Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXXVIII/2021 XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26.10.2021r.

Kietrz, dn. 04.11.2021 r.


Protokół Nr XXXVIII/2021
XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 26.10.2021

 

Obrady rozpoczęto 26.10.2021 o godz. 15.05 a zakończono o godz. 17:58 tego samego dnia.

 

W posiedzeniu wzięło udział 12 radnych:

1. Mirosław Skoczylas

2. Damian Bosowski

3. Lesław Kuśnierz

4. Czesław Lach

5. Stanisław Babiniec

6. Barbara Drzał

7. Paweł Chruściel

8. Bartłomiej Górka

9. Zuzanna Rogowska

10. Małgorzata Bajer

11. Beata Głogiewicz

12. Zofia Janusz

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Burmistrz Kietrza- Dorota Przysiężna- Bator,

- Skarbnik Gminy- Beata Trzcińska,

- zastępca Burmistrza – Marceli Głogiewicz

- Radca prawny- Adam Biernacki

- Kierownik Referatu Nieruchomości – Elżbieta Sokołowska,

- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa - Kamil Bednarz

- Kierownik Referatu Oświaty i Kultury – Elżbieta Herud

- Kierownik Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji – Ireneusz Kaczmar

- wicedyrektor Zespołu Szkół w Kietrzu – Danuta Macewicz

- wicedyrektor Zespołu Szkół w Kietrzu – Artur Rojek

- Małgorzata Hamryszak – zastępca Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Cerekwii

- Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej
  Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu,

- Prezes Publicznego Przedszkola „Akademia Pluszowych Misiów” Stowarzyszenia Rozwój i Odnowa w Rozumicach,

- Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego – Andrzej Babiniec,

- Małgorzata Gąsior – nauczyciel,

- Sławomir Bar - nauczyciel

1. Rozpoczęcie obrad sesji. (15:05)

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Babiniec stwierdzając wymagane kworum otworzył XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Kietrzu. Przewodniczący przywitał uczestników sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad. (15:18)

1. Rozpoczęcie obrad sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów:

3.1 XXXVI sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20.09.2021 r.

3.2 XXXVII sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30.09.2021 r.

4. Informacje:

- Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym,

- Przewodniczących stałych Komisji Rady o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Zapytania i interpelacje radnych.

6. Debata o oświacie.

7. Podjęcie uchwał:

7.1 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2021;

7.2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;

7.3 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nasiedlu,
oznaczonej działka nr 227/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz;

7.4 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach
Wielkich, oznaczonej działką nr 216, stanowiącej własność Gminy Kietrz

7.5 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu, stanowiącej
własność Gminy Kietrz;

7.6 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów
własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

8. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i dopytania.

9. Oświadczenia radnych.

10. Informacje bieżące.

11. Zakończenie obrad.

                                                                                 

Pani Burmistrz złożyła wniosek o rozszerzenie przedstawionego porządku obrad o dwa podpunkty:

-  o rozszerzenie porządku obrad o podpunkt  7.7 tj. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do
   sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kietrz.

-  o rozszerzenie porządku obrad o podpunkt  7.8 tj. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków  budżetu Gminy Kietrz niewygasających z upływem roku budżetowego 2021

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad o podpunkt 7.7 i 7.8   w głosowaniu jawnym, imiennym wniosek został przyjęty (15:12)

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie rozszerzonego porządku obrad o punkty 7.7 i 7.8  i w głosowaniu jawnym, imiennym wniosek został przyjęty (15:14).

 

 

Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:

1. Rozpoczęcie obrad sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów:

3.1 XXXVI sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20.09.2021 r.

3.2 XXXVII sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30.09.2021 r.

4. Informacje:

- Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym,

- Przewodniczących stałych Komisji Rady o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Zapytania i interpelacje radnych.

6. Debata o oświacie.

7. Podjęcie uchwał:

7.1 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2021;

7.2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;

7.3 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nasiedlu,
oznaczonej działka nr 227/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz;

7.4 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach
Wielkich, oznaczonej działką nr 216, stanowiącej własność Gminy Kietrz

7.5 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu, stanowiącej
własność Gminy Kietrz;

7.6 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów
własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

7.7  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kietrz.

