już jest tak drugi raz. Wszyscy doskonale wiemy, że pandemia spowodowała duże straty u tych małych przedsiębiorców, którzy zajmują się usługami, mieli lokale pozamykane, a my podwyższamy im podatek. Grupa radnych też jest za tymi podwyżkami. Nie wiem czy to jest zgodne z programem wyborczym naszego komitetu, żebyśmy te podatki cały czas podnosili. Chciałbym naprawdę wiedzieć, dlaczego jest utrzymywany podatek od środków transportowych, a od nieruchomości rok w rok podnoszony?

 

Pani Burmistrz – Panie radny zdumienie moje sięga zenitu, jak słyszę Pana deklarację, że Pan nie rozumie dlaczego nie jest podnoszony podatek od środków transportu. Po pierwsze w zeszłym roku został on podniesiony. W tym roku jest utrzymany na poziomie zeszłorocznego i nie jest podnoszony dlatego, że w programie wyborczym, pod którym Pan się podpisał nie było ani słowa o nie podnoszeniu innych podatków jak tylko była informacja, że planujemy nie podnieść, ale obniżyć podatek od środków transportu. Dlatego, że traktujemy program wyborczy poważnie. Przynajmniej ja. Tak chciałabym, aby to wyglądało. Mówi Pan, że od lat trzech, a może więcej, bo to nie jest przecież pierwsza kadencja, żeby nie podnosić podatku państwu przedsiębiorcom, ale walczy pan też o ul. Polna i Ogrodową i chyba Pan tam nie zakłada, że my te Polna i Ogrodową sfinansujemy tylko z tego, co dostaniemy ze środków rządowych. Walczy Pan o wiele różnych innych rzeczy, żeby kosze równo stały, walczy pan o czyste powietrze, za to wszystko się płaci z naszych podatków, dlatego z bólem serca jesteśmy zmuszeni do tego, aby te podatki podnieść. To, co zrobiliśmy w tym roku, to było bardzo nieznaczne podniesienie podatków. Zadań własnych nie ubywa tylko przybywa i my te musimy finansować.

 

 Radny Lesław Kuśnierz – może jestem w błędzie, ale proszę mi przypomnieć, ile razy był utrzymywany podatek od środków transportu?

 

Pani Burmistrz – mówię tu z pamięci, choć nie rozumiem dlaczego ja mam to pamiętać, a radny nie. W pierwszym roku obniżyliśmy podatek, w drugim podwyższyliśmy, a w tym utrzymujemy.

 

Radny Lesław Kuśnierz – a jak to się ma do podatników, którzy płacą i rok w rok maja podwyższany podatek od nieruchomości, proszę mi podać relacje między usługami transportowymi, a usługami gastronomicznymi czy innymi.

 

Pani Burmistrz – ja już Panu odpowiedziałam na to pytanie. Pan się podpisał, podobnie jak większość z państwa tu siedzących pod takim programem wyborczym i to jest jedyny powód. W programie powiedzieliśmy o podatkach raz i nie zarzekaliśmy się, że nie będą podnoszone podatki.

 

Radny Mirosław Skoczylas – jeśli mówimy już o programie wyborczym to trochę się Pani mija z prawdą. W jednym  z punktów jest to, że będziemy stosować ulgi dla przedsiębiorców, dla tych co zatrudniają nowych pracowników, nic w tym kierunku nie zrobiliśmy, nawet jak była pandemia, to nie zrobiliśmy takiego czegoś, że można było obniżyć, umorzyć, no zastosować jakąś ulgę i to było w naszym programie. Mam jeszcze jedno pytanie do Pani Kierownik, czy może by nam pani podała jak te podwyżki, które są zastosowane, jakie przyniosą dodatkowe wpływy do budżetu?