7.8 w sprawie ustalenia wykazu wydatków  budżetu Gminy Kietrz niewygasających z upływem roku budżetowego 2021

 

 

3. Przyjęcie protokołów (15:14):

 

3.1 XXXVI sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20.09.2021 r.(15:14)

 

Protokół XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu przyjęty został jednogłośnie.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (12)

Małgorzata Bajer, Damian Bosowski, Zuzanna Rogowska, Bartłomiej Górka, Barbara Drzał, Czesław Lach, Paweł Chruściel, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz, Stanisław Babiniec, Beata Głogiewicz

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)

Lech Duda, Agata Mormul, Małgorzata Król

 

 

 

3.2 XXXVII sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30.09.2021 r.(15:15)

 

Protokół XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu przyjęty został jednogłośnie.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (12)

Małgorzata Bajer, Damian Bosowski, Zuzanna Rogowska, Bartłomiej Górka, Barbara Drzał, Czesław Lach, Paweł Chruściel, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz, Stanisław Babiniec, Beata Głogiewicz

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)

Lech Duda, Agata Mormul, Małgorzata Król

 

4. Informacje (15:16):

 

4.1  Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym, (15: 16) - w załączeniu do protokołu.

4.2. Przewodniczących stałych Komisji Rady o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym. (15:25):

1) W zastępstwie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej radna Zofia Janusz przedstawiła informację z posiedzenia komisji rewizyjnej z dnia 8 października oraz z posiedzenia komisji rewizyjnej w dniu 26.10.2021 r.

2) Przewodnicząca Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych radna Małgorzata Bajer przedstawiła informację z posiedzenia komisji w dniu 04.10.2021 r.

 

 

5. Zapytania i interpelacje radnych (15:29).

 

Radny Lesław Kuśnierz - mam pytanie odnośnie spotkania z przedstawicielami Kombinatu Rolnego w Kietrzu odnośnie ogrzewania miasta. Czy są już jakieś ustalenia i czy obowiązują nas jakieś terminy? Co Gmina zamierza z tym zrobić?

 

 Radny Bartłomiej Górka - pytania  złożone na piśmie – w załączeniu do protokołu.

 

Radny Mirosław Skoczylas - pytania złożone na piśmie – w załączeniu do protokołu.

 

 

Radny Paweł Chruściel - ja chciałbym się dowiedzieć na prośbę mieszkańców ulicy Kilińskiego, jakie są postępy prac na tej ulicy?

 

Radny Lesław Kuśnierz – chciałbym jeszcze dopytać odnośnie wodociągu na ulicy Zielonej, bo nie rozumiem pewnego sformułowania. Mam tutaj harmonogram prac z PK „Hydrokan. Są daty kiedy ma to być wykonane, tylko nie rozumiem jednego „po zapewnieniu finansowania”. Czy to gmina będzie finansować, bo jest zapis, że środki muszą pochodzić z zewnątrz? Jak nie będzie finansów tzn., że te daty są nieaktualne, tak?

 

 

6. Debata o oświacie (15:34)

 

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Kietrz w roku szkolnym 2020/2021 przedstawiła Pani Elżbieta Herud – Kierownik Referatu Oświaty i Kultury – w załączeniu do protokołu.

 

Przewodniczący rady ogłosił 5 minut przerwy.

 

Wznowienie obrad – 15:50.

 

Pani Małgorzata Hamryszak – zastępca Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Cerekwii przedstawiła prezentację dotyczącą funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Cerekwi.

 

Pan Artur Rojek Wicedyrektor Zespołu Szkół w Kietrzu omówił funkcjonowanie szkoły w roku szkolnym 2020/2021.

 

Pani Danuta Szwiec Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu pogratulowała poprzednikom osiągnięć omówiła funkcjonowanie szkoły w roku szkolnym 2020/2021 .

 

Pan Michała Durkacz  sołtys wsi Nowa Cerekwia podziękował Pani Burmistrz za wyremontowanie Wiejskiego Domu Kultury.

 

Pani Burmistrz  podziękowała Dyrektorom wszystkich szkół za pracę w tym ciężkim roku pandemii.

 

Przewodniczący Rady Stanisław Babiniec również podziękował wszystkich Dyrektorom i nauczycielom za wkład pracy.

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy.

 

Wznowienie obrad - 16:35.

 

 

7. Podjęcie uchwał (16:35):

 

7.1 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2021(15:52);

 

Komentarza do projektu uchwały 7.1 i 7.2  udzieliła Pani Skarbnik – Beata Trzcińska.