 

Pani Anna Paliga – Panie radny tak naprawdę jakie dodatkowe wpływy przyniosą do budżetu, to nie jest to taki temat prosty do obliczenia. Mogę powiedzieć, że na podstawie obliczeń, które wykonałam, na podstawie metraży, które posiadam, powinno to przynieść wpływ do budżetu ok. 110 000,00 zł, natomiast na to czy przyniesie to dokładnie taki skutek, ma wpływ między innymi wykonalność tego zobowiązania przez podatników. Na to też mają wpływ postępowania, które nasz referat prowadzi
-kontrolne czy też sprawdzające, które ujawniają nam nowe podstawy opodatkowania. Ta kwota jest taką kwotą wyliczoną na podstawie metraży, które posiadamy.

 

Radny Skoczylas – to nie jest jakaś duża kwota i można było się ukłonić dla tych przedsiębiorców.

 

Pani Burmistrz – chciałam zapytać radnego Skoczylasa, czy ma świadomość tego,  jaki skutek finansowy przyniosła podwyżka od środków transportu, którą z uporem godnym lepszej sprawy forsował w tamtym roku. Bo teraz Pan mówi, że 110 000,00 zł to jest mało. Wie Pan jaki skutek przyniosła ta podwyżka? Rozmawialiśmy wielokrotnie i mówiłam, nie róbmy tego, bo to jest jeden z punktów naszego programu wyborczego. Czy pani Kierownik pamięta może, choć nie ma takiego obowiązku.

 

Pani Anna Paliga – nie chciałabym tutaj wprowadzić Państwa w błąd. Musiałabym przeanalizować te dane. To było około kilkunasty tysięcy chyba, z tego, co pamiętam.

 

Pani Burmistrz – i chciałam także panią kierownik zapytać odwołując się do pani pamięci. Proszę mi powiedzieć, czy rzeczywiście było tak, że nie zareagowaliśmy i nic nie zaproponowaliśmy przedsiębiorcom, jeśli chodzi o ulgi w okresie covidu?

 

Pani Anna Paliga – to akurat doskonale pamiętam, ponieważ siedziałam nad tym programem dosyć długo. Zaproponowaliśmy program, ja przygotowałam stosowne druki, informowałam przedsiębiorców, którzy byli jakkolwiek zainteresowani udzieleniem pomocy,  przygotowaliśmy nawet naszą taka informację, był bardzo szeroki program dla przedsiębiorców, jeśli chodzi o podatki. Przedsiębiorcy mieli możliwość skorzystania z umorzenia podatku w ramach formuły de minimis. Natomiast największy problem polegał na tym, że aby skorzystać z tego programu, to przedsiębiorca musiałby być jednocześnie podatnikiem, a tutaj niestety na terenie gminy Kietrz mamy bardzo dużo przedsiębiorców, którzy są podmiotami najmującymi i ten problem nie został rozwiązany, ale to jest niezależne od nas. Natomiast jeżeli chodzi o złożenie wniosków w ramach zaproponowanej przez nas pomocy, to były zaledwie trzy podmioty.

 

Radna Agata Mormul – ubolewam, że kiedy mieliśmy komisję tydzień temu nie padły żadne pytania dotyczące stawek podatkowych. Ja tylko chciałam powiedzieć takie dwie kwestie. Po pierwsze, jeżeli te ulgi były przewidziane dla przedsiębiorców, to dla środków transportu nie było żadnej ulgi to raz, a dwa walczymy tutaj o to, żeby nie podnosić podatków dla prowadzących działalność. Ja wiem, że przyszły ciężkie czasy, tak naprawdę każdy mieszkaniec będzie płacił wyższe podatki, więc może tutaj jakbyśmy walczyli to o wszystkich, a jeżeli ponosimy jakieś skutki, a musimy poprawić nasz budżet, to myślę, że też solidarnie tutaj mogą się w to włączyć przedsiębiorcy.

 

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Chruściel – jeśli państwo pamiętacie nasz program, to zakładaliśmy, że będziemy obniżać podatek oo środków transportu z tego względu, że jest on najwyższy w naszej okolicy, mamy najwyższy i przedsiębiorcy od nas uciekają. Natomiast jeśli chodzi o przedsiębiorców był on mniej więcej porównywalny jeśli chodzi o sąsiednie gminy. Analizowaliśmy to, tak układaliśmy program, tak postanowiliśmy. Proszę trzymajmy się programu.