 

 

Radny Lesław Kuśnierz – chciałem zapytać o wymianę krawężników na ul. Reja w Kietrzu. Dlaczego tutaj dokładamy 80 000,00 zł i dlaczego wymiana? Pamiętam czasy, że gdzie wymienialiśmy granitowe kostki na beton i asfalt na ul. Wojska Polskiego, na rynku. Nie wiem czy jest sens granit wymieniać na betonowe krawężniki. Przebudowa tak, ale nie na beton. To można przemyśleć jeszcze. Ponadto interesuje mnie zwiększenie o 80 000,00 zł.

 

Pani Burmistrz – ja rozumiem, że samo zadanie nie jest dla Pana zaskoczeniem?

 

Radny Lesław Kuśnierz – tak ja już wcześniej wspominałem, żeby nie wymieniać tego na beton, żeby to jakoś zaadoptować, tam jest fajna zabudowa, małe domki. Już kiedyś wyrzucaliśmy kostkę granitową na betonową i historia się powtarza. Granit jest trwały.

 

Pani Burmistrz – wypada mi tylko powiedzieć, że żałuje, że Pan się nie podzielił ta opinią wcześniej.

 

Radny Lesław Kuśnierz – ja już o tym mówiłem na jakiejś komisji  wcześniej, że szkoda tego materiału i wymieniać na betonowe.

 

Radna Zofia Janusz – chciałam zapytać w jaki sposób, bo są luki i w niektórych miejscach nie ma w ogóle krawężników.

 

Radny Lesław  Kuśnierz – można to tak samo uzupełnić jak krawężnik betonowy.

 

Radna Zofia Janusz – ja nie jestem specjalista w tym, ale to co usłyszałam, że krawężników jest za mało i że trzeba by je poprzycinać.

 

Radny Lesław Kuśnierz – Pani radna ja o tym mówię, że można dokupić np. 100 sztuk, a tutaj wymieniamy całość, to nieładnie wygląda, chodzi o estetykę też.

 

Pani Burmistrz – podczas spotkania mieszkańcy wyraźnie zasygnalizowali, że ich marzeniem nie jest wymiana tylko samego krawężnika, który ureguluje podtopienia, ale także utwardzenie poboczy i stąd kwota 80 000,00 zł. Dlaczego Pan mówi o tym betonie w tym momencie, kiedy inwestycja się już zaczęła? Ja przyznaje uczciwie, że nigdy nie słyszałam, żeby mówiło się o krawężnikach granitowych i jestem trochę zaskoczona, bo Państwo dopytujecie na sesjach.

 

Radny Lesław Kuśnierz – Pani Burmistrz mówiłem o tym w tym czasie jak była mowa o wymianie krawężników, od razu mówiłem, że szkoda tego materiału, może Pani nie było nie wiem.

 

Pani Burmistrz – nie mogę powiedzieć , że Pan nie powiedział, tylko, że w mojej obecności to się nie wydarzyło, dlatego trudno mi się ustosunkować, do Pana pomysłu.

 

Radny Bartłomiej Górka – ja byłem świadkiem tej dyskusji. Nasuwa mi się pytanie co chcemy zrobić z tymi krawężnikami, czy zostały one jakoś rozdysponowane?

 

Pani Burmistrz – na pewno nie zostaną wyrzucone, znajdziemy takie miejsca, gdzie się przydadzą.

 

Radny Mirosław Skoczylas -  w zwiększeniu wydatków jest kwota 245 000,00 zł na zagospodarowanie terenów zieleni pod Centrum Przesiadkowe. To nie jest nasz teren, a może już jest. Na jakiej zasadzie my to przejmiemy? Umowy użyczenia ? To jest ważne, bo zainwestujemy sporą kwotę.

 

Pani Elżbieta Sokołowska – mamy porozumienie z Dino, że otrzymamy ta działkę w darowiźnie. Moglibyśmy ruszyć już z tym tematem, ale nie możemy zrobić wydzielenia geodezyjnego, bo przy decyzji na remont ulicy Raciborskiej jest jedno odwołanie i musimy czekać, aż skończy się proces odwoławczy. W tej chwili mamy spisane porozumienie z „Dino” o prawie do dysponowania nieruchomości i tam jest zastrzeżenie, że w przypadku wycofania przez „Dino” są zobowiązani zwrócić nam koszty, które poniesiemy.