 

Radny Lesław Kuśnierz – ja tylko chciałem dodać, że ten wniosek o ulgę podatkową, był tak skomplikowany, że podatnicy zrezygnowali z tego, żeby składać te wnioski, był tak skomplikowany, tak obszerny, że niektórzy dostawali torsji, jak czytali to i rezygnowali z tego.

 

Wiceprzewodniczący Paweł Chruściel – czy przedsiębiorcy mieli możliwość podejść do urzędu i uzyskać pomoc w wypełnieniu tego?

 

Pani Burmistrz – na tym etapie kiedy przedsiębiorcy mieli składać te podania, to był ciężki czas covidowski i nie pamiętam czy była możliwość spotkania twarzą w twarz . Nie chciałabym tutaj przesadzić, ale wiem w jaki sposób pracuje referat podatkowy i nigdy nie uchyla się od udzielenia jakichkolwiek wyjaśnień. Nie sądzę, żeby w sytuacji, gdyby któryś z przedsiębiorców kontaktował się, żeby usłyszał odpowiedź proszę sobie radzić samemu. Pamiętajmy, że niektóre elementy polegające na tym, że trzeba cos wyliczyć czy przeliczyć, tego pracownik zrobić nie może.

 

Pani Anna Paliga – chciałabym odpowiedzieć, że sam formularz, był bardzo prosty, natomiast elementy dodatkowe, które są wymagane przy złożeniu takiego wniosku, chociażby formularz dotyczący pomocy publicznej, to nie jest nasz wymysł, to jest narzucone z góry, jest to formularz ustanowiony ustawą, więc nie było możliwości skrócenia tego. Dodatkowo w każdym jednym przypadku musza zostać złożone dokumenty, potwierdzające sytuacje finansową i być może to, nastręczało trudności, bo na pewno nie sam formularz.

 

Radny Lesław Kuśnierz – no właśnie był ten wniosek skomplikowany, skoro tylko trzy podmioty złożyły taki wniosek, to już jest dowód. A tak jak wcześniej już powiedziałem, dużo osób, które prowadzą działalność gospodarczą mówili: „Popatrz co to jest, skąd te dokumenty wezmę? ”Jak Pani Burmistrz powiedziała był to okres wysokiej pandemii i Ci ludzie mieli załatwi sobie jakiekolwiek dokumenty. To jest nierealne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – robimy tutaj zamieszanie, bo podnosimy podatek o 50gr od metra kwadratowego powierzchni na rzecz działalności przez przedsiębiorców. Dla przeciwwagi zobaczmy ilu jest rolników. Podatek, rolny leśny idzie w górę. W zasadzie nie mamy dużego wpływu na to, bo jest to na podstawie danych przekazywanych przez Główny Urząd Statystyczny. Wiemy, że nasz budżet jest jaki jest, w zasadzie ok. 50 milionowy. Wiemy jaka jest inflacja i jak rosną wydatki bieżące. To może nie podnosić podatków nikomu i w zasadzie nie robić żadnych inwestycji, a mamy ich zaplanowanych na przyszły rok na prawie 14 milionów, a wkład własny trzeba zabezpieczyć na to. Wszystkie podatki, które są w tej chwili zaproponowane to jest jakaś wypośrodkowana kwota, która w porównaniu z innymi gminami wcale nie jest najwyższa.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z wprowadzona autopoprawką  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (8)

Barbara Drzał, Paweł Chruściel, Agata Mormul, Małgorzata Bajer, Czesław Lach, Damian Bosowski, Stanisław Babiniec, ZofiaJanusz

 

PRZECIW (3)

Lesław Kuśnierz, Bartłomiej Górka, Mirosław Skoczylas

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (4)

Lech Duda, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska, Beata Głogiewicz

 

 

Uchwała Nr XXXIX/433/2021

 

8.9 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (17:49)

 

Komentarza do projektu uchwały udzielił Kierownik Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji – Ireneusz Kaczmar.