 

Radny Mirosław Skoczylas – czyli rozumiem, że docelowo przejmiemy ten teren?

 

Pani Elżbieta Sokołowska – tak.

 

Radny Górka – chciałem dopytać o 60 000,00 zł na Żłobek w Kietrzu, ile zatem wyniesie całość?

 

Zastępca Burmistrza – na dzień dzisiejszy jest przygotowana umowa do podpisu i kwota to 687 751,68 zł. Do tego trzeba doliczyć nadzór inwestorski.

 

Radny Bartłomiej Górka – a ile ten nadzór ma kosztować?

 

Zastępca Burmistrza – ok. 33 000,00 zł.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (10)

Paweł Chruściel, Czesław Lach, Lesław Kuśnierz, Damian Bosowski, Beata Głogiewicz, Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas, Barbara Drzał

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Zuzanna Rogowska, Bartłomiej Górka

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)

Lech Duda, Agata Mormul, Małgorzata Król

 

Uchwała Nr XXXVIII/418/2021

 

 

7.2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (16:53);

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (9)

Małgorzata Bajer, Paweł Chruściel, Czesław Lach, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Lesław Kuśnierz, Stanisław Babiniec, Damian Bosowski, Beata Głogiewicz

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Zuzanna Rogowska, Bartłomiej Górka, Mirosław Skoczylas

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)

Lech Duda, Agata Mormul, Małgorzata Król

 

Nr XXXVIII/419/2021

 

7.3 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nasiedlu,
oznaczonej działka nr 227/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz (16:56);

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Elżbieta Sokołowska – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (12)

Czesław Lach, Małgorzata Bajer, Zuzanna Rogowska, Lesław Kuśnierz, Beata Głogiewicz, Damian Bosowski, Paweł Chruściel, Barbara Drzał, Bartłomiej Górka, Stanisław Babiniec, Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)

Lech Duda, Agata Mormul, Małgorzata Król

 

Uchwała Nr XXXVIII/420/2021

 

7.4 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach
Wielkich, oznaczonej działką nr 216, stanowiącej własność Gminy Kietrz (16:56)

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Elżbieta Sokołowska – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (12)

Małgorzata Bajer, Paweł Chruściel, Zuzanna Rogowska, Beata Głogiewicz, Barbara Drzał, Damian Bosowski, Czesław Lach, Stanisław Babiniec, Lesław Kuśnierz, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas, Bartłomiej Górka

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)

Lech Duda, Agata Mormul, Małgorzata Król

 

Uchwała Nr XXXVIII/421/2021

 

 

7.5 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu, stanowiącej
własność Gminy Kietrz (16:57);

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Elżbieta Sokołowska – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

 

ZA (12)

Małgorzata Bajer, Paweł Chruściel, Zuzanna Rogowska, Beata Głogiewicz, Barbara Drzał, Damian Bosowski, Czesław Lach, Stanisław Babiniec, Lesław Kuśnierz, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas, Bartłomiej Górka

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)

Lech Duda, Agata Mormul, Małgorzata Król

 

Uchwała Nr XXXVIII/422/2021

 

7.6 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów
własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (17:00)

 

Komentarza do projektu uchwały udzielił Pan Ireneusz Kaczmar- Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji.

 

Radny Lesław Kuśnierz  – czy wszyscy podatnicy płacą za odpady komunalne?

 

Pan Ireneusz Kaczmar – te dane ma Referat Finansowo-Podatkowy.

 

Radny Lesław Kuśnierz – może te braki wynikają z tego, że nie wszyscy uiszczają te opłaty?

 

Pan Ireneusz Kaczmar – jeżeli tam jest jakiś procent nieściągalności to jest w ok. 5-8 %, a one i tak nie wystarczą na pokrycie kosztów.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (12)

Paweł Chruściel, Zuzanna Rogowska, Małgorzata Bajer, Damian Bosowski, Czesław Lach, Beata Głogiewicz, Barbara Drzał, Bartłomiej Górka, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas, Stanisław Babiniec, Lesław Kuśnierz

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)

Lech Duda, Agata Mormul, Małgorzata Król

 

 

Uchwała Nr XXXVIII/423/2021

 

 

7.7  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kietrz (17:03)

 

Komentarza do projektu uchwały udzielił Zastępca Burmistrza Kietrza.

 

Radny Mirosław Skoczylas – jaki będzie koszt tego?

 

Zastępca Burmistrza – nie odpowiem wprost, ale mamy obietnicę inwestora, że w sposób zgodny z prawem pokryje wszystkie koszty.

 

Radny Mirosław Skoczylas – proszę się zorientować, jakie to są koszty.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (11)

Małgorzata Bajer, Czesław Lach, Bartłomiej Górka, Barbara Drzał, Zofia Janusz, Paweł Chruściel, Zuzanna Rogowska, Damian Bosowski, Lesław Kuśnierz, Stanisław Babiniec, Beata Głogiewicz

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Mirosław Skoczylas

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)

Lech Duda, Agata Mormul, Małgorzata Król

 

Uchwała XXXVIII/424/2021

 

 

7.8 w sprawie ustalenia wykazu wydatków  budżetu Gminy Kietrz niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 (17:11)

 

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Skarbnik.

 

Radny Bartłomiej Górka –  coś mi się tutaj nie zgadza, mamy dofinansowanie Maluch+ w kwocie 408 000,00, a tutaj jest co innego.

 

Pani Skarbnik – musimy najpierw wydać, żeby później dostać dofinansowanie, czyli w tej tabeli nie będzie widać dofinansowania.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA (10)

Damian Bosowski, Czesław Lach, Małgorzata Bajer, Lesław Kuśnierz, Zuzanna Rogowska, Barbara Drzał, Paweł Chruściel, Beata Głogiewicz, Zofia Janusz, Stanisław Babiniec

 

PRZECIW (0)

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Bartłomiej Górka, Mirosław Skoczylas

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)

Lech Duda, Agata Mormul, Małgorzata Król

 

 

Uchwała Nr XXXVIII/425/2021

 

 

8. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i dopytania (17:11)

 

Odpowiedzi radny Lesław Kuśnierz:

 

Pani Burmistrz – zacznę od Pytania radnego Kuśnierza. 15.10.2021 r. odbyło się spotkanie z Kombinatem Rolnym w Kietrzu. Nie podjęto żadnych wiążących ustaleń, nie określono żadnych wiążących terminów. Zasygnalizowano sprawę zamierzeń Kombinatu Rolnego, ogrzewania i umówiliśmy się z Kombinatem Rolnym  na kolejne spotkanie, które będzie poprzedzone spotkaniem, które odbędzie się tutaj w urzędzie  jutro. Został zaproszono zarząd spółki Hydrokan i musimy wypracować wspólne stanowisko. Jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany to zapraszam

 

Odnośnie wodociągu na ulicy Zielonej otrzymaliśmy promesę  z Polskiego Ładu w wysokości  prawie 2 300 000,00 zł na budowę drogi przy ulicy Zielonej oraz sieci, tych które należą do gminy.

 

Odpowiedzi radny Bartłomiej Górka:

 

Pani Burmistrz – odnośnie remontu na osiedlu „Skiold” – 15.10.2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą, w której został określony termin 45 dni na wykonanie.

 

Odpowiedzi radny Mirosław Skoczylas:

 

Pani Burmistrz – w tym Polskim Ładzie, który został rozstrzygnięty te trzy tereny dotyczą terenu miasta, natomiast jest zapowiadany w tym roku jeszcze jeden nabór z Polskiego Ładu dotyczący gmin popegeerowskich. Jestem po rozmowach z większością radnych i już mam pomysły na to, co można byłoby zaproponować, jeśli chodzi o tereny wiejskiej, w tych miejscowościach, które spełnia kryteria.

 

Odpowiedzi radny Chruściel:

 

Pani Burmistrz – jeżeli chodzi o ulicę Kilińskiego mamy pewność, że Wody Polskie zajmą się umocnieniem brzegu rzeki Morawki. Są już po przetargu, ale wykonawca jeszcze nie wszedł. Może być tak, że jeśli wykonawca wejdzie późno będziemy musieli to zadanie przesunąć na kolejny rok, bo zmiana kolejności byłaby absurdem, żeby najpierw wykonać nawierzchnie, a później umocnić brzegi.

 

Pani Burmistrz – na jeszcze jedno pytanie odpowiem Pana radnego Skoczylasa. Panie Radny czy Straż Graniczna w Raciborzu ma więcej niż jednego rzecznika?