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (10)

Damian Bosowski, Paweł Chruściel, Małgorzata Bajer, Barbara Drzał, Czesław Lach, Agata Mormul, Bartłomiej Górka, Zofia Janusz, Stanisław Babiniec, Mirosław Skoczylas

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Lesław Kuśnierz

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (4)

Lech Duda, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska, Beata Głogiewicz

 

Uchwała Nr XXXIX/434/2021

 

 

8.10 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (17:51)

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Elżbieta Herud -  Kierownik Oświaty i Kultury.

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (11)

Damian Bosowski, Barbara Drzał, Czesław Lach, Bartłomiej Górka, Małgorzata Bajer, Paweł Chruściel, Zofia Janusz, Stanisław Babiniec, Agata Mormul, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (4)

Lech Duda, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska, Beata Głogiewicz

 

Uchwała Nr XXXIX/435/2021

 

8.11 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działki (17:53)

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Elżbieta Sokołowska – kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami.


Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (11)

Damian Bosowski, Barbara Drzał, Czesław Lach, Bartłomiej Górka, Małgorzata Bajer, Paweł Chruściel, Zofia Janusz, Stanisław Babiniec, Agata Mormul, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (4)

Lech Duda, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska, Beata Głogiewicz

 

Uchwała Nr XXXIX/436/2021

 

8.12 w sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy ul. 3 Maja 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (17:55)

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Elżbieta Sokołowska – kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami.


Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (11)

Damian Bosowski, Barbara Drzał, Czesław Lach, Bartłomiej Górka, Małgorzata Bajer, Paweł Chruściel, Zofia Janusz, Stanisław Babiniec, Agata Mormul, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (4)

Lech Duda, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska, Beata Głogiewicz

 

Uchwała Nr XXXIX/437/2021

 

8.13 w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego o nazwie : Powiatowo-Gminny związek Transportu "Pogranicze" (17:58)

 

Nastąpiła zmiana kworum (17:56)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 10

Sesję za usprawiedliwieniem opuścił radny Damian Bosowski.

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Burmistrz.


Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

ZA (10)

Paweł Chruściel, Czesław Lach, Barbara Drzał, Lesław Kuśnierz, Małgorzata Bajer, Bartłomiej Górka, Stanisław Babiniec, Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz, Agata Mormul

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (5)

Damian Bosowski, Lech Duda, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska, Beata Głogiewicz

 

 

Uchwała Nr XXXIX/438/2021

 

8. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i dopytania (17:58)

 

Odpowiedzi na pytania radnego B. Górki:

 

Pani Burmistrz – kiedy słuchałam pytań zadawanych przez radnego Górkę, to takie moje dwa pytania się nasunęły: Czy w tym okresie pandemicznym dotknęło mnie coś, co się nazywa długi ogon covid, a on polega na tym, że mimo, że się już wyzdrowiało, to ponosi się reperkusje swojej wcześniejszej choroby. Jak tak pana słuchałam to zaczęłam się zastanawiać, czy te moje reperkusje polegają na zanikach pamięci. Bo myślę, że jeśli ktoś popełnił przestępstwo, to powinien mieć jakąś świadomość tego, tak mi się wydaje, a ja jej nie mam. No to albo długi ogon covid, albo przestępstwa nie ma. J rozumiem, że taki znawca prawa karnego jak pan, wie lepiej. Potem zaczęłam się zastanawiać czy może to co Pan był uprzejmy przedstawić wynikało z tego, że Pan nie doczytał porządku obrad. Funkcjonariusze pojawili się tu po to, aby podzielić się z nami informacjami na temat stanu bezpieczeństwa w naszej gminie, a nie po to, żeby rozliczyć władzę wykonawczą z popełnianych przestępstw. Może pan ich zauważył i sądził, że to jest właśnie ten moment i należy wystąpić z takim, z takimi pytaniami, nie wiem czy to są pytania, bo znak zapytania na końcu zdania, wcale nie powoduje, że to jest tak do końca pytanie. To tak humorystycznie trochę, ale teraz już poważnie. Panie radny czy pan ma świadomość, że nawet mimo, że Pan sprytnie ubrał swoje tezy w formułę pytań i bardzo sprytnie zastosował ramę modalną prawdopodobieństwa, istnieje coś takiego jak naruszenie dóbr osobistych w sytuacji kiedy nie ma się pewności, a wypowiada się słowa, które jednak idą w eter i które takim naruszeniem mogą być. Nie zawsze ten znak zapytania na końcu, to być może, najprawdopodobniej wystarcza. Rozumiem, że o to chodziło miało pójść w eter i zapewne poszło. Gratuluję satysfakcji.