 

Radny Mirosław Skoczylas – jednego.

 

Pani Burmistrz - no właśnie, nie było umowy, żeby reklamować dwa samochody, które zostały pozyskane (Pandy i Renault), tylko było takie pańskie oczekiwanie. Jestem po dwukrotnych rozmowach z rzecznikiem Straży Granicznej i on mówi, że on do Pana nie dzwonił i o to się nie upominał. Mówił, że nie potrzebują takiej reklamy, nie nalegają, nie naciskają, że im na tym absolutnie nie zależy i nie rozumie z czego wziął się problem. Jak Pan to pytanie zadał, to wykonano jeszcze jeden telefon i Pan rzecznik powiedział, że on nie potrzebuje, aby takie informacje się gdziekolwiek pokazywały i powiedział: „działajcie dla dobra tego miasta, róbcie coś, nie zajmujcie się takimi rzeczami, ja znam Pana radnego, niech do mnie zadzwoni i ja mu wszystko wyjaśnię” Czy moglibyśmy na tym etapie zamknąć sprawę samochodów?

 

Radny Mirosław Skoczylas – tak jest jeden rzecznik, z którym ja rozmawiałem, a Pani była razem ze mną u Komendanta  i była taka mowa, komendant wspomniał, że dobrze by było gdyby było jakieś zdjęcie z dziećmi, bo samochód został przekazany do szkoły. Pani się tego nie wyprze. Oni nie potrzebują nagłośnienia, ale tez chcą, żeby ludzie widzieli, że pomagają ościennym samorządom. Przedzwonię do rzecznika, spytam. To już była dawno ta rozmowa z nim. Jeszcze o tej współpracy wspomniał, Pani mi odpowiedziała, że nie było planowanych klas mundurowych. Tutaj nie chodziło o klasy mundurowe. Współpraca to nie są tylko klasy mundurowe. Komendant sam powiedział, że mamy strzelnicę, że mogą harcerze przyjechać Proszę nie szukajmy już dziury w całym, ale wypadałoby podziękować, bo otrzymaliśmy za darmo te pojazdy.

 

Pani Burmistrz – bardzo Pana proszę, żeby nie używał Pan sformułowań: „Pani się nie wyprze”. Ja się nie zamierzam niczego wypierać, jeśli czegoś nie pamiętam to mówię, że nie pamiętam, jeśli pamiętam, to mówię, że pamiętam. Natomiast jeśli nawet takie oczekiwanie wyraził Komendant, czy zastępca, to się z tego pomysłu wycofał. Mówi Pan o godnym podziękowaniu, myśmy się wybierali, żeby podziękować, ale z przyczyn od nas niezależnych nie doszło to podziękowanie do skutku. Wówczas Pan powiedział mi, że Pan pojedzie tam sam i Pan to podziękowanie podpisane przeze mnie i przez  Pana zawiezie – i tak się stało? Sprawdziłam te podziękowania i naszego tam nie ma i nie widzę w tej sytuacji takiego mojego postepowania, które można by było nazwać niegodnym.

 

Radny Mirosław Skoczylas – nie chciałem tego mówić, ale w pewnym momencie ja wróciłem do tej sprawy jakieś pół roku temu, to co mi Pani powiedziała? Nie zrobimy tego, bo co w Baborowie było? Wylała się fala hejtu tylko dlatego, że auto pozyskali.

 

Pani Burmistrz – rzeczywiście rozmawialiśmy o tym Panie radny, Pan wystąpił z taką propozycją, żeby rozpropagować informację o pozyskaniu aut, ale Pan się w tedy w tym momencie ze mną zgodził, natomiast teraz odgrzewa Pan to, bo wie Pan, że jest to sytuacja niezręczna, ale dla nas obojga. Ja uczciwie powiedziałam, że wolałabym tego uniknąć, Pan natomiast wrócił do sprawy i uparcie twierdzi, że upomina się o rozgłośnienie tej sprawy Straż Graniczna w osobie Pana rzecznika, który powtarza mi kilkakrotnie, że nigdy tego nie robił.

 

Radny Bartłomiej Górka – Pani Burmistrz wspomniała, że będziemy składać wnioski przy naborze na tereny popegeerowskie i że będą to sołectwa. Nasuwa mi się pytanie dlaczego nie możemy złożyć na Osiedle Skiold?