Pyta Pan czy NIK jest w urzędzie. Jest, kilka miesięcy temu także był i pan nie pytał, a kontrolowano rzeczy niesłychanie ważne gospodarkę wodno-ściekową. Zalecenia się pojawiły, staramy się je realizować. Teraz też jest, kontroluje inwestycje, będą zalecenia. Nie jesteśmy nieomylni, gratuluje każdemu, kto uważa, że jest nieomylny. Będziemy je realizować. A na koniec zapytam  czy to prawda, że posiada pan jakąś wiedzę na temat rzekomych przestępstw, o których pan mówi w swoich pytaniach? Czy jeśli pan te wiedzę posiada to dzielił się pan nią z odpowiednimi organami? Jest pan osobą publiczną, to proszę mieć na tyle cywilnej odwagi, żeby nam, powiedzieć, że skoro posiada pan taką wiedzę i dzielił się z odpowiednimi organami, to jakie wnioski do kogo pan podpisał. Czy takie pytania NIK, RIO są rzeczywiście pytaniami czy może Pan posiada wiedzę? Tyle odpowiedzi na te pytania. Ponieważ odpowiedzi mają by c konkretne, rzeczowe i precyzyjne, to oczywiście udzielę ich na piśmie. Ja zapytałam pana na koniec też o kilka rzeczy, no i idąc tropem mistrza i jakby pan był uprzejmy udzielić mi rzeczowej, konkretnej i precyzyjnej odpowiedzi na piśmie, wiem że pan tego nie musi robić, jakby pan mógł, rzecz jasna. Byłabym wdzięczna.

 

Odpowiedzi na pytania radnej A. Mormul:

 

Pani Burmistrz – jest szansa na przebudowę  ulicy Różanej, ponieważ wniosek został złożony do odpowiedniej instytucji dofinansowującej. Mamy takie sygnały, że wiosną przyszłego roku będą efekty rozpatrzenia tych wniosków. Jeżeli chodzi o blok przy ul. Długiej  z przyjemnością powtórzę, że otrzymaliśmy taką kwotę, o jaką wnioskowaliśmy z Polskiego Ładu. Mamy pełną dokumentację, więc zaraz w styczniu będziemy się starali pójść o krok dalej, ogłosić przetarg i będziemy działać. Przypomnę, że to jest nie tylko remont tego bloku, ale także zagospodarowanie placu wokół budynku. Myślę, że będzie się mieszkańcom mieszkało  po prostu lepiej. Jeśli chodzi o inwestycje, to są w tej chwili realizowane, nawet kilka. Mamy modernizacje poboczy przy ul. Reja, widzę, że coś zadziało się z chodnikami przy ul. Zielonej, mamy  tworzenie 10 miejsc parkingowych  przy ul. Głubczyckiej, jeszcze trwa remont drogi wewnętrznej i chodników na osiedlu Skiold przy ul. Głowackiego, no i mamy sztandarową na tę chwilę inwestycje, czyli remont ul. Długiej. Jutro rozstrzygamy przetarg  na ulicę Krasickiego w Pilszczu, mamy rozstrzygnięty przetarg na adaptację kolejnych pomieszczeń na potrzeby żłobka samorządowego. Odnośnie rankingu „Gmina dobra do życia”. W tej chwili nie pamiętam, co to za podmiot takie właśnie badanie, ale jest on kompletnie niezależny od gmin. Obserwowano 48 wskaźników, dotyczących jakości życia w gminach i na ich podstawie ustalono, jakie miejsca w rankingu zajmują poszczególne gminy w swoich kategoriach. My w naszej kategorii zajęliśmy szóste miejsce w kraju i było, to dla mnie  bardzo wielka radością.

 

Odpowiedź na pytanie Wiceprzewodniczącego:

 

Pani Elżbieta Sokołowska – dostaliśmy dofinansowanie z Polskiego Ładu na ulicę Zieloną, więc na pewno to osiedle powstanie, chyba że będą jakieś zawirowania z tymi pieniędzmi. Pod koniec listopada, początkiem grudnia będzie dokumentacja techniczna na tą drogę. Myślę, że przetarg zrobimy na początku stycznia. Ja sobie planuję rozpoczęcie przetargu na te działki w czerwcu gdzieś tak, bo tam tez będą narzucone terminy zabudowy, więc chciałabym, żeby już coś było wykonane.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – drodzy państwo,  w pytaniach radnego Górki  padło moje nazwisko, ale zanim dojdę do swojego nazwiska, drodzy państwo pytania, które poszły w eter i gdybym nie był radnym, to miałbym wrażenie, że w urzędzie miejskim w Kietrzu grasuje jakaś ośmiornica przestępcza, na czele z panią Burmistrz i z zastępcą. Coś nieprawdopodobnego, żeby taki obraz panie radny przedstawiać. Nieprawdopodobna sprawa, żeby się tak dawać wypuszczać i iść w taką tonację, bo drodzy państwo, jak się dobrze dzieje w gminie, to są takie  siły, które za wszelką cenę chcą pokazać, że jest źle.  Pan między innymi panie radny, razem z grupą innych radnych, chciał doprowadzić do tego, żeby upadł remont kuchni w zespole szkół. Szczęśliwie tak się stało, że ten remont został zakończony. Panie mogą pracować w warunkach nie z epoki wczesnego Gierka, ale rzeczywiście z 21 wieku. Teraz pan mówi, że czy to prawdą jest, że gmina będzie musiała oddać dofinansowanie w kwocie 80 000,00 zł. Ciekawe skąd do Pana takie informacje docierają . Ja domyślam się, że jeżeli jest kontrola, to ma za zadanie coś wykazać. Być może pan już jest w temacie, że ta kontrola wykazuje, że będzie trzeba oddać pieniądze. Gratuluję takiej postawy. Jeżeli chodzi o moją osobę , jak wiecie jestem również sołtysem, tak samo jak radna Bajer. Ja w Wojnowicach, pani radna w Ściborzycach Wielkich.  W związku z pełnioną funkcją, mamy podpisane umowy na opiekę nad świetlicami. Panie radny to jest kwota 20,00 zł miesięcznie, za tamtych czasów, bo sytuacja zmieniła się dokładnie rok temu. Te 20 zł miesięcznie, to kwota nieadekwatna do tego, co trzeba robić, opiekując się świetlicami. Pan dobrze o tym wie.  Sołtysi wykonują również mnóstwo innych rzeczy na rzecz mieszkańców sołectwa. I była taka sytuacja u mnie, jeżeli chodzi o koszenie podpisana umowa w roku 2019 na koszenie terenów zielonych.  Ta umowa została zawarta między mną i gminą, z tego powodu, że nikt z mieszkańców nie chciała się podjąć te czynności, bo trzeba kosić 10,14 razy tereny gminne, zielone, a ta gratyfikacja, o której pan wspomina jest za siedmiokrotne koszenie i to są kolosalne pieniądze panie radny, bo nie pamiętam w tej chwili czy to było 170 zł za cały rok. Maksymalnie chyba to było, może 240,00zł, a więc daje to znowu niesamowity dochód, 20 zł miesięcznie. Na paliwo się więcej wyda, jadąc po zakup tego paliwa, żyłki, smarów i innych rzeczy.   Podpisałem tę umowę jako sołtys, ale miałem też zapewnienie ówczesnego pracownika funkcyjnego, że skoro jestem sołtysem i mam szereg innych umów podpisanych, może pan nie wie, mam umowę na roznoszenie decyzji podatkowych, jestem inkasentem, bo ostatnio wiele donosów się pojawia jeżeli chodzi o koszenie, jeden, dwa, trzy razy donosy. W tej chwili na nikogo nie patrząc mogę się domyślać czyje to dzieło. Myślę, że na nikogo nie patrząc mogę domyślać się czyim dziełem jest, że mamy stałe kontrole i pan radny już wie, że będzie jeszcze  kontrola RIO.  A więc panie radny czy to jest tak duża kwota? Jest to kwota naprawdę niewielka. Ale muszę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Otóż w roku 2020 w sierpniu, jak byłem na wakacjach,  zadzwoniła do mnie nowa pani Sekretarz, która nie wiem czy pracowała niespełna miesiąc i powiedziała, że ona uważa, że ta umowa, z uwagi na to, że jestem również radnym, nie powinna być zawarta. Powiedziałem, że jeżeli jest taka sytuacja, to oczywiście, ja po powrocie z wakacji zrezygnuję z tej umowy i taką rezygnacje napisałem. Została ta umowa ze mną rozwiązana. Drodzy państwo przypadek prawda, że od sierpnia 2020 roku czy 1 września, jak umowa została rozwiązana, w tej chwili pan radny Górka pyta o tę sprawę, a w międzyczasie, wiem, że wpływają donosy na mnie i na panią radną, sołtys i radną Bajer. Do Wojewody oczywiście te donosy wpływają. To chyba tyle drodzy państwo Myślę, że pan radny, zadając te pytania, które zawierają tezę, jest również świadomy tego, że taka sytuacja w jakimś zakresie, narusza dobra osobiste osoby. Myślę, że dobrze się pan z tym czuje i gratuluję panu takiej postawy. Dziękuję, to wszystko