 

Pani Burmistrz – nie powiedziałam, że nie możemy, bo Kietrz jest jedną z tych  miejscowości, które się wpisują w ten program. Powiedziałam, że rozmawiałam z większością radnych i pomyśleliśmy, że złożymy tylko na sołectwa, dlatego, że niektórzy z państwa radnych próbują mi imputować, że ja nic nie robię, blokuję co się tylko da na sołectwach, natomiast wszystkie działania inwestycyjne ograniczają się do Kietrza. Przy okazji chciałabym bardzo gorąco poprosić, żeby nie powielać nieprawdziwej informacji, że organ wykonawczy gminy nie złożył do RFILa (Rządowy Program Inwestycji Lokalnych), z którego dostaliśmy dofinansowanie na Pilszcz i Krotoszyn, że nie złożył na drogi wewnętrzne i chodniki na Skioldzie. Powtarzam jeszcze raz, złożyliśmy, ale nie dostaliśmy na to zadanie dofinansowania. Proszę nie powtarzać, że żeśmy tego nie zrobili, bo to jest nieprawda.

 

Radny Bartłomiej Górka – ze mną Pani nie rozmawiała na ten temat, mimo tego, że jestem radnym z tego okręgu. Skiold to jedno z największych skupisk w Kietrzu.

 

Pani Burmistrz – Panie radny ja wiem, że Skiold to jedno z największych skupisk naszych mieszkańców, dlatego wydaje mi się, że wpływanie na stan świadomości naszych mieszkańców z tego właśnie osiedla w taki sposób, że mówi się im, że: „Pani burmistrz to nie chce dla Was nic zrobić i nawet tego wniosku nie złożyła” nie powinno mieć miejsca, bo wtedy nie mówi się prawdy ogromnej liczbie osób.

 

Radny Bartłomiej Górka – odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Chruściela powiedziała Pani, że ma obawy, żeby kłaść asfalt na ul. Kilińskiego  15 grudnia, bo jest aura zimowa, a nie ma Pani obaw, że kładąc asfalt przez najbliższe 45 dni na osiedlu Skiold może być taki sam problem?

 

Pani Burmistrz – pewnie, że mam obawy, ale podejmowanie decyzji w samorządzie jest obarczone ryzykiem, choć ja się już tego nauczyłam, choć jestem tutaj przez trzy lata, ale wydaje mi się, że trzeba podejmować takie decyzje, aby to ryzyko jak najbardziej ograniczać. To, że wykonawca ma 45 dni, nie znaczy, że wejdzie 45 dnia, bo wykonawca też ponosi ryzyko w momencie, gdy wyleje ten asfalt niezgodnie ze sztuką, czy przy zbyt niskiej temperaturze. Ryzyko jest podzielone na dwie strony. To jest wykonawca, który nie pierwszy raz robi coś dla gminy i do tej pory nie było do niego uwag.

 

Radny Bartłomiej Górka – wystarczyło zrobić inwestycję w lipcu czy sierpniu i nie byłoby problemu.

 

Pani Burmistrz – referat Budownictwa policzył inwestycje i było ich 33, przy takiej ilości to jest niemożliwe, żeby zrobić wszystko w lipcu i sierpniu.

 

Radny Mirosław Skoczylas -  na ostatniej sesji zadałem  pytanie odnośnie liczebności w oddziałach, odnośnie uczniów w oddziałach. Prosiłem o odpowiedź o ilości uczniów w poszczególnych oddziałam, nie otrzymałem takiej odpowiedzi.

 

Pani Burmistrz – warto spojrzeć, że poniżej można policzyć średnią. Odpowiedź przygotowuje pracownik merytoryczny i być może taka nomenklatura posługuje się Pani Kierownik. Trzeba to sprawdzić.

 

Radny Mirosław Skoczylas – ja prosiłem o konkrety, a nie średnią. Ja mam wydrukowane, co to oddział, dlatego proszę o odpowiedź konkretną, nie średnią.

 

Pani Burmistrz – oczywiście zostanie Panu udzielona taka odpowiedź.

 

 

9. Oświadczenia radnych (17:39).

 

Radna Beata Głogiewicz odczytała swoje oświadczenie – w załączeniu do protokołu.

 

Nastąpiła zmiana kworum o godz. 17:44 sesję opuścił radny Damian Bosowski.