 

 

9. Oświadczenia radnych (18:17).

 

Radny Mirosław Skoczylas odczytał swoje oświadczenie – w załączeniu do protokołu.

 

Pani Burmistrz – panie radny  o estetyce nie będę dyskutować, bo kwestia gustu nie podlega dyskusji. Mówi pan o funkcjonowaniu modelu idealnego . Nie wierzę w funkcjonowanie idealnych modeli. Idealne muszą być, jeśli chodzi o funkcjonowanie dwóch stron, wtedy dwie strony. Ja nigdy nie byłam idealna i zawsze do swoich osobistych porażek potrafię się przyznać, tak też przyznałam się w odpowiedzi, której panu udzieliłam. Serdecznie panu gratuluję i niesłychanie zazdroszczę, że pan uważa siebie, za osobę idealną, co się nigdy nie myli, nigdy nie popełnia błędów, a jeżeli jest pan jakimiś błędami obarczony, to robi to złośliwie ta druga strona, natomiast pan ich nie popełnił.  Prosiłam pana o skonsultowanie listy, której szkic, zarys był w biurze rady. Działo się to podczas naszej kilkuminutowej rozmowy. Na miesiąc przed terminem sesji, ja zadzwoniłam do pana, aby ten termin uzgodnić i poinformowałam, że zarys jest i bardzo proszę żeby na to rzucić okiem. Przypominam, że oboje, ja na pewno byliśmy na urlopach, byliśmy poza Kietrzem. Pomoc mi pan oferował panie radny. Powiem tak zupełnie szczerze, nikomu nie życzę takiej pomocy od przewodniczącego rady, jaką ja otrzymywałam od pana.

 

Radny Bartłomiej Górka odczytał swoje oświadczenie – w załączeniu do protokołu.

 

Pani Burmistrz – panie radny Górka zazdroszczę panu takiego oto komfortu, że w sytuacji kiedy,  rozmawiamy na sesji ad-hoc nie umie pan sprostać tej rozmowie. Natomiast jak pan ma miesiąc, to pan usiądzie i pan napisze. Gratuluję panu także tego, że ma pan tak mnóstwo wolnego czasu, bo ja bym na to nie miała czasu. Naprawdę. Rozumiem, że tak postulowana  merytoryka, której powinni wysłuchiwać nasi mieszkańcy, objawiła się w tym właśnie piśmie i rozumiem, że mieszkańcy wysłuchując tego, co pan napisał,  nie stracili czasu.