 

Radny Mirosław Skoczylas odczytał swoje oświadczenie – w załączeniu do protokołu.

 

Nastąpiła zmiana kworum o godz. 17:52 sesje opuścił radny Lesław Kuśnierz.

 

Pani Burmistrz – moje oświadczenie jest nawiązaniem do niektórych treści zawartych w pisemnym oświadczeniu odczytanym przez radnego Skoczylasa. Panie radny proszę mi wybaczyć, ale wydaje mi się, że w niektórych momentach swojego oświadczenia, Pan sobie nieco schlebia. Druga rzecz jest taka, powiedzieć, że to, co się wydarzyło z piastowaną przez Pana funkcją przewodniczącego, to była rezygnacja, to jest nie powiedzieć do końca wszystkiego, gdyż większość rady złożyła uprzednio wniosek o pańskie odwołanie. To odwołanie nie miało miejsca tylko dlatego, że Pan jako Przewodniczący Rady Miejskiej zarządzał, aby posiedzenia Rady Miejskie odbywały się w trybie uniemożliwiającym przeprowadzenie demokratycznego głosowania. Uważam, że to co się z tą funkcją wydarzyło jest głosem wyrażającym brak zaufania do pańskiej osoby. Mówi Pan o łamaniu prawa wyborczego. Pan pierwszy ten program złamał, kiedy zadecydował Pan jednoosobowe, a potem przełożył Pan swoją decyzję na większość radnych, choć każdy z radnych decyduje sam, jakkolwiek jesteśmy ludźmi, jesteśmy podatni na czyjeś słowa, kiedy Pan wycofał się z punktu, w którym obiecywaliśmy, że nie tylko nie podwyższymy, ale obniżymy wręcz podatek od środków transportowych. Ja byłam przeciwna, bo mówiłam, że jest to złamanie punktu wyborczego, a Pan przedstawia to teraz, jest to dla mnie żenujące, w taki sposób jakbym ja miała wyłącznie znajomych  wśród przedsiębiorców świadczących te usługi i chyba nie chciała realizować punktu programu wyborczego, tylko chciałabym spowodować, że życie dla nich byłoby mniej kosztowne. Przecież pan wie, że to nie o to chodzi. Mówił Pan też, że Pan inspirował radnych, mnie. To, co Pan nazywa inspirowaniem mnie do działania, ja bym nazwała inaczej, ale nie zrobię tego i informuję, że jest to moje ostatnie oświadczenie w tej sprawie.

 

10. Informacje bieżące (17:54).

 

Przewodniczący Rady poinformował radnych o oświadczeniach majątkowych, wskazując, że zostały złożone w terminie, ale nie mamy jeszcze informacji zwrotnej z Urzędu Skarbowego.

 

Ponadto przypomniał Państwu radnym o szkoleniu, które odbędzie się w dniu 04.11.2021 r. oraz o zaproszeniu na jubileusz 300-lecia Świątyni w Kietrzu.

 

Radny Skoczylas – 21.09.2021 r. na komisji wspólnej był wniosek Stowarzyszenia warto być przyzwoitym, miała być przygotowana uchwała.

 

Przewodniczący Rady – mamy opinie radcy, która jest zamieszona w repozytorium plików,
 z której wynika, że abyśmy mogli podjąć uchwałę i taki rok ogłosić, to musielibyśmy dokonać regulacji prawnych w naszym Statucie.

 

Radny Mirosław Skoczylas – nie widziałem takiej opinii, doczytam, jak nie będzie zwrócę się do biura rady.

 

11. Zakończenie obrad (17:58).

Przewodniczący zakończył obrady o godz. 17:58.

                                                                                        

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

                                                                                                                                                Stanisław Babiniec

 

Protokołowała: Magdalena Wójtowicz

 

PDFXXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Kietrzu - wykaz głosowań.pdf (35,13KB)
PDFOświadczenie radny Mirosław Skoczylas.pdf (1,79MB)
PDFOświadczenie radna Beata Głogiewicz.pdf (906,19KB)
PDFodpowiedź z sesji - r. Górka.pdf (1,63MB)
PDFodpowiedź z sesji r. Skoczylas.pdf (758,17KB)
PDFodpowiedż z sesji - r. Skoczylas.pdf (857,29KB)
PDFSprawozdanie Burmistrza nr 7.pdf (418,36KB)