 

Radna Agata Mormul – ja tak króciutko, bo padło tutaj takie sformułowanie, że przewodniczący nie przestrzega przepisów prawa zapisanych w Statucie. Szkoda, że pan o tym nie pamiętał i pan przewodniczący w lipcu zabrał mi głos, wyłączył wręcz mikrofon i też tutaj chciałabym zwrócić uwagę, że mnie potraktowano nietaktownie . Chciałam tutaj poświadczyć, że  wówczas tez poczułam się niekomfortowo nie mogąc wypowiedzieć swojego zdania.

 

Przewodniczący Rady – Pani radna mówi pani o przewodniczącym, czyli o mojej osobie?

 

Radna Agata Mormul – nie, nie przepraszam ówczesny przewodniczący rady Mirosław Skoczylas zabrał mi głos.

 

Przewodniczący Rady – drodzy państwo oświadczam, że nieprawdą jest, że zabrałem głos, albo nie udzieliłem głosu jakiemukolwiek radnemu, a  zwłaszcza radnemu Bartłomiejowi Górce na poprzedniej sesji. Oświadczam również, że zgodnie z regulaminem pracy Rady Miejskiej w Kietrzu od przyszłej sesji będę ściśle przestrzegać właśnie paragrafu 13, bo na poprzedniej sesji dużo luzu było jeżeli chodzi o ten paragraf z mojej strony. Paragraf, który mówi o tym „ czas wypowiedzi ad vocem ograniczony jest do jednej minuty. Liczbę  głosów ad vocem do jednej wypowiedzi ogranicza się do trzech. Jednej osobie może być udzielony głos ad vocem nie więcej niż 3 razy  jednym punkcie obrad. Nie dopuszcza się wypowiedzi ad vocem do ad vocem. Panie radny dopuściłem chyba ad vocem do ad vocem z pana strony chyba ze trzy razy, z tego co pamiętam chyba z 6 razy pozwoliłem się panu odnieść do wypowiedzi. Oświadczam, że od przyszłej sesji będę ściśle przestrzegać tego paragrafu.
I jeszcze raz oświadczam, że nieprawdą jest, że to co pan Górka wygłosił w swoim oświadczeniu, że nie pozwoliłem mu kontynuować czy zabrać głosu. Oświadczam, że to jest nieprawdą. Proszę odsłuchać nagranie. Jestem panie radny przewodniczącym, jak pan dobrze wie od 20 września, a więc amnezji nie mam jeszcze żadnej. Myślę, że doskonale potrafię się cofnąć 2 miesiące wstecz, a tu w tym przypadku jeden miesiąc niespełna i doskonale pamiętam, że takiej sytuacji nie było.  

 

10. Informacje bieżące (18:31).

 

Przewodniczący Rady poinformował radnych o tym, że wpłynęło pismo Naczelnik Urzędu Skarbowego  w Głubczycach odnośnie złożonych oświadczeń majątkowych radnych i nie było żadnych zastrzeżeń. Wszystkie oświadczenia majątkowe zostały złożone w terminie i prawidłowo.

 

11. Zakończenie obrad (18:32).

Przewodniczący zakończył obrady o godz. 18:32.

 

                                                                                        

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu
                                                                                                             Stanisław Babiniec

 

Protokołowała: Magdalena Wójtowicz

 

PDFSprawozdanie Burmistrza nr 8.pdf (598,80KB)
PDFOświadczenie-radny B. Górka.pdf (1,84MB)
PDFOświadczenie radny-M.Skoczylas (749,38KB)
PDFPytania z sesji - radna A. Mormul.pdf (702,19KB)
PDFPytania z sesji - radny B. Górka.pdf (868,09KB)
PDFPytania z sesji - radny Mirosław Skoczylas.pdf (699,66KB)
PDFOdpowiedź radny Górka.pdf (3,66MB)
PDFOdpowiedź radny Skoczylas.pdf (465,37KB)

PDFPrezentacja - Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz na lata 2021-2024z perspektywą na lata 2025-2028 (1,12MB)
PDFPrezentacja - Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Kietrz za rok 2021 (962,89KB)
PDFPrezentacja - Komisariat Policji w Kietrzu (3,57MB